Navigacija

Godišnji seminar za akreditovana TOU, 25. januar 2012.

Seminar u Sava centru

Tradicionalni godišnji seminar za akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), koji organizuje Akreditaciono telo Srbije (ATS), održan je i ove godine, 25. januara u Centru «Sava».

Cilj ovogodišnjeg seminara je upoznavanje predstavnika akreditovanih TOU sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za njihov rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, kao i sa novim podzakonskim aktima Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) koji su usaglašeni sa evropskom regulativom.

Seminar je otvorila Jelena Popović, pomoćnica ministra za Sektor za infrastrukturu kvaliteta u MERR-u, a skupu su se u uvodnom delu obratili Frejk Janmat, šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji, Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora  ATS-a i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije.

Predavači na seminaru su bili predstavnici MERR-a, Direkcije za mere i dragocene metale, regionalnog IPA 2011 projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ i bilateralnog projekta GIZ-ACCESS Programa bilateralne podrške Nemačke, Vladi Republike Srbije (2011-2013), kao i eksperti ATS-a i Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predstavnici akreditovanih TOU i privrednih društava, strukovnih udruženja i udruženja potrošača odazvali su se pozivu da prisustvuju seminaru u velikom broju (oko 530 prisutnih).

Otvarajući seminar „ATS u Evropi i svetu – priznavanje sistema akreditacije“ Jelena Popović je rekla da će potpisivanje multilateralnog sporazuma ATS-a sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA) omogućiti srpskim privrednicima da u većoj meri plasiraju robu na evropsko tržište. „Potpisivanje sporazuma u aprilu u Kopenhagenu, povećaće konkurentnost domaćih proizvoda i izvoz Srbije. Na taj način će biti priznati izveštaji i sertifikati naših akreditovanih TOU, što će doprineti lakšem protoku robe i usluga, kao i ekonomskom razvoju Srbije“, istakla je Popovićeva. Prema njenim rečima, na taj način se osigurava prepoznatljivost, prihvaćenost i priznanje ocene usaglašenosti zahteva za domaće proizvode i izvan granica naše zemlje.


Jelena Popović

Predstavljajući šta je sve od tehničkih propisa usklađeno sa propisima EU Jelena Popović je istakla da je cilj MERR-a unapređenje konkurentnosti privrede Srbije kako bi bila spremna da postane deo jedinstvenog evropskog tržišta, te da su strateški ciljevi MERR-a u oblasti infrastrukture kvaliteta: ustanovljavanje pravnog okvira za slobodno kretanje robe usklađenog sa pravilima EU (“2008 new goods package”), preuzete evropske direktive, usvojeno 80 %  evropskih standarda, potpisan MLA sporazum između ATS-a i EA, uspostavljen  sistem za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda  i etaloniranje merila i uzajamno prihvatanje industrijskih proizvoda u trgovini sa članicama EU.

Što se tiče usklađivanja pravnog okvira Republike Srbije sa EU, u periodu od 2009. do 2011. godine doneti su krovni zakoni, usklađeni sa najnovijim pravilima u EU (“2008 new good’s package): Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o metrologiji i Zakon o akreditaciji. Zakoni i podzakonski akti usklađeni sa uredbama 765/2008/EZ i  764/2008/EZ i odlukom 768/2008/EZ.
U toku je izrada podzakonskih akata za sprovođenje:
- Zakona o metrologiji (doneto je 14 podzakonskih akata, 2 su u proceduri, za tri je u toku javna rasprava i 2 će biti pripremljena- svi akti do kraja maja 2012.),
- Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala (potrebno je doneti ukupno 15 podzakonskih akata, 2 su već u proceduri donošenja).

U skladu sa Zakonom o metrologiji, uspostavljen je novi sistem ovlašćivanja tela za overavanje merila (do 20. januara 2012. godine ovlašćeno je 10 tela kojima je izdato ukupno 21 rešenja o ovlašćivanju).

