Navigacija

Način iskazivanja obima akreditacije u oblasti EMC

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije je dana 14. jula 2011. godine prihvatilo predlog Radne grupe u oblasti elektromagnetne kompatibilnosti (EMS) u vezi načina iskazivanja obima akreditacije u ovoj oblasti. U Prilogu su dati primeri iskazivanja obima akreditacije koji će biti i sastavni deo dokumenta ATS-UP03, Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje.

Sve akreditovane laboratorije za ispitivanje u ovoj oblasti neophodno je da svoj obim usaglase sa usvojenim načinom iskazivanja istog najkasnije do 1.01.2012.godine. Prilikom dostavljanja dokumentacije za realizaciju nadzornih ocenjivanja laboratorija je u obavezi da dostavi predlog za korekciju obima usaglašen sa usvojenim rešenjima. U postupku odlučivanja o akreditaciji ATS će izvršiti korekciju izdatih obima akreditacije.