Навигација

Заједничко саопштење IAF-а и ISO-а - Прелазак на стандард ISO/IEC 17021:2011

Обавештења

Међународни форум за акредитацију (IAF), уз консултацију са Међународном организацијом за стандардизацију (ISO), је одредио 1. фебруар 2013. године као датум почетка примене стандарда ISO/IEC 17021:2011. Ово је прелазни период од две године и он тече од датума објављивања.

Ревизија стандарда ISO/IEC 17021 и његово објављивање је извршено 1. фебруара 2011. године. Он укључује нове захтеве за послове сертификације када је реч о провери система менаџмента, коју врши трећа страна,  и компетентност запослених који учествују у процесу сертификације. Такође пружа оквир за даље усавршавање критеријума за утврђивање компетентности које одобрава одговарајући технички комитет Међународне организације за стандардизацију.

Текст стандарда ISO/IEC 17021:2011 је готово неизмењен у односу на текст постојећег стандарда ISO/IEC 17021:2006, али садржи додатне захтеве за компетентност и вршење провера, а који се примењују на послове сертификације свих врста система менаџмента, као и на тела која пружају ове услуге.

Када су IAF и ISO дефинисали да ће прелазни период трајати две године од датума објављивања стандарда ISO/IEC 17021, узели су у обзир следеће:
- прелазак на стандард ISO/IEC 17021 може да захтева превођење, измене у процедури, успостављање нових режима обуке или измене и допуне режима обуке, ревизију софтвера и примену система како би се доказала компетентност,
- сертификациона тела утврђују разлике и припремају план за прелазни период како би се утврдиле промене у њиховим сопственим системима менаџмента квалитетом и временски рок који је потребан за њихово извршење.

Након објављивања очекује се да ће свака нова пријава за акредитацију, коју поднесу сертификациона тела, бити у складу са стандардом ISO/IEC 17021:2011. Свака изјава о усаглашености са стандардом ISO/IEC 17021:2006 након истека прелазног периода неће више бити валидна.