Preuzeto je ukupno 5 direktiva novog pristupa  iz nadležnosti MERR-a (2009-2011): Pravilnik o bezbednosti mašina – MD, Pravilnik o elektičnoj opremi - LVD, Pravilnik o elektromagne- tskoj kompatibilnosti EMC, Pravilnik o bezbednosti liftova i Pravilnik o ličnoj zaštitinoj opremi – LZO. Redovno se ažuriraju spiskovi srpskih standarda čijom primenom se obezbeđuje pretpostavka o usaglašenosti sa zahtevima iz donetih pravilnika (spisak za LZO je u pripremi). Izrađeni su i objavljeni vodiči o primeni Pravilnika iz nadležnosti MERR-a za LVD, EMC i MD.

Prema rečima Jelene Popović, za 2012. godinu se planira rad na preuzimanju ostalih direktiva iz nadležnosti MERR-a: pripremljena su tri nacrta pravilnika kojima se u nacionalno zakonodavstvo prenose evropske direktive iz oblasti metrologije: direktiva o merilima (MID),  direktiva o neautomatskim vagama (NAWI) i direktiva o prethodno upakovanim proizvodima. Javna rasprava o nacrtima ovih pravilnika je u toku (od  18. januara do 20. februara 2012. godine).  Pripremaju se i još dva pravilnika za opremu i sisteme koji se koriste u potencijalno eksplozivnoj atmosferi (ATEX direktiva)  i za buku koju emituju  mašina koje se koriste na otvorenom (direktiva 2000/14/EZ). Od drugih ministarstava se očekuje da će biti preuzete direktive za: opremu pod pritiskom (PED), jednostavne sudove pod pritiskom (SPVD) i telekomunikacijsku terminalnu opremu  (RTTED), a takođe treba otpočeti  rad na usklađivanju sa evropskim propisima u oblasti građevinskih proizvoda, vozila, hemikalija…

U oblasti primene novih tehničkih propisa tj. Novog koncepta za stavljanje proizvoda na tržište imenovana su ukupno 6 tela za ocenjivanje usaglašenosti i doneto je 12 rešenja o imenovanju. Do sada je imenovano: 3 TOU za sprovođenje postupka ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa EMC pravilnikom, 5 TOU u skladu sa MD pravilnikom, 3 u skladu sa LVD pravilnikom i 1 TOU je imenovan u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova (registar je dostupan na sajtu www.tehnis.merr.gov.rs).  U toku su još 3 postupka za imenovanje TOU.

Prezentacija "Usklađivanje tehničkih propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije – najnovije aktivnosti MERR-a" - mr Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR

Potpredsednica Privredne komore Srbije Vidosava Džagić naglasila je da će multilateralni sporazum ATS-a sa EA doprineti uključivanju na evropsko tržište, i ukazala na neophodnost edukacije privrednika, kao i pojačanja rada na donošenju tehničkih propisa i primeni standarda.
 


Vidosava Džagić

Šef sektora za evropske integracije u Delegaciji Evropske unije u Republici Srbiji Freek Janmaat izrazio je očekivanje da će Srbija u martu dobiti status kandidata za članstvo u EU i da će uskoro preostale tri evropske zemlje - Belgija, Litvanija i Rumunija ratifikovati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom.

Ovaj sporazum stupa na snagu tek kada ga ratifikuju sve zemlje EU, a u međuvremenu, od 2009. godine, primenjuje se Prelazni trgovinski sporazum koji sadrži uglavnom trgovinske odredbe SSP-a, podsetio je Janmat.


Freek Janmaat

 On je ocenio da bi trebalo povećati kapacitete ATS-a i broj zaposlenih u tom telu, s obzirom na to da će od procesa usaglašavanja akreditacije sa evropskim zakonodavstvom najveću korist imati građani Srbije, koji će moći da kupuju kvalitetnije i jeftinije proizvode.

„Iako je napredak zaista ostvaren, potrebno je učiniti dodatne napore u procesu usklađivanja infrastrukture kvaliteta u Srbiji sa evropskim standardima, kao i u oblasti zakonodavstva i njegove primene. EU je pokazala putem programa pomoći da podržava Srbiju u naporima da iste uvede i ostvari”, rekao je Janmaat i dodao da je EU do sada pružila Srbiji tehničku pomoć, pre svega kroz CARDS program i IPA fondove u zemlji i regionu i to u vrednosti od oko 10 miliona evra. 

