Navigacija

Međunarodni dan akreditacije 2011. godine

Dan akreditacije

09. juna 2011. će biti proslavljen Međunarodni dan akreditacije kao globalna inicijativa koju su zajednički ustanovili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), kako bi promovisali akreditaciju.

Kao i prethodnih godina ovaj dan će se slaviti širom sveta uz organizaciju značajnih događaja na nacionalnom nivou, seminara i medijskih događaja kako bi se vladama, zakonodavnicima i vodećim strukturama u poslovnim krugovima ukazalo na značaj akreditacije.

Tema ovogodišnjeg Dana akreditacije objašnjava kako akreditacija može da pomogne rad zakonodavaca. Na nacionalnom nivou postoji veće priznanje akreditacije, posebno kada je reč o zakonodavcima koji akreditaciju vide kao mehanizam koji nudi multidisciplinarni pristup zahvaljujući kojem se lakše rešavaju zakonodavna pitanja ili koji je alternativno rešenje za pomenuta pitanja.

Na velikim tržištima sa visokim stepenom konkurencije poverenje je od suštinskog značaja kada postoji razmena proizvoda i usluga pri čemu je akreditacija način potvrđivanja pomenutog. Vlade i zakonodavci su počeli da cene značaj pouzdanih šema akreditacije koje se baziraju na međunarodno priznatim standardima. Kada postoji ograničen budžet mnogi zakonodavci ne mogu to više da rade sami i sve više se moraju oslanjati na treću stranu koja bi na taj način pomogla ostvarenje njihovih ciljeva. U tom slučaju im je potrebna fer i dobro definisana osnova za identifikaciju kvalifikovanih i kompetentnih dobavljača. Akreditacija je upravo potvrda te kompetentnosti.
Uticaj i primena akreditacije sve više dobijaju na značaju u velikom broju država što se očituje i u propisima. To je naglašeno u anketi u kojoj su učestvovale članice ILAC-a 2010. godine koja je potvrdila da zakonodavci iz svih 55 država, koje su odgovorile na anketu, sve više primenjuju akreditaciju u privrednoj razmeni.

Međutim, postoji još mnogo oblasti u kojima bi akreditacija mogla biti uvedena kao alternativno rešenje kada je reč o propisima iz oblasti zdravstva, upravljanja zdravljem i bezbednošću, obrazovanja, upravljanja otpadom, itd.

Svetski dan akreditacije pruža odličnu priliku onima, koji već primenjuju akreditaciju, da prošire svoj uticaj i pokažu kako se akreditacija može primeniti na različite vrste ocenjivanja usaglašenosti koja se mogu koristiti kako bi se ispunio veliki broj zakonskih uslova.

Kratak promotivni video zapis o Međunarodnom danu akreditacije možete pogledati na sledećem linku: http://www.youtube.com/watch?v=sgDJlXdUEwI

Zajednička izjava predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Pete Unger i Randy Dougherty

Pomoć zakonodavcima u njihovom radu

Čast nam je da najavimo da će se Međunarodni dan akreditacije održati 9. juna 2011. godine. Ovogodišnja tema ima za cilj da objasni kako se akreditacija može da pomogne zakonodavcima u njihovom radu.

Akreditacija obezbeđuje poverenje u kompetentnost i integritet poslova ocenjivanja usaglašenosti što može biti podrška primeni politike i propisa vlade koji utiču na zdravlje, dobrobit i životnu sredinu.

Vladine službe i zakonodavci mogu da navedu u svojim politikama, specifikacijama i propisima da je potrebno koristiti usluge akreditovanih tela i na taj način budu sigurni da su nadležne institucije utvrdile usaglašenost sa zakonima, propisima i specifikacijama.

Sve više zakonodavaca širom sveta prepoznaju korist od primene akreditacije. Tako se na primer u Sjedinjenim Američkim Državama Komisija za bezbednost proizvoda za potrošače bavi ispitivanjem igračaka, Komisija za definisanje pravnih pitanja u oblasti nuklearnih ispitivanja se bavi nuklearnim pitanjima, a Uprava za hranu i lekove se bavi bezbednošću hrane i svima njima je akreditacija elemenat od suštinskog značaja za kreiranje politike koja se koristi za donošenje strategija. U Aziji akreditacija pomaže lakše izvršenje sektorskog MRA sporazuma Udruženja zemalja Jugoistočne Azije u slučaju elektronske i električne opreme kako bi svaki član ispunio obavezne zahteve i kako bi se podržala primena AFTA sporazuma. Međutim, u Evropi je pravni okvir za pružanje usluga akreditacije dat u Uredbi koja priznaje korist od akreditacije tako što propisuje da je akreditacija sredstvo kojim se pokazuje usklađenost sa obaveznim zakonskim uslovima.

Većina regionalnih organizacija i nacionalnih zakonodavaca, koji su u sastavu vlada, priznaje akreditaciju što pomaže članicama Svetske trgovinske organizacije (STO) da ispune obaveze Sporazuma o tehničkim barijerama u trgovini (TBT Sporazum). Ujedinjene nacije takođe navode da su IAF i ILAC ključni akteri.

Činjenica da akreditaciju zakonodavci sve više priznaju se mogla videti u rezultatima ankete, u kojoj su učestvovale članice ILAC-a, a koja je sprovedena 2010. godine. U toj anketi se navodi da se akreditacija primenjuje i prihvata kao sredstvo koje pomaže politici vlade u oblasti privrede u svih 55 zemalja koje su odgovorile na anketu. U stvari, 77% zemalja je navelo da njihovi zakonodavci zapravo zahtevaju rezultate od akreditovanih organizacija. To je porast od 36% od 2002.godine. čime se pokazuje da zakonodavci priznaju značaj akreditacije i da u istu imaju poverenja.

Dok ovaj rast predstavlja veliki napredak, dobijanje većeg priznanja i dalje ostaje glavni cilj IAF-a i ILAC-a, kako kroz uvrštavanje akreditacije u nove oblasti tako i kroz širenje na nove teritorije i regione. Akreditacija je potvrđeno sredstvo koje se može primeniti na veliki broj ocenjivanja usaglašenosti koja se koriste kako bi se razmotrio veliki broj zahteva koje su postavili zakonodavci kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Međunarodni dan akreditacije 2011. pruža idealnu osnovu za dalji napredak i omogućava još veće priznanje.