Навигација

Обавештење телима за оцењивање усаглашености

Промена документације

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да су, сходно објављеним правилницима о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона; о електромагнетској компатибилности и о безбедности машина (објављени у Службеном гласнику Републике Србије бр. 13 из 2010. године), престали да важе одређени прописи из области које регулишу ови правилници. Правилницима је прописано да сертификати о усаглашености издати на основу повучених прописа важе до 1. јануара 2012. године, као и да произвођачи или његови заступници, односно увозници могу да, најкасније до 1. јануара 2012. године, ставе на тржиште и/или употребу и машину, опрему, односно производ који је пројектован и израђен и чија усаглашеност је оцењена у складу са захтевима из прописа који су овим правилницима повучени.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће почев од 1. јануара 2012. године донети одлуке о смањењу обима акредитације односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имали прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености која изразе намеру да буду акредитована за оцењивање усаглашености по захтевима важећих Правилника, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места.

Листа повучених прописа из горе поменутих правилника:

1. Даном ступања на снагу Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона према члану 21 истог престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне акумулационе загрејаче воде („Службени лист СРЈ”, број 5/99);
2) Правилник о техничким и другим захтевима за електричне изворе светлости („Службени лист СЦГ”, број 44/05);
3) Наредба о обавезном атестирању електронских апарата за домаћинство и сличну употребу („Службени лист СФРЈ”, број 8/87);
4) Наредба о обавезном атестирању грла за сијалице са навојем („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
5) Наредба о обавезном атестирању електричних апарата за домаћинство („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
6) Наредба о обавезном атестирању трансформатора за раздвајање и сигурносних трансформатора за раздвајање („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
7) Наредба о обавезном атестирању електроенергетских изолованих проводника и каблова („Службени лист СФРЈ”, број 43/88);
8) Наредба о обавезном атестирању склопки за направе („Службени лист СФРЈ”, број 43/88).

2. Даном ступања на снагу Правилника о електромагнетској компатибилности према члану 21 истог престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о обавезном атестирању кабловског дистрибуционог и заједничког антенског система („Службени лист СФРЈ”, број 37/87)
2) Правилник о обавезном атестирању производа који проузрокују радио-фреквенцијске сметње и о условима које морају испуњавати предузећа и друга правна лица овлашћена за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ”, број 30/91).

3. Даном ступања на снагу Правилника о безбедности машина према члану 21 истог престају да важе следећи прописи:
1) Правилник о техничким нормативима за сигурност од статичког електрицитета („Службени лист СФРЈ”, број 62/73);
2) Правилник о техничким нормативима за ливничку индустрију („Службени лист СФРЈ”, бр. 14/79 и 65/91);
3) Правилник о техничким нормативима за примену моторних ланчаних тестера (пила) у шумарству („Службени лист СФРЈ”, број 34/80);
4) Правилник о техничким нормативима за фасадне лифтове на електрични погон („Службени лист СФРЈ”, број 19/86);
5) Правилник о техничким нормативима за висеће скеле на електрични погон („Службени лист СФРЈ”, број 19/86);
6) Правилник о техничким нормативима за пластичну прераду обојених метала („Службени лист СФРЈ”, број 25/86);
7) Правилник о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз терета са кабином у коју није могућ приступ људи („Службени лист СФРЈ”, број 55/87);
8) Правилник о обавезном атестирању лифтова на електрични погон за вертикални превоз терета са кабином у коју није могућ приступ људи и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ”, број 18/91);
9) Правилник о техничким нормативима за дизалице („Службени лист СФРЈ”, број 65/91);
10) Правилник о техничким нормативима за покретне степенице (ескалаторе) и покретне стазе за превоз лица („Службени лист СФРЈ”, број 83/94);
11) Правилник о техничким нормативима за пољопривредне машине („Службени лист СРЈ”, број 34/95);
12) Правилник о техничким и другим захтевима за аутомобилске лестве на моторни погон („Службени гласник РС”, број 56/09);
13) Наредба о обавезном атестирању ланаца и саставних елемената ланаца („Службени лист СФРЈ”, број 9/83);
14) Наредба о обавезном атестирању челичне ужади за општу намену („Службени лист СФРЈ”, бр. 61/83 и 17/88);
15) Наредба о обавезном атестирању преносних алата са електромоторима („Службени лист СФРЈ”, број 43/88).