Predsednica Upravnog odbora ATS-a Snježana Pupavac je ukratko podsetila prisutne  o najznačajnijim aktivnostima ATS-a tokom 2011. godine počev od „kolegijalnog ocenjivanja“, unapređenja sistema menadžmenta i celokupnog sistema akreditacije, proširenja svojih aktivnosti na nove oblasti akreditacije na osnovu iskazanih potreba zainteresovanih strana, a sve to uz jačanje kompetetnosti svih učesnika u postupcima akreditacije kako eksterno angažovanih tako i zaposlenih u ATS-u.


Snježana Pupavac

Prema njenim rečima ATS je na nacionalnom nivou radio na unapređenju saradnje sa resornim ministarstvima, potrošačima, akreditovanim TOU i njihovim udruženjima u cilju što većeg uključivanja svih zainteresovanih strana uz stalnu promociju akreditacije i otvorenu komunikaciju o svim temama iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.

„Osim toga ATS je radio na uključivanju u sve međunarodne aktivnosti, afirmaciji ATS-a u svim komitetima EA i njenim radnim grupama, a i u interesu Republike Srbije. U skladu sa potpisanim memorandumima o saradnji ATS je nastavio dobru saradnju sa drugim akreditacinim telima naročito iz okruženja“, rekla je Pupavac i dodala da je ATS tokom prošle godine bio domaćin važnih međunarodnih skupova sa predstavnicima akreditacionih tela zemalja jugoistočne Evrope, kao i Saveta za multilateralne sporazume EA i da je 14. juna u čast Međunarodnog dana akreditacije i Dana akreditacije u Republici Srbiji, ATS  organizovao seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja sa temom upoznavanja domaćih laboratorija sa značajem međunarodnih organizacija kakve su Eurochem i Eurolab u cilju realizacije ideje osnivanja nacionalnog komiteta Eurohem-a i Eurolab-a u oviru ove velike porodice radi razmene znanja i informacija.

Dr Dejan Krnjajić, direktor ATS-a je u svom izlaganju predstavio rad ATS-a u protekloj 2011. godini.  i precizirao da je povećan broj akreditovanih organizacija sa 200, koliko ih je bilo 2007. godine, na 373 u 2009. godini odnosno 404 u 2010. i 444, koliko ih je bilo na kraju 2011. godine.        
 


dr Dejan Krnjaić

Govoreći o međunarodnim aktivnostima ATS-a u cilju integracije i ostvarivanja prepoznatljivosti, direktor ATS-a je obavestio prisutne da je u skladu sa novim Statutom i Poslovnikom o radu EA, ATS postao pridruženi član te organizacije u Varšavi 23.11.2011. godine. Takođe, 29.12.2011. godine ATS je postao i član IAF-a (Međunarodnog akreditacionog foruma).

ATS je zaokružio usaglašavanje svog pravnog okvira te je osim donošenja Zakona o akreditaciji 12.10.2010. godine (Sl. Glasnik RS 73/2010) i Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije 24.02.2011. godine (Sl. glasnik RS 14/2011), kao poslednji u nizu usvojen i Statut Akreditacionog tela Srbije. Izabrani su i novi organi ATS-a: novi Nadzorni i Upravni odbor ATS-a imenovani su na sednici Vlade Republike Srbije 29.04.2011. godine i novi Savet za akreditaciju imenovan je na sednici Upravnog odbora 1.06.2011. godine. Tokom 2011. godine doneta su brojna izdanja i izmene dokumenata sistema menadžmenta ATS-a.


David Norris i dr Dejan Krnjaić

Prema njegovim rečima to je doprinelo da tim kolegijalnih ocenjivača EA zaključi da postoji adekvatan zakonski okvir za položaj i rad nacionalnog akreditacionog tela u Republici Srbiji, te da se procedure stalno unapređuju i da su kako stalno zaposleni tako i eksterni ocenjivači i eksperti posvećeni i kompetentni. Tim ocenjivača EA je izneo svoje mišljenje da ATS izvodi svoje aktivnosti u skladu sa procedurama i zahtevima EA čime je posledično obezbeđeno poverenje u kompetentnost i samih akreditovanih TOU u našoj zemlji.

