Навигација

Годишњи семинар за акредитованa ТОУ, 25. јануар 2012.

Семинар у Сава центру

Tрадиционални годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), који организује Акредитационо тело Србије (АТС), одржан је и ове године, 25. јануара у Центру «Сава».

Циљ овогодишњег семинара је упознавање представника акредитованих ТОУ са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР) који су усаглашени са европском регулативом.

Семинар је отворила Јелена Поповић, помоћница министра за Сектор за инфраструктуру квалитета у МЕРР-у, а скупу су се у уводном делу обратили Фрејк Јанмат, шеф сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији, Сњежана Пупавац, председница Управног одбора  АТС-а и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије.

Предавачи на семинару су били представници МЕРР-а, Дирекције за мере и драгоцене метале, регионалног IPA 2011 пројекта „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ и билатералног пројекта GIZ-ACCESS Програма билатералне подршке Немачке, Влади Републике Србије (2011-2013), као и експерти АТС-а и Ветеринарског факултета Универзитета у Београду. Представници акредитованих ТОУ и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача одазвали су се позиву да присуствују семинару у великом броју (око 530 присутних).

Отварајући семинар „АТС у Европи и свету – признавање система акредитације“ Јелена Поповић је рекла да ће потписивање мултилатералног споразума АТС-а са Европском организацијом за акредитацију (ЕА) омогућити српским привредницима да у већој мери пласирају робу на европско тржиште. „Потписивање споразума у априлу у Копенхагену, повећаће конкурентност домаћих производа и извоз Србије. На тај начин ће бити признати извештаји и сертификати наших акредитованих ТОУ, што ће допринети лакшем протоку робе и услуга, као и економском развоју Србије“, истакла је Поповићева. Према њеним речима, на тај начин се осигурава препознатљивост, прихваћеност и признање оцене усаглашености захтева за домаће производе и изван граница наше земље.


Јелена Поповић

Представљајући шта је све од техничких прописа усклађено са прописима ЕУ Јелена Поповић је истакла да је циљ МЕРР-а унапређење конкурентности привреде Србије како би била спремна да постане део јединственог европског тржишта, те да су стратешки циљеви МЕРР-а у области инфраструктуре квалитета: установљавање правног оквира за слободно кретање робе усклађеног са правилима ЕУ (“2008 new goods package”), преузете европскe дирeктивe, усвојено 80 %  европских стандарда, потписан MLA споразум између АТС-а и EA, успостављен  систем за оцењивање усаглашености производа  и еталонирање мерила и узајамно прихватање индустријских производа у трговини са чланицама ЕУ.

Што се тиче усклађивања правног оквира Републике Србије са ЕУ, у периоду од 2009. до 2011. године донети су кровни закони, усклађени са најновијим правилима у ЕУ (“2008 new good’s package): Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о метрологији и Закон о акредитацији. Закони и подзаконски акти усклађени са уредбама 765/2008/ЕЗ и  764/2008/ЕЗ и одлуком 768/2008/ЕЗ.
У току је израда подзаконских аката за спровођење:
- Закона о метрологији (донето је 14 подзаконских аката, 2 су у процедури, за три је у току јавна расправа и 2 ће бити припремљена- сви акти до краја маја 2012.),
- Закона о контроли предмета од драгоцених метала (потребно је донети укупно 15 подзаконских аката, 2 су већ у процедури доношења).

У складу са Законом о метрологији, успостављен је нови систем овлашћивања тела за оверавање мерила (до 20. јануара 2012. године овлашћено је 10 тела којима је издато укупно 21 решења о овлашћивању).

Преузето је укупно 5 директива новог приступа  из надлежности МЕРР-а (2009-2011): Правилник о безбедности машина – МД, Правилник о електичној опреми - ЛВД, Правилник о електромагне- тској компатибилности ЕМЦ, Правилник о безбедности лифтова и Правилник о личној заштитиној опреми – ЛЗО. Редовно се ажурирају спискови српских стандарда чијом применом се обезбеђује претпоставка о усаглашености са захтевима из донетих правилника (списак за ЛЗО је у припреми). Израђени су и објављени водичи о примени Правилника из надлежности МЕРР-а за ЛВД, ЕМЦ и МД.

Према речима Јелене Поповић, за 2012. годину се планира рад на преузимању осталих директива из надлежности МЕРР-а: припремљена су три нацрта правилника којима се у национално законодавство преносе европске директиве из области метрологије: директива о мерилима (MID),  директива о неаутоматским вагама (NAWI) и директива о претходно упакованим производима. Јавна расправа о нацртима ових правилника је у току (од  18. јануара до 20. фебруара 2012. године).  Припремају се и још два правилника за опрему и системе који се користе у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX директива)  и за буку коју емитују  машина које се користе на отвореном (директива 2000/14/ЕЗ). Од других министарстава се очекује да ће бити преузете директиве за: опрему под притиском (PED), једноставне судове под притиском (SPVD) и телекомуникацијску терминалну опрему  (RTTED), а такође треба отпочети  рад на усклађивању са европским прописима у области грађевинских производа, возила, хемикалија…

У области примене нових техничких прописа тј. Новог концепта за стављање производа на тржиште именована су укупно 6 тела за оцењивање усаглашености и донето је 12 решења о именовању. До сада је именовано: 3 ТОУ за спровођење поступка оцењивања усаглашености у складу са ЕМЦ правилником, 5 ТОУ у складу са МД правилником, 3 у складу са ЛВД правилником и 1 ТОУ је именован у складу са Правилником о безбедности лифтова (регистар је доступан на сајту www.tehnis.merr.gov.rs).  У току су још 3 поступка за именовање ТОУ.

Презентација "Усклађивање техничких прописа Републике Србије са прописима Европске уније – најновије активности МЕРР-а" - мр Јелена Поповић, помоћник министра, МЕРР

Потпредседница Привредне коморе Србије Видосава Џагић нагласила је да ће мултилатерални споразум АТС-а са ЕА допринети укључивању на европско тржиште, и указала на неопходност едукације привредника, као и појачања рада на доношењу техничких прописа и примени стандарда.
 


Видосава Џагић

Шеф сектора за европске интеграције у Делегацији Европске уније у Републици Србији Freek Janmaat изразио је очекивање да ће Србија у марту добити статус кандидата за чланство у ЕУ и да ће ускоро преостале три европске земље - Белгија, Литванија и Румунија ратификовати Споразум о стабилизацији и придруживању са Србијом.

Овај споразум ступа на снагу тек када га ратификују све земље ЕУ, а у међувремену, од 2009. године, примењује се Прелазни трговински споразум који садржи углавном трговинске одредбе ССП-а, подсетио је Јанмат.


Freek Janmaat

 Он је оценио да би требало повећати капацитете АТС-а и број запослених у том телу, с обзиром на то да ће од процеса усаглашавања акредитације са европским законодавством највећу корист имати грађани Србије, који ће моћи да купују квалитетније и јефтиније производе.

„Иако је напредак заиста остварен, потребно је учинити додатне напоре у процесу усклађивања инфраструктуре квалитета у Србији са европским стандардима, као и у области законодавства и његове примене. ЕУ је показала путем програма помоћи да подржава Србију у напорима да исте уведе и оствари”, рекао је Janmaat и додао да је ЕУ до сада пружила Србији техничку помоћ, пре свега кроз CARDS програм и IPA фондове у земљи и региону и то у вредности од око 10 милиона евра. 

Председница Управног одбора АТС-а Сњежана Пупавац је укратко подсетила присутне  о најзначајнијим активностима АТС-а током 2011. године почев од „колегијалног оцењивања“, унапређења система менаџмента и целокупног система акредитације, проширења својих активности на нове области акредитације на основу исказаних потреба заинтересованих страна, а све то уз јачање компететности свих учесника у поступцима акредитације како екстерно ангажованих тако и запослених у АТС-у.


Сњежана Пупавац

Према њеним речима АТС је на националном нивоу радио на унапређењу сарадње са ресорним министарствима, потрошачима, акредитованим ТОУ и њиховим удружењима у циљу што већег укључивања свих заинтересованих страна уз сталну промоцију акредитације и отворену комуникацију о свим темама из области акредитације и оцењивања усаглашености.

„Осим тога АТС је радио на укључивању у све међународне активности, афирмацији АТС-а у свим комитетима ЕА и њеним радним групама, а и у интересу Републике Србије. У складу са потписаним меморандумима о сарадњи АТС је наставио добру сарадњу са другим акредитациним телима нарочито из окружења“, рекла је Пупавац и додала да је АТС током прошле године био домаћин важних међународних скупова са представницима акредитационих тела земаља југоисточне Европе, као и Савета за мултилатералне споразуме ЕА и да је 14. јуна у част Међународног дана акредитације и Дана акредитације у Републици Србији, АТС  организовао семинар посвећен акредитованим лабораторијама за испитивање у области аналитичких испитивања са темом упознавања домаћих лабораторија са значајем међународних организација какве су Eurochem и Eurolab у циљу реализације идеје оснивања националног комитета Eurohem-а и Eurolab-а у овиру ове велике породице ради размене знања и информација.

Др Дејан Крњајић, директор АТС-а је у свом излагању представио рад АТС-а у протеклој 2011. години.  и прецизирао да је повећан број акредитованих организација са 200, колико их је било 2007. године, на 373 у 2009. години односно 404 у 2010. и 444, колико их је било на крају 2011. године.        
 


др Дејан Крњаић

Говорећи о међународним активностима АТС-а у циљу интеграције и остваривања препознатљивости, директор АТС-а је обавестио присутне да је у складу са новим Статутом и Пословником о раду ЕА, АТС постао придружени члан те организације у Варшави 23.11.2011. године. Такође, 29.12.2011. године АТС је постао и члан IAF-а (Међународног акредитационог форума).

АТС је заокружио усаглашавање свог правног оквира те је осим доношења Закона о акредитацији 12.10.2010. године (Сл. Гласник РС 73/2010) и Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије 24.02.2011. године (Сл. гласник РС 14/2011), као последњи у низу усвојен и Статут Акредитационог тела Србије. Изабрани су и нови органи АТС-а: нови Надзорни и Управни одбор АТС-а именовани су на седници Владе Републике Србије 29.04.2011. године и нови Савет за акредитацију именован је на седници Управног одбора 1.06.2011. године. Током 2011. године донета су бројна издања и измене докумената система менаџмента АТС-а.


David Norris и др Дејан Крњаић

Према његовим речима то је допринело да тим колегијалних оцењивача ЕА закључи да постоји адекватан законски оквир за положај и рад националног акредитационог тела у Републици Србији, те да се процедуре стално унапређују и да су како стално запослени тако и екстерни оцењивачи и експерти посвећени и компетентни. Тим оцењивача ЕА је изнео своје мишљење да АТС изводи своје активности у складу са процедурама и захтевима ЕА чиме је последично обезбеђено поверење у компетентност и самих акредитованих ТОУ у нашој земљи.

„Са великим нестрпљењем очекујем следећи састанак Савета за мултилатералне споразуме ЕА у априлу 2012. године када ће бити и званично потврђена еквивалентност система акредитације у Србији са европским и светским“, закључио је др Крњаић.

Презентација "Систем акредитације у Републици Србији - актуелности" – др Дејан Крњаић, директор АТС-а

Говорећи о месту акредитације у техничким прописима Републике Србије, мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а истакла је да се тренутно на непосредан односно посредан начин акредитација помиње у 21 закону, 5 уредби и 32 правилника, те да АТС има установљену процедуру за проширење активности којом се у односу на расположивост стандарда, ЕА смерница и других докумената израђују нова односно мењају постојећа документа система менаџмента и врши избор и обука оцењивача за потребе акредитације нових области.

Презентација "Место акредитације у техничким прописима Републике Србије" – мр Наталија Јовичић Зарић и Биљана Томић, АТС


мр Наталија Јовичић Зарић

David Norris, вођа регионалног IPA пројекта представио је укратко пројекат IPA 2011 „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, који је започео у августу 2011. године. Током 30 месеци трајања пројекта, уз буџет од 2.5 милиона евра, биће одржано најмање 20 практичних обука са око 200 делегата, најмање 11 PT вежби, са најмање 55 лабораторија које ће у њима учествовати, укључујући и национална акредитациона тела и метролошке институте. Он је позвао све присутне представнике ТОУ да своје предлоге за области за ПТ шеме за које су заинтересовани да конкуришу пошаљу или АТС-у или пројекту на маил: david.norris@merr.gov.rs

Презентација "Представљање регионалног IPA 2011 пројекта - Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ – David Norris, вођа регионалног IPA пројекта

Након периода интензивне хармонизације са европским прописима, МЕРР је у 2011. години започео припреме за израду Стратегије развоја инфраструктуре квалитета. За спровођење ове активности је обезбеђена подршка немачке владине организације за техничку помоћ, GIZ, у оквиру вишегодишњег програма за унапређење приватног сектора (“Assistance to the Competitiveness and Compatibility for the EU of Serbian SMEs” - ACCESS). Поред израде Стратегије са препорукама за унапређење инфраструктуре квалитета и Акционог плана за спровођење Стратегије, предвиђен је уравнотежен развој свих компоненти инфраструктуре квалитета, односно пружање подршке свим институцијама у  овој области – АТС-у, Дирекцији за мере и драгоцене метале и Институту за стандардизацију Србије. Стога је Helmut Mairhofer, вођа компоненте за инфраструктуру квалитета у оквиру поменутог програма, током свог излагања објаснио учесницима семинара значај овог програма за развој српске привреде и истакао да је за прву фазу програма издвојено 4,7 милиона евра. Предвиђено је да се прва фаза заврши 2013. године када се очекује да ће доћи до побољшања климе за пословање и инвестирање, система иновација, инфраструктуре квалитета и капацитета Републике Србије за коришћење програма ЕУ.

Презентација представљање пројекта „Стратегија развоја инфраструктуре квалитета“ GIZ/ACCESS – Helmut Mairhofer, GIZ


Николић Сабина, Helmut Mairhofer, David Norris и Катарина Богојевић

Заменица директора Дирекција за мере и драгоцене метале, Луција Дујовић, одржала је предавање на тему искустава Дирекције у раду овлашћених тела која овбављају послове оверавања мерила, са надзора које је извшила Дирекција над овлашћеним телима. Љубица Живанић, начелница одељења за акредитацију сертификационих и контролних тела АТС-а, је пренела искуства у акредитацији контролних тела која обављају послове контролисања мерила са аспекта броја акредитованих ТОУ у односу на врсте мерила, као и  захтева стандарда код којих су ова контролна тела имала потешкоћа у испуњавању.

Презентација "Досадашња искуства у акредитацији контролних тела за контролисање мерила за које је обавезно оверавање" - Љубица Живанић, АТС

Презентација "Искуства Дирекције у раду овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила" – Луција Дујовић, помоћник директора и Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале


Луција Дујовић

Проф. др Вера Катић представила је Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета (Сл. гласник РС 72/10) и поновила који су задати критеријуми које је законодавац прописао, осврнувши се на тражене лабораторијске методе, као и добру лабораторијску праксу. Др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а је пренео присутнима досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима поменутог Правилника. Др Милошевић је упознао присутне да је од почетка примене новог правилника, од 1.6.2011. године само 12 лабораторија имало једну или више акредитованих метода испитивања безбедности хране. Сада је ситуација нешто другачија односно од 50 акредитованих лабораторије које се баве испитивањем хране, њих 36 има барем једну акредитовану методу која је законски критеријум за безбедност хране, док више од 3 акредитоване методе има 16 лабораторија, а свих пет тражених метода имају само 2 лабораторије у односу на 11 лабораторија које имају све акредитоване методе у области критеријума за хигијену. Подсетио је да је 14. октобра 2011. године ступило на снагу измењено издање Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 које је усклађено са одговарајућим ЕА и ILAC документима, посебно у односу на учестаност и ниво учешћа у програмима за испитивање оспособљености. Он је навео да је стриктно поштовање АТС-ових процедура довело до повећања броја учешћа лабораторија у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености, упућујући лабораторије да превасходно изврше анализу својих техника и метода како би утврдили своје под-дисциплине и одговарајући ниво и фреквенцију учешћа у поменутим програмима и поређењима.

Презентација "Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета" – проф. др Вера Катић

Презентација "Досадашња искуства у акредитацији лабораторија у складу са захтевима Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета" – др Братислав Милошевић, АТС


Проф. др Вера Катић 

др Братислав Милошевић

Никола Мирковић, руководилац Групе за оцењивање усаглашености у Сектору за инфраструктуру квалитета МЕРР-а је представио Правилник о безбедности лифтова.  Коментаре о правилницима који су престали да важе ступањем на снагу Правилника о безбедности машина и Правилника о безбедности лифтова са аспекта акредитованих ТОУ која у својим обимима акредитације имају поменуте повучене правилнике, као и искустава са досада спроведених оцењивања АТС-а према новим правилницима дала је Љубица Живанић.

Презентација "Правилник о безбедности лифтова" – Никола Мирковић, МЕРР

Презентација "Искуства АТС-а у области акредитације тела за оцењивање усаглашености лифтова" – Љубица Живанић, АТС


Никола Мирковић

Љубица Живанић

Предавања која се односе на рад акредитованих ТОУ одржала је мр Наталија Јовичић Зарић, која је представила примере из праксе за које су потребна додатна објашњења и тумачења стандарда са аспекта рада акредитованих ТОУ у односу на правила и процедуре АТС-а, који се примењују у процесу акредитације. Најчешћи проблеми у раду акредитованих ТОУ су се односили на испуњење следећих захтева: менаџмент захтеви (преиспитивање захтева, уговора; интерне провере; подела овлашћења и одговорности), технички захтеви (методе/поступци оцењивања; особље и опрема) и промене у организацији.

Презентација "Јаке и слабе стране тела за оцењивање усаглашености" – мр Наталија Јовичић Зарић, АТС
 


Биљана Томић 
 
Марија Ромић