Navigacija

Obeležavanje Dana metrologije

Aktuelnosti

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) i Univerzitet „SINGIDUNUM“ organizovali su  17. maja 2011. godine na Univerzitetu Singidunum simpozijum povodom obeležavanja 20. maja – Svetskog dana metrologije.

U uvodnom delu prisutnima su se obratili prof. dr Milovan Stanišić, rektor Univerziteta „Singidunum“, mr Vida Živković, direktor DMDM i prof. dr Branislav Mašić, dekan Fakulteta za menadžment, studijski program Inženjerski menadžment.

Mr Vida Živković je ukazala na značaj metrologije, kao nauke o merenjima, koja je prisutna u skoro svim oblastima ljudskog delovanja, naročito pri merenjima u javnom interesu, u oblasti zaštite zdravlja i opšte bezbednosti, zaštite životne sredine. Njena dostignuća primenjuju se u utvrđivanju kvantiteta i kvaliteta proizvoda i usluga, u naučnim istraživanjima. Kao komponenta infrastrukture kvaliteta, metrologija je veoma značajna za naučni i tehničko-tehnološki progres svake nacionalne ekonomije, a efikasno je sredstvo koje doprinosi uklanjanju tehničkih barijera u trgovini.
 
Dan metrologije – 20. maj širom sveta obeležavaju članice Metarske konvencije, koja je potpisana upravo 20. maja 1875. godine. Konvencijom je ustanovljen Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) čiji je zadatak da obezbedi svetsko jedinstvo mera, da uspostavlja i čuva međunarodne etalone, da vrši poređenja nacionalnih i međunarodnih etalona, da osigurava koordinaciju u metodama merenja i da vrši i koordinira istraživanja u vezi sa fizičkim konstantama koje imaju udela u ostvarivanju etalona.

Inače, primena metrologije u Srbiji ima dugu tradiciju. Zakonom o merama 1. decembra 1873. godine uveden je decimalni metarski sistem mera, obrazovano Odeljenje mera pri Ministarstvu finansija Kneževine Srbije sa zadatkom da se stara o kontroli mera i poređenju pramara, a 1879. godine Srbije pristupa Metarskoj konvenciji. Pristupanjem Metarskoj konvenciji, Kneževina Srbija je preuzela obaveze da uvodi Međunarodni sistem jedinica (SI), da ostvaruje nacionalne etalone u skladu sa definicijama koje utvrđuje Generalna konferencija za tegove i mere (CGPM), kao vrhovni upravni organ Konvencije, da periodično poredi srpske etalone sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere. Od 2002. godine DMDM ( ondašnji Savezni zavod za mere i dragocene metale) kao nacionalni metrološki institut države članice Metarske konvencije, je potpisnik Aranžmana o međusobnom priznavanju nacionalnih etalona i uverenja o etaloniranju i merenju koja izdaju nacionalni metrološki instituti (CIPM MRA). DMDM je član-osnivač Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta - EURAMET i pridruženi član Evropske saradnje u zakonskoj metrologiji - WELMEC.

DMDM obavlja poslove koji se odnose na: staranje o sistemu zakonskih mernih jedinica, razvoju, ostvarivanju i usavršavanju etalona Republike Srbije, obezbeđenju metrološke sledivosti, ispitivanje prethodno upakovanih proizvoda, metrološki nadzor, ocenjivanje usaglašenosti merila, učestvovanje u izradi metroloških propisa, obezbeđenje metroloških informacija, distribuciju vremena i druge poslove iz oblasti metrologije.
 
Primenom Zakona o metrologiji iz 2010. godine, istakla je mr Vida Živković, omogućava se ispunjenje zahteva za pristup Srbije u članstvo STO i EU tako što će biti omogućena jedinstvena merenja u Republici Srbiji i uspostavljen nepristrasni i transparentni način obavljanja poslova metrologije, kroz obezbeđenje merenja sa tačnim i usklađenim merilima u skladu sa međunarodno utvrđenim zahtevima i mernim jedinicama Međunarodnog sistema jedinica i kroz obezbeđenje sledivosti etalona do međunarodnih etalona.

Predavanja su održali:

1. Snežana Matić, načelnik odelenja u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta MERR-a - „Infrastruktura kvaliteta u Republici Srbiji – novi pravni okvir“,
2. prof. dr Predrag Popović, vanredni profesor Univerziteta „Singidunum“ - „Pravci jačanja nacionalne infrastrukture kvaliteta“,
3. Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM-a i Tatjana Cincar Vujović, viši savetnik DMDM-a -  „Metrologija u Republici Srbiji - gde smo i šta dalje?“,
4. Jelena Bebić, samostalni savetnik DMDM-a - „Referentni materijali“.

Snežana Matić, načelnik odelenja u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta MERR-a je predstavila novi pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji u okviru koga su do sada doneta 4 ključna zakona, kao i niz podzakonskih akata i tehničkih propisa:
- Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti (36/09);
- Zakon o standardizaciji (36/09);
- Zakon o akreditaciji (73/10) i
- Zakon o metrologiji (30/10). 

Krajem 2010. godine Vlada je usvojila Predlog zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala, koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

Doneta su i 3 pravilnika kojima su u naše zakonodavstvo prenete EU direktive - MD, LVD i EMC (13/10), kao i Pravilnik o bezbednosti liftova (101/10). “Doneto je 6 podzakonskih akata (2 uredbe i 4 pravilnika), a u toku je izrada preostalih 13 podzakonskiha akata” istakla je Snežana Matić.

“Ono što bih istakla je da je Zakonom o metrologiji propisano da poslove overavanja merila obavljaju privredni subjekti i druga pravna lica, odnosno ovlašćena tela, koja su u skladu sa zakonom i odgovarajućim propisima, ovlašćena za obavljanje tih poslova, uz uslov da poseduju akt o akreditaciji i da ispunjavaju i druge propisane uslove”, rekla je načelnica odelenja u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta i dodala da se tokom 2011. planira izrada i donošenje još 3 pravilnika, i to o: metrološkim zahtevima za merila; neautomatskim vagama i postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda, kojima će se u naše zakonodavstvo preneti EU direktive.

Što se tiče ostalih podzakonskih akata Snežana Matić je najavila da se u ovoj godini planira izrada i donošenje pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za ličnu zaštitnu opremu kojim će se u naše zakonodavstvo preneti i ova vrlo značajna EU direktiva.

Osim rada na uspostavljanju novog tehničkog zakonodavstva MERR je započeo i primenu pomenutih pravilnika i do sada je imenovano 5 tela za ocenjivanje usaglašenosti i doneo jedno rešenje o priznavanju važenja inostrane isprave, a uspostavljanje registra tehničkih propisa i imenovanih/ovlašćenih tela i izrada web portala (TEHNIS), koji će biti dostupan na sajtu MERR-a je u završnoj fazi.

Prof. dr Predrag Popović je govorio o pravcima jačanja nacionalne infrastrukture kvaliteta i istakao da nas u narednom periodu očekuje jačanje infrastrukture kvaliteta kroz razvoj i unapređenje organizacija za ocenjivanje usaglašenosti, intenzivniji rad na donošenju i izradi tehničkih propisa kojima se transponuju u naše zakonodavstvo evropske direktive, povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti čiji su obimi akreditacije u skladu sa zahtevima nove tehničke regulative i potpisivanje sporazuma o međusobnom priznavanju.

Tatjana Cincar Vujović,  viši savetnik DMDM-a predstavila je razvoj metrologije u Republici Srbiji, ulogu i nadležnosti DMDM, kao i oblasti akti aktivnosti DMDM-a koje proističu iz nedavno usvojenom Zakona o metrologiji. Ona je sa zadovoljstvom obavestila prisutne o dobijanju dve akreditacije za laboratoriju za ispitivanje (Sektor za razvoj metrologije Odsek za električne veličine) i laboratoriju za etaloniranje (Sektor za razvoj metrologije Grupa za dimenzione veličine i akustiku) od strane Akreditacionog tela Srbije, kao i Nacionalnog akreditacionog tela Grčke (ESYD). Lucija Dujović, pomoćnik direktora DMDM-a predstavila je planirane zakonodavne aktivnosti Direkcije za 2011. godinu koje se odnose na donošenje sledećih dokumenata:
1) Uredba o zakonskim mernim jedinicama;
2) Pravilnik o uslovima za priznavanje nacionalnih etalona za pojedine veličine;
3) Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila;
4) Pravilnik o sadržini, obrascu, kao i načinu vođenja evidencije koju vode ovlašćena tela;
5) Pravilnik o načinu ispitivanja tipa merila za pojedine vrste merila i
6) Pravilnik o periodičnom overavanju merila, načinu, uslovima overavanja kao i o načinu i rokovima čuvanja dokumentacije.

Programom rada Vlade za 2011. godinu planirano je donošenje još tri pravilnika kojima će biti transponovane direktive EU u zakonodavstvo Republike Srbije, i to:
1. Pravilnik o mernim instrumentima kojim će se transponovati Direktiva o mernim instrumentima 2004/22/ES (Measuring Instruments Directive – MID) i Direktiva 2009/137/ES Cilj ove direktive je da se uklone prepreke u trgovini merilima, kao i da se omogući jedinstveno tržište.
2. Pravilnik o metrološkim uslovima za neautomatske vage kojim će biti transponovana direktiva Evropske unije i to Direktiva 2009/23/ES koja se odnosi na vage sa neautomatskim funkcionisanjem (Non-Automatic Weighting Instruments – NAWI)
3. Pravilnik o postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda kojim će biti transponovane direktive Evropske unije koje se odnose na prethodno upakovane proizvode 76/211/ EES, 75/107/EES, 2007/45/ES.

Jelena Bebić je u okviru svog predavanja predstavila ulogu, pojam, upotrebu, proizvodnju, kao i izbor referentnih materijala.