„Sa velikim nestrpljenjem očekujem sledeći sastanak Saveta za multilateralne sporazume EA u aprilu 2012. godine kada će biti i zvanično potvrđena ekvivalentnost sistema akreditacije u Srbiji sa evropskim i svetskim“, zaključio je dr Krnjaić.

Prezentacija "Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti" – dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Govoreći o mestu akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a istakla je da se trenutno na neposredan odnosno posredan način akreditacija pominje u 21 zakonu, 5 uredbi i 32 pravilnika, te da ATS ima ustanovljenu proceduru za proširenje aktivnosti kojom se u odnosu na raspoloživost standarda, EA smernica i drugih dokumenata izrađuju nova odnosno menjaju postojeća dokumenta sistema menadžmenta i vrši izbor i obuka ocenjivača za potrebe akreditacije novih oblasti.

Prezentacija "Mesto akreditacije u tehničkim propisima Republike Srbije" – mr Natalija Jovičić Zarić i Biljana Tomić, ATS


mr Natalija Jovičić Zarić

David Norris, vođa regionalnog IPA projekta predstavio je ukratko projekat IPA 2011 „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“, koji je započeo u avgustu 2011. godine. Tokom 30 meseci trajanja projekta, uz budžet od 2.5 miliona evra, biće održano najmanje 20 praktičnih obuka sa oko 200 delegata, najmanje 11 PT vežbi, sa najmanje 55 laboratorija koje će u njima učestvovati, uključujući i nacionalna akreditaciona tela i metrološke institute. On je pozvao sve prisutne predstavnike TOU da svoje predloge za oblasti za PT šeme za koje su zainteresovani da konkurišu pošalju ili ATS-u ili projektu na mail: david.norris@merr.gov.rs

Prezentacija "Predstavljanje regionalnog IPA 2011 projekta - Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ – David Norris, vođa regionalnog IPA projekta

Nakon perioda intenzivne harmonizacije sa evropskim propisima, MERR je u 2011. godini započeo pripreme za izradu Strategije razvoja infrastrukture kvaliteta. Za sprovođenje ove aktivnosti je obezbeđena podrška nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć, GIZ, u okviru višegodišnjeg programa za unapređenje privatnog sektora (“Assistance to the Competitiveness and Compatibility for the EU of Serbian SMEs” - ACCESS). Pored izrade Strategije sa preporukama za unapređenje infrastrukture kvaliteta i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, predviđen je uravnotežen razvoj svih komponenti infrastrukture kvaliteta, odnosno pružanje podrške svim institucijama u  ovoj oblasti – ATS-u, Direkciji za mere i dragocene metale i Institutu za standardizaciju Srbije. Stoga je Helmut Mairhofer, vođa komponente za infrastrukturu kvaliteta u okviru pomenutog programa, tokom svog izlaganja objasnio učesnicima seminara značaj ovog programa za razvoj srpske privrede i istakao da je za prvu fazu programa izdvojeno 4,7 miliona evra. Predviđeno je da se prva faza završi 2013. godine kada se očekuje da će doći do poboljšanja klime za poslovanje i investiranje, sistema inovacija, infrastrukture kvaliteta i kapaciteta Republike Srbije za korišćenje programa EU.

Prezentacija predstavljanje projekta „Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ


Nikolić Sabina, Helmut Mairhofer, David Norris i Katarina Bogojević

Zamenica direktora Direkcija za mere i dragocene metale, Lucija Dujović, održala je predavanje na temu iskustava Direkcije u radu ovlašćenih tela koja ovbavljaju poslove overavanja merila, sa nadzora koje je izvšila Direkcija nad ovlašćenim telima. Ljubica Živanić, načelnica odeljenja za akreditaciju sertifikacionih i kontrolnih tela ATS-a, je prenela iskustva u akreditaciji kontrolnih tela koja obavljaju poslove kontrolisanja merila sa aspekta broja akreditovanih TOU u odnosu na vrste merila, kao i  zahteva standarda kod kojih su ova kontrolna tela imala poteškoća u ispunjavanju.

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji kontrolnih tela za kontrolisanje merila za koje je obavezno overavanje" - Ljubica Živanić, ATS

Prezentacija "Iskustva Direkcije u radu ovlašćenih tela za obavljanje poslova overavanja merila" – Lucija Dujović, pomoćnik direktora i Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale


Lucija Dujović

Prof. dr Vera Katić predstavila je Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl. glasnik RS 72/10) i ponovila koji su zadati kriterijumi koje je zakonodavac propisao, osvrnuvši se na tražene laboratorijske metode, kao i dobru laboratorijsku praksu. Dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a je preneo prisutnima dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima pomenutog Pravilnika. Dr Milošević je upoznao prisutne da je od početka primene novog pravilnika, od 1.6.2011. godine samo 12 laboratorija imalo jednu ili više akreditovanih metoda ispitivanja bezbednosti hrane. Sada je situacija nešto drugačija odnosno od 50 akreditovanih laboratorije koje se bave ispitivanjem hrane, njih 36 ima barem jednu akreditovanu metodu koja je zakonski kriterijum za bezbednost hrane, dok više od 3 akreditovane metode ima 16 laboratorija, a svih pet traženih metoda imaju samo 2 laboratorije u odnosu na 11 laboratorija koje imaju sve akreditovane metode u oblasti kriterijuma za higijenu. Podsetio je da je 14. oktobra 2011. godine stupilo na snagu izmenjeno izdanje Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti ATS-PA02 koje je usklađeno sa odgovarajućim EA i ILAC dokumentima, posebno u odnosu na učestanost i nivo učešća u programima za ispitivanje osposobljenosti. On je naveo da je striktno poštovanje ATS-ovih procedura dovelo do povećanja broja učešća laboratorija u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti, upućujući laboratorije da prevashodno izvrše analizu svojih tehnika i metoda kako bi utvrdili svoje pod-discipline i odgovarajući nivo i frekvenciju učešća u pomenutim programima i poređenjima.

Prezentacija "Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa" – prof. dr Vera Katić

Prezentacija "Dosadašnja iskustva u akreditaciji laboratorija u skladu sa zahtevima Pravilnika o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa" – dr Bratislav Milošević, ATS


Prof. dr Vera Katić 

dr Bratislav Milošević

Nikola Mirković, rukovodilac Grupe za ocenjivanje usaglašenosti u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta MERR-a je predstavio Pravilnik o bezbednosti liftova.  Komentare o pravilnicima koji su prestali da važe stupanjem na snagu Pravilnika o bezbednosti mašina i Pravilnika o bezbednosti liftova sa aspekta akreditovanih TOU koja u svojim obimima akreditacije imaju pomenute povučene pravilnike, kao i iskustava sa dosada sprovedenih ocenjivanja ATS-a prema novim pravilnicima dala je Ljubica Živanić.

Prezentacija "Pravilnik o bezbednosti liftova" – Nikola Mirković, MERR

Prezentacija "Iskustva ATS-a u oblasti akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti liftova" – Ljubica Živanić, ATS


Nikola Mirković

Ljubica Živanić

Predavanja koja se odnose na rad akreditovanih TOU održala je mr Natalija Jovičić Zarić, koja je predstavila primere iz prakse za koje su potrebna dodatna objašnjenja i tumačenja standarda sa aspekta rada akreditovanih TOU u odnosu na pravila i procedure ATS-a, koji se primenjuju u procesu akreditacije. Najčešći problemi u radu akreditovanih TOU su se odnosili na ispunjenje sledećih zahteva: menadžment zahtevi (preispitivanje zahteva, ugovora; interne provere; podela ovlašćenja i odgovornosti), tehnički zahtevi (metode/postupci ocenjivanja; osoblje i oprema) i promene u organizaciji.

Prezentacija "Jake i slabe strane tela za ocenjivanje usaglašenosti" – mr Natalija Jovičić Zarić, ATS
 


Biljana Tomić 
 
Marija Romić