Навигација

Обележавање Дана метрологије

Актуелности

Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) при Министарству економије и регионалног развоја (МЕРР) и Универзитет „СИНГИДУНУМ“ организовали су  17. маја 2011. године на Универзитету Сингидунум симпозијум поводом обележавања 20. маја – Светског дана метрологије.

У уводном делу присутнима су се обратили проф. др Милован Станишић, ректор Универзитета „Сингидунум“, мр Вида Живковић, директор ДМДМ и проф. др Бранислав Машић, декан Факултета за менаџмент, студијски програм Инжењерски менаџмент.

Мр Вида Живковић је указала на значај метрологије, као науке о мерењима, која је присутна у скоро свим областима људског деловања, нарочито при мерењима у јавном интересу, у области заштите здравља и опште безбедности, заштите животне средине. Њена достигнућа примењују се у утврђивању квантитета и квалитета производа и услуга, у научним истраживањима. Као компонента инфраструктуре квалитета, метрологија је веома значајна за научни и техничко-технолошки прогрес сваке националне економије, а ефикасно је средство које доприноси уклањању техничких баријера у трговини.
 
Дан метрологије – 20. мај широм света обележавају чланице Метарске конвенције, која је потписана управо 20. маја 1875. године. Конвенцијом је установљен Међународни биро за тегове и мере (BIPM) чији је задатак да обезбеди светско јединство мера, да успоставља и чува међународне еталоне, да врши поређења националних и међународних еталона, да осигурава координацију у методама мерења и да врши и координира истраживања у вези са физичким константама које имају удела у остваривању еталона.

Иначе, примена метрологије у Србији има дугу традицију. Законом о мерама 1. децембра 1873. године уведен је децимални метарски систем мера, образовано Одељење мера при Министарству финансија Кнежевине Србије са задатком да се стара о контроли мера и поређењу прамара, а 1879. године Србије приступа Метарској конвенцији. Приступањем Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезе да уводи Међународни систем јединица (SI), да остварује националне еталоне у складу са дефиницијама које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције, да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере. Од 2002. године ДМДМ ( ондашњи Савезни завод за мере и драгоцене метале) као национални метролошки институт државе чланице Метарске конвенције, је потписник Аранжмана о међусобном признавању националних еталона и уверења о еталонирању и мерењу која издају национални метролошки институти (CIPM MRA). ДМДМ је члан-оснивач Европског удружења националних метролошких института - EURAMET и придружени члан Европске сарадње у законској метрологији - WELMEC.

ДМДМ обавља послове који се односе на: старање о систему законских мерних јединица, развоју, остваривању и усавршавању еталона Републике Србије, обезбеђењу метролошке следивости, испитивање претходно упакованих производа, метролошки надзор, оцењивање усаглашености мерила, учествовање у изради метролошких прописа, обезбеђење метролошких информација, дистрибуцију времена и друге послове из области метрологије.
 
Применом Закона о метрологији из 2010. године, истакла је мр Вида Живковић, омогућава се испуњење захтева за приступ Србије у чланство СТО и ЕУ тако што ће бити омогућена јединствена мерења у Републици Србији и успостављен непристрасни и транспарентни начин обављања послова метрологије, кроз обезбеђење мерења са тачним и усклађеним мерилима у складу са међународно утврђеним захтевима и мерним јединицама Међународног система јединица и кроз обезбеђење следивости еталона до међународних еталона.

Предавања су одржали:

1. Снежана Матић, начелник оделења у Сектору за инфраструктуру квалитета МЕРР-а - „Инфраструктура квалитета у Републици Србији – нови правни оквир“,
2. проф. др Предраг Поповић, ванредни професор Универзитета „Сингидунум“ - „Правци јачања националне инфраструктуре квалитета“,
3. Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ-а и Татјана Цинцар Вујовић, виши саветник ДМДМ-а -  „Метрологија у Републици Србији - где смо и шта даље?“,
4. Јелена Бебић, самостални саветник ДМДМ-а - „Референтни материјали“.

Снежана Матић, начелник оделења у Сектору за инфраструктуру квалитета МЕРР-а је представила нови правни оквир инфраструктуре квалитета у Републици Србији у оквиру кога су до сада донета 4 кључна закона, као и низ подзаконских аката и техничких прописа:
- Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (36/09);
- Закон о стандардизацији (36/09);
- Закон о акредитацији (73/10) и
- Закон о метрологији (30/10). 

Крајем 2010. године Влада је усвојила Предлог закона о контроли предмета од драгоцених метала, који је упућен Народној скупштини Републике Србије на усвајање.

Донета су и 3 правилника којима су у наше законодавство пренете ЕУ директиве - МD, LVD и EMC (13/10), као и Правилник о безбедности лифтова (101/10). “Донето је 6 подзаконских аката (2 уредбе и 4 правилника), а у току је израда преосталих 13 подзаконскиха аката” истакла је Снежана Матић.

“Оно што бих истакла је да је Законом о метрологији прописано да послове оверавања мерила обављају привредни субјекти и друга правна лица, односно овлашћена тела, која су у складу са законом и одговарајућим прописима, овлашћена за обављање тих послова, уз услов да поседују акт о акредитацији и да испуњавају и друге прописане услове”, рекла је начелница оделења у Сектору за инфраструктуру квалитета и додала да се током 2011. планира израда и доношење још 3 правилника, и то о: метролошким захтевима за мерила; неаутоматским вагама и поступку испитивања претходно упакованих производа, којима ће се у наше законодавство пренети ЕУ директиве.

Што се тиче осталих подзаконских аката Снежана Матић је најавила да се у овој години планира израда и доношење правилника о техничким и другим захтевима за личну заштитну опрему којим ће се у наше законодавство пренети и ова врло значајна ЕУ директива.

Осим рада на успостављању новог техничког законодавства МЕРР је започео и примену поменутих правилника и до сада је именовано 5 тела за оцењивање усаглашености и донео једно решење о признавању важења иностране исправе, а успостављање регистра техничких прописа и именованих/овлашћених тела и израда web портала (TEHNIS), који ће бити доступан на сајту МЕРР-а је у завршној фази.

Проф. др Предраг Поповић је говорио о правцима јачања националне инфраструктуре квалитета и истакао да нас у наредном периоду очекује јачање инфраструктуре квалитета кроз развој и унапређење организација за оцењивање усаглашености, интензивнији рад на доношењу и изради техничких прописа којима се транспонују у наше законодавство европске директиве, повећање броја акредитованих тела за оцењивање усаглашености чији су обими акредитације у складу са захтевима нове техничке регулативе и потписивање споразума о међусобном признавању.

Татјана Цинцар Вујовић,  виши саветник ДМДМ-а представила је развој метрологије у Републици Србији, улогу и надлежности ДМДМ, као и области акти активности ДМДМ-а које проистичу из недавно усвојеном Закона о метрологији. Она је са задовољством обавестила присутне о добијању две акредитације за лабораторију за испитивање (Сектор за развој метрологије Одсек за електричне величине) и лабораторију за еталонирање (Сектор за развој метрологије Група за димензионе величине и акустику) од стране Акредитационог тела Србије, као и Националног акредитационог тела Грчке (ESYD). Луција Дујовић, помоћник директора ДМДМ-а представила је планиране законодавне активности Дирекције за 2011. годину које се односе на доношење следећих докумената:
1) Уредба о законским мерним јединицама;
2) Правилник о условима за признавање националних еталона за поједине величине;
3) Правилник о врсти, облику и начину стављања жигова који се употребљавају при оверавању мерила;
4) Правилник о садржини, обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела;
5) Правилник о начину испитивања типа мерила за поједине врсте мерила и
6) Правилник о периодичном оверавању мерила, начину, условима оверавања као и о начину и роковима чувања документације.

Програмом рада Владе за 2011. годину планирано је доношење још три правилника којима ће бити транспоноване директиве ЕУ у законодавство Републике Србије, и то:
1. Правилник о мерним инструментима којим ће се транспоновати Директива о мерним инструментима 2004/22/ЕС (Мeasuring Instruments Directive – MID) и Директива 2009/137/ЕС Циљ ове директиве је да се уклоне препреке у трговини мерилима, као и да се омогући јединствено тржиште.
2. Правилник о метролошким условима за неаутоматске ваге којим ће бити транспонована директива Европске уније и то Директива 2009/23/ЕС која се односи на ваге са неаутоматским функционисањем (Non-Automatic Weighting Instruments – NAWI)
3. Правилник о поступку испитивања претходно упакованих производа којим ће бити транспоноване директиве Европске уније које се односе на претходно упаковане производе 76/211/ ЕЕС, 75/107/ЕЕС, 2007/45/ЕС.

Јелена Бебић је у оквиру свог предавања представила улогу, појам, употребу, производњу, као и избор референтних материјала.