Navigacija

Godišnji seminar za akreditovane organizacije, 25. januar 2011.

Seminar u Sava centru

Tradicionalni godišnji seminar za akreditovane organizacije, koji organizuje Akreditaciono telo Srbije (ATS), održan je i ove godine, 25. januara u Centru «Sava».

 

Seminar je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra za sektor za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

U radu seminara učestvovali su predstavnici resornih ministarstava: Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), kao i eksperti ATS-a. Predstavnici akreditovanih organizacija i privrednih društava, strukovnih udruženja i udruženja potrošača odazvali su se pozivu da prisustvuju seminaru u velikom broju (oko 550 prisutnih). Skupu su takođe prisustvovali i kolege direktori akreditacionih tela iz okruženja Trpe Ristoski, IARM, Žarko Petrović, BATA i Ranko Nikolić (ATCG).

Ovogodišnji seminar je bio prilika da se predstavnici akreditovanih organizacija upoznaju sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za njihov rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, kao i sa novim podzakonskim aktima MERR-a i MŽSPP, koji su usaglašeni sa evropskom regulativom.

Otvarajući seminar u uvodnom izlaganju Jelena Popović je podsetila na to da su u poslednje dve i po godine postavljeni temelji sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji. Prema njenim rečima sistem počiva na „četiri stuba“- četiri krucijalna zakona:  Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o metrologiji i Zakon o akreditaciji. Sva četiri zakona su osvremenjena rešenjima iz novog paketa mera  EU za unapređenje trgovine, sa ciljem da se omogući postepeno uklanjanje tehničkih barijera, u skladu sa zahtevima EU i STO, ali i istovremeno obezbedi bezbednost i kvalitet proizvoda, kao i sigurnost potrošača.


Jelena Popović je naglasila da su usvojeni zakoni, usklađeni sa pravnim sistemom Republike Srbije, kao i sa zakonodavstvom EU i STO, ili preporukama drugih međunarodnih organizacija. „Pored ova četiri ključna zakona doneta su i skoro sva podzakonska akta. Postavljanjem ovakvog sistema infrastrukture kvaliteta u Srbiji stvorile su se pretpostavke za potpuno novi model poslovanja, kako kada je u pitanju proizvodnja, tako i kada je u pitanju i izvoz i uvoz“, istakla je i dodala  da će zahvaljujući dobro uspostavljenom sistemu akreditacije, potrošači moći da „računaju“ uvek na to da će na tržištu imati kvalitetan, ali i bezbedan proizvod.

 


Jelena Popović, MERR

Jelena Popović, je rekla da su u MERR-u već krenuli u izradu podzakonskih akata, i da pored usvojenih uredbi i četiri pravilnika preostaje da se usvoji još 13 propisa iz oblasti metrologije koji će na bliži način definisati sistem infrastrukture kvaliteta u Srbiji, od kojih se u 2011. godini planira izrada i donošenje 3 pravilnika, i to o metrološkim zahtevima za merila; neautomatskim vagama i postupku ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda, kojima će se u naše zakonodavstvo preneti EU direktive. Takođe, u 2011. godini planira se izrada i donošenje pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za ličnu zaštitnu opremu kojim će se u naše zakonodavstvo preneti i ova vrlo važna EU direktiva.
 


Jelena Popović, MERR

Zakonodavne aktivnosti MERR-a u oblasti ocenjivanja usaglašenosti

U uvodnom delu seminara govorili su i prof. dr Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora ATS-a i Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore, koji su pozdravili prisutne.


prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS-a


Ranko Nikolić, ATCG

U uvodnom delu seminara prisustnima se obratila i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije (PKS), koja je istakla da je PKS partner ATS-u i da će i u buduće to ostati, učešćem u konkretnim procesima harmonizacije propisa, edukacijom i širenjem informacija u cilju podizanja svesti privrednih društava i drugih zainteresovanih strana o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti.


Vidosava Džagić, PKS

«U prethodnom periodu učinjen je značajan korak, kada je u pitanju definisanje institucionalnog i zakonodavnog okvira u cilju slobodnog protoka roba i formalnog uključivanja Srbije u unutrašnje tržištu EU», naglasila je potpredsednica Džagić. Govoreći o tome koliko je veliki izazov imlementacije same regulative, ona je istakla i osnovne prioritetne aktivnosti koje je neophodno u narednom periodu sprovesti iz ugla poslovne zajednice, a koje se odnose osim na već pomenutu implementaciju usvojene regulative, i na dalju harmonizaciju tehničkih propisa u oblasti građevinskih materijala i zaključivanje Sporazuma o oceni usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda. Komentarišući ideju o osnivanju udruženja akreditovanih organizacija, ona je istakla da je PKS uvek spremna i otvorena da podrži ovu ideju u okviru svojih udruženja.

Zakonsku regulativu MŽSPP u oblasti ocenjivanja usaglašenosti predstavila je Danica Baćanović, pomoćnik ministra za sektor za zaštitu prirodnih resursa u MŽSPP.

Zakonodavna aktivnost Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja u obl. ocenj. usaglašenosti


Danica Baćanović, MŽSPP

Dr Dejan Krnjajić, direktor ATS-a je u svom izlaganju predstavio rad ATS-a u 2010. godini  i precizirao da je povećan broj akreditovanih organizacija sa 200, koliko ih je bilo 2007. godine, na 404 u 2010. godini.
           
"Cilj ATS-a je priznavanje uspostavljenog sistema akreditacije u Srbiji kao ekvivalentnog sa sitemom u EU, što će doprineti da