Navigacija

Administrativna taksa

Zakoni i propisi

16.07.2011. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik Republike Srbije br.50/11) u kome je promenjen iznos administrativnih taksi za podnošenje prijave za akreditaciju/prijave za promenu obima akreditacije/ prijave za obnavljanje akreditacije. S tim u vezi izmenjeno je Uputstvo za primenu Odluke o visini troškova akreditacije.