Навигација

Седнице Генералне скупштине ЕА током 2011. године

Међународне активности

Током 2011. године одржане су 27. и 28. седница Генералне скупштине ЕА у Берлину у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS), 25. и 26. маја 2011. године, односно, у Варшави 23. и 24. новембра 2011. године, у организацији Пољског акредитационог тела (PCA).

Двадесет седма седница Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) је одржана у периоду 25-26. мај 2011. године у организацији Националног акредитационог тела Немачке (DAkkS) које је формирано крајем 2009. године спајањем већег броја акредитационих тела која су постојала у Немачкој. Теме, о којима се расправљало на Генералној скупштини, су биле разноврсне, али су се све односиле на стални развој ЕА као институције која се бави питањем акредитације у Европи. Такође је било речи о програму рада за 2012. годину, а поново је усвојен текст Стратегије ЕА, која важи до 2015. године, као и мандати чланова Извршног комитета како би биле обухваћене активности дефинисане програмима рада и испуњени поменути циљеви. Када је реч о Мултилатералном споразуму (MLA), који потписују чланице ЕА, Генерална скупштина је усвојила план активности за акредитацију верификационих тела у складу са стандардом ISO 14065 како је и предвиђено Уредбом ЕУ која уређује област акредитације и верификације. Такође је усвојена и претходна ревизија документа ЕА-2/02 (2011): “ЕА процедуре за потписивање Мултилатералног споразума (EA Procedures for the Multilateral Agreement)”, а договорено је да ће се наставити рад на ревизији која ће бити детаљнија. Тако ће бити дефинисана нова активност нивоа 2 MLA споразума која се назива верификација. Генерална скупштина је такође одлучила да ће се ова активност базирати на стандарду ISO 14065 за EMAS верификаторе чиме, у складу са дефиницијом појма верификације, стандард ISO 14065 постаје стандард нивоа 3.

 


MLA Савет ће у програм обуке за оцењиваче, који ће учествовати у колегијалним оцењивањима ЕА, укључити документ који је одобрила Генерална скупштина, а у којем се наводи мишљење ЕА на тему “Оцена непристрасности и објективности као захтева стандарда ISO/IEC 17011 са посебним освртом на национална акредитациона тела”. На овај начин би се обезбедило једнообразно схватање и усвојио хармонизовани приступ. Усвојене су нове тачке дневног реда, као и документи чија се ревизија очекује:
• надзор подизвођача од стране тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) како би активности чланица ЕА биле спровођене на хармонизован начин;
• нове смернице за међулабораторијска поређења са малим бројем учесника
• ревизија документа “ЕА-1/06: ЕА МЛА споразум (The EA MLA)”;
• ревизија смерница ЕА за обуку - ЕА-3/05, ЕА-3/06 и ЕА-3/07 које су замењене једним документом који би укључио обуке када је реч о свим врстама акредитације;
• ревизија документа “ЕА-4/09: Акредитација лабораторија за сензорска испитивања (Accreditation of Sensory Testing Laboratories)”;
• ревизија документа “ЕА-4/15: Акредитација испитивања без разарања (Accreditation for Non-Destructive Testing)”.

 


Генерална скупштина је подржала повлачење документа “ЕА-2/10: Политика учешћа у испитивањима на националном и међународним нивоу (EA Policy for the Participation in National and International Proficiency Testing Activities)” и усвојила документ “ILAC P9:2010” као обавезан за све чланице ЕА.

Такође је договорено да ће нова верзија документа ЕА-3/01: “Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију у документима и статус потписница MLA споразума (Conditions for the use of accreditation symbols, text reference to accreditation and MLA signatory status)” укључити  и обавезу националних акредитационих тела (НАТ) да на сертификатима о акредитацији наведу податак о томе да је предметно акредитационо тело потписаник ЕА MLA споразума, да поред свог знака користе и знак, којим се потврђује да су иста потписници ЕА MLA споразума, као и да дефинишу политику која омогућава акредитованим ТОУ да на  извештајима и сертификатима, који се издају на основу обима акредитације, наводе податак о томе да је предметно акредитационо тело потписаник ЕА MLA споразума, као и симбол акредитације. Такође је разматрано на који начин акредитациона тела треба да реагују у случају подношења захтева за прекограничну акредитацију како би се очувала усклађеност са сврхом и детаљним захтевима Уредбе (ЕК) 765/08. Договорено је да чланице ЕА неће узети у обзир разматрање пријаве за акредитацију организације основане у земљи која је чланица ЕА. Међутим, чланица ЕА може да пружа услуге акредитације таквим организацијама само уколико је то затражио надлежни орган државе чланице, у којој је поменута организација основана, и уз договор са НАТ-ом из земље у којој је основана организација, која је подносилац поменутог захтева, у складу са одредбама члана 7 Уредбе (ЕК) 765/2008. Генерална скупштина је такође потврдила свој став да стандард ISO 22005 (Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation) не би требало користити у случају акредитације.

Одржана 28. седница Генералне скупштине ЕА у Варшави у организацији Пољског акредитационог тела (PCA)

У Варшави је 23. и 24. новембра 2011. године одржана 28. Генерална скупштина Европске организације за акредитацију.

Током дводневног рада разматрана су многа питања попут оних везаних за сарадњу са Европском комисијом и EFTA-ом, реализацију петогодишњег плана развоја од 2010. до 2015. године, активности ЕА техничких комитета и Савета за мултилатералне споразуме (EA MAC), сарадњу са Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC), Међународним форумом за акредитацију (IAF), другим регионалним организацијама акредитационих тела и заинтересованим странама.

На Генералној скупшини Европске организације за акредитацију (ЕА) донето је 27 резолуција укључујући и следеће:

- ратификација резултата електронског гласања и усвајања ЕА докумената ЕА-1/18 - Policy and Procedure for Expansion of the Scope of the EA MLA i EA-6/04 - EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites;
- одобравање препорука Савета ЕА за мултилатералне споразуме за пријем нових пуноправних и придружених чланица Европске организације за акредитацију;
- одобравање Извештаја о раду за 2011. годину и Програма рада за 2012. годину;
- усвајање Финансијског плана за 2012. годину;
- започињање колегијалног оцењивања за EU Emission Trading System (EU/ETS);
- одобравање стратегије ЕА за међулабораторијско поређење од 2011. до 2021. године и давање мандата ЕА Комитету за лабораторије да припреми неопходна документа за њену примену;
- повлачење ЕА документа EA-2/05: The Scope af Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for the Assessment of the Scope in Testing и усвајања документа ILAC G18: 2010: Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories као смернице за чланице ЕА;
- усвајање документа ILAC P14 Policy for Uncertainty in Calibration на предлог комитета ЕА за лабораторије са обавезном применом за све чланице ЕА;
- усвајање двогодишњег прелазног периода за акредитацију сертификационих тела на предлог комитета ЕА за сертификациона тела, а према новој верзији  стандарда ISO/IEC 20000-1:2011 Information technology -- Service management -- Part 1: Service management system requirements;
- давање мандата комитету ЕА за сертификациона тела да започне ревизију документа EA-6/03- EA Document for Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive према новој Уредби Европске комисије о трговини емисије гасова стаклене баште.

На овој Генералној скупштини, у складу са Новим статутом Европске организације за акредитацију и критеријумима за чланство датим у документу ЕА-1/17 – Supplement 1, Акредитационо тело Србије променило је свој статус и уместо потписнице о сарадњи постало придружена чланица ове веома важне међународне институције.