Navigacija

Obaveštenje telima za ocenjivanje usaglašenosti

Promena dokumentacije

Akreditaciono telo Srbije obaveštava sva akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti da su, shodno objavljenim pravilnicima o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona; o elektromagnetskoj kompatibilnosti i o bezbednosti mašina (objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije br. 13 iz 2010. godine), prestali da važe određeni propisi iz oblasti koje regulišu ovi pravilnici. Pravilnicima je propisano da sertifikati o usaglašenosti izdati na osnovu povučenih propisa važe do 1. januara 2012. godine, kao i da proizvođači ili njegovi zastupnici, odnosno uvoznici mogu da, najkasnije do 1. januara 2012. godine, stave na tržište i/ili upotrebu i mašinu, opremu, odnosno proizvod koji je projektovan i izrađen i čija usaglašenost je ocenjena u skladu sa zahtevima iz propisa koji su ovim pravilnicima povučeni.

Uzimajući u obzir navedeno, Akreditaciono telo Srbije će počev od 1. januara 2012. godine doneti odluke o smanjenju obima akreditacije odnosno o ukidanju akreditacije onim telima za ocenjivanje usaglašenosti koja u obimima akreditacije i dalje budu imali propise koji su prestali da važe.

Za sva tela za ocenjivanje usaglašenosti koja izraze nameru da budu akreditovana za ocenjivanje usaglašenosti po zahtevima važećih Pravilnika, utvrđivanje kompetentnosti će biti obavljeno kroz ocenjivanje na licu mesta.

Lista povučenih propisa iz gore pomenutih pravilnika:

1. Danom stupanja na snagu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
1) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne akumulacione zagrejače vode („Službeni list SRJ”, broj 5/99);
2) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za električne izvore svetlosti („Službeni list SCG”, broj 44/05);
3) Naredba o obaveznom atestiranju elektronskih aparata za domaćinstvo i sličnu upotrebu („Službeni list SFRJ”, broj 8/87);
4) Naredba o obaveznom atestiranju grla za sijalice sa navojem („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
5) Naredba o obaveznom atestiranju električnih aparata za domaćinstvo („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
6) Naredba o obaveznom atestiranju transformatora za razdvajanje i sigurnosnih transformatora za razdvajanje („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
7) Naredba o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izolovanih provodnika i kablova („Službeni list SFRJ”, broj 43/88);
8) Naredba o obaveznom atestiranju sklopki za naprave („Službeni list SFRJ”, broj 43/88).

2. Danom stupanja na snagu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
1) Pravilnik o obaveznom atestiranju kablovskog distribucionog i zajedničkog antenskog sistema („Službeni list SFRJ”, broj 37/87)
2) Pravilnik o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radio-frekvencijske smetnje i o uslovima koje moraju ispunjavati preduzeća i druga pravna lica ovlašćena za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ”, broj 30/91).

3. Danom stupanja na snagu Pravilnika o bezbednosti mašina prema članu 21 istog prestaju da važe sledeći propisi:
1) Pravilnik o tehničkim normativima za sigurnost od statičkog elektriciteta („Službeni list SFRJ”, broj 62/73);
2) Pravilnik o tehničkim normativima za livničku industriju („Službeni list SFRJ”, br. 14/79 i 65/91);
3) Pravilnik o tehničkim normativima za primenu motornih lančanih testera (pila) u šumarstvu („Službeni list SFRJ”, broj 34/80);
4) Pravilnik o tehničkim normativima za fasadne liftove na električni pogon („Službeni list SFRJ”, broj 19/86);
5) Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon („Službeni list SFRJ”, broj 19/86);
6) Pravilnik o tehničkim normativima za plastičnu preradu obojenih metala („Službeni list SFRJ”, broj 25/86);
7) Pravilnik o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi („Službeni list SFRJ”, broj 55/87);
8) Pravilnik o obaveznom atestiranju liftova na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda („Službeni list SFRJ”, broj 18/91);
9) Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ”, broj 65/91);
10) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice (eskalatore) i pokretne staze za prevoz lica („Službeni list SFRJ”, broj 83/94);
11) Pravilnik o tehničkim normativima za poljoprivredne mašine („Službeni list SRJ”, broj 34/95);
12) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za automobilske lestve na motorni pogon („Službeni glasnik RS”, broj 56/09);
13) Naredba o obaveznom atestiranju lanaca i sastavnih elemenata lanaca („Službeni list SFRJ”, broj 9/83);
14) Naredba o obaveznom atestiranju čelične užadi za opštu namenu („Službeni list SFRJ”, br. 61/83 i 17/88);
15) Naredba o obaveznom atestiranju prenosnih alata sa elektromotorima („Službeni list SFRJ”, broj 43/88).