Navigacija

Imenovani novi članovi Upravnog i Nadzornog odbora

Zakoni i propisi

Na 435. sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 29. aprila 2011. godine imenovani su novi Nadzorni i Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije (ATS).


U Upravni odbor ATS-a imenovana je za predsednika mr Snježana Pupavac, dipl. inženjer poljoprivrede, direktor laboratorije EKO-LAB za upravljanje kvalitetom, Padinska Skela. Za članove Upravnog odbora su imenovani: dr Lazar Turubatović, naučni savetnik, Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd, Zlatibor Savić, dipl. pravnik iz Kragujevca, Nenad Spasović, dipl. menadžer industrijskog menadžmenta, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i dr Bratislav Milošević, doktor veterinarske medicine, ATS.

U Nadzorni odbor imenovani su: predsednik dr Aleksandar Gajić, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, za članove: dr Jovanka Lević, dipl. inženjer tehnologije, direktor Naučnog instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu i Biljana Tomić, dipl. pravnik, načelnik Odeljenja za pravne i opšte poslove ATS-a.

Shodno Zakonu o akreditaciji i Odluci o izmenama i dopunama osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije organi ATS-a su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Upravni odbor ATS-a odlučuje o poslovanju, utvrđuje poslovnu politiku i prati njeno sprovođenje. Između ostalog, Upravni odbor donosi statut, Program rada sa finansijskim planom, usvaja finansijski izveštaj, kao i godišnji izveštaj o radu ATS-a, odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom, donosi odluku o visini troškova akreditacije, imenuje i razrešava predsednika i članove Saveta za akreditaciju.

Nadzorni odbor je organ kontrole zakonitosti rada i finansijskog poslovanja ATS-a, koji za svoj rad odgovara Upravnom odboru. Nadzorni odbor vrši kontrolu nad zakonitošću rada organa ATS-a, kontroliše verodostojnost i kompletnost izveštaja o realizaciji programa rada, kontroliše verodostojnost i kompletnost finansijskog izveštaja i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i statutom ATS-a.