Navigacija

Novi Statut Akreditacionog tela Srbije

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije održao je sednice 04. i 24. novembra 2011. godine i tom prilikom je razmatrao predlog Statuta - najvišeg akta Akreditacionog tela Srbije. Nakon što je Upravni odbor usvojio Statut, a na osnovu prethodno datih saglasnosti od nadležnih ministarstava, Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 8. decembra 2011. godine dala saglasnost na isti koji je objavljen u Sl. glasniku RS br. 97/2011 od 21. decembra 2011. godine.

Tokom 5. sednice Upravnog odbora data je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Akreditacionom telu Srbije i usvojen je opšti akt o kriterijumima za utvrđivanje visine zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih u Akreditacionom telu Srbije, odnosno utvrđena je visina zarade i koeficijenti za svako radno mesto.

Upravni odbor je na svojoj 6. sednici doneo Program rada sa finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2012. godinu. U skladu sa članom 13. Zakona o akreditaciji sredstva za rad Akreditacionog tela se obezbeđuju jednim delom i iz budžeta Republike Srbije,  koja se na osnovu člana 12. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije, utvrđuju godišnjim programom rada ATS-a koji se donosi za svaku kalendarsku godinu i koji u sebi sadrži i finansijski plan. Osnivač, odnosno Vlada Republike Srbije, daje saglasnost na Program rada, kao i njegove izmene i dopune.
 


Zlatibor Savić, dr Dejan Krnjaić, dr Bratislav Milošević, Biljana Tomić, dr Lazar Turubatović, Snježana Pupavac i Nenad Spasović