Navigacija

Zajedničko saopštenje IAF-a i ISO-a - Prelazak na standard ISO/IEC 17021:2011

Obaveštenja

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF), uz konsultaciju sa Međunarodnom organizacijom za standardizaciju (ISO), je odredio 1. februar 2013. godine kao datum početka primene standarda ISO/IEC 17021:2011. Ovo je prelazni period od dve godine i on teče od datuma objavljivanja.

Revizija standarda ISO/IEC 17021 i njegovo objavljivanje je izvršeno 1. februara 2011. godine. On uključuje nove zahteve za poslove sertifikacije kada je reč o proveri sistema menadžmenta, koju vrši treća strana,  i kompetentnost zaposlenih koji učestvuju u procesu sertifikacije. Takođe pruža okvir za dalje usavršavanje kriterijuma za utvrđivanje kompetentnosti koje odobrava odgovarajući tehnički komitet Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Tekst standarda ISO/IEC 17021:2011 je gotovo neizmenjen u odnosu na tekst postojećeg standarda ISO/IEC 17021:2006, ali sadrži dodatne zahteve za kompetentnost i vršenje provera, a koji se primenjuju na poslove sertifikacije svih vrsta sistema menadžmenta, kao i na tela koja pružaju ove usluge.

Kada su IAF i ISO definisali da će prelazni period trajati dve godine od datuma objavljivanja standarda ISO/IEC 17021, uzeli su u obzir sledeće:
- prelazak na standard ISO/IEC 17021 može da zahteva prevođenje, izmene u proceduri, uspostavljanje novih režima obuke ili izmene i dopune režima obuke, reviziju softvera i primenu sistema kako bi se dokazala kompetentnost,
- sertifikaciona tela utvrđuju razlike i pripremaju plan za prelazni period kako bi se utvrdile promene u njihovim sopstvenim sistemima menadžmenta kvalitetom i vremenski rok koji je potreban za njihovo izvršenje.

Nakon objavljivanja očekuje se da će svaka nova prijava za akreditaciju, koju podnesu sertifikaciona tela, biti u skladu sa standardom ISO/IEC 17021:2011. Svaka izjava o usaglašenosti sa standardom ISO/IEC 17021:2006 nakon isteka prelaznog perioda neće više biti validna.