Навигација

Именовани нови чланови Управног и Надзорног одбора

Закони и прописи

На 435. седници Владе Републике Србије која је одржана 29. априла 2011. године именовани су нови Надзорни и Управни одбор Акредитационог тела Србије (АТС).


У Управни одбор АТС-а именована је за председника мр Сњежана Пупавац, дипл. инжењер пољопривреде, директор лабораторије ЕКО-ЛАБ за управљање квалитетом, Падинска Скела. За чланове Управног одбора су именовани: др Лазар Турубатовић, научни саветник, Институт за хигијену и технологију меса Београд, Златибор Савић, дипл. правник из Крагујевца, Ненад Спасовић, дипл. менаџер индустријског менаџмента, Министарство животне средине, рударства и просторног планирања и др Братислав Милошевић, доктор ветеринарске медицине, АТС.

У Надзорни одбор именовани су: председник др Александар Гајић, редовни професор на Машинском факултету Универзитета у Београду, за чланове: др Јованка Левић, дипл. инжењер технологије, директор Научног института за прехрамбене технологије Универзитета у Новом Саду и Биљана Томић, дипл. правник, начелник Одељења за правне и опште послове АТС-а.

Сходно Закону о акредитацији и Одлуци о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије органи АТС-а су: управни одбор, директор и надзорни одбор.

Управни одбор АТС-а одлучује о пословању, утврђује пословну политику и прати њено спровођење. Између осталог, Управни одбор доноси статут, Програм рада са финансијским планом, усваја финансијски извештај, као и годишњи извештај о раду АТС-а, одлучује о коришћењу средстава у складу са законом, доноси одлуку о висини трошкова акредитације, именује и разрешава председника и чланове Савета за акредитацију.

Надзорни одбор је орган контроле законитости рада и финансијског пословања АТС-а, који за свој рад одговара Управном одбору. Надзорни одбор врши контролу над законитошћу рада органа АТС-а, контролише веродостојност и комплетност извештаја о реализацији програма рада, контролише веродостојност и комплетност финансијског извештаја и обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом АТС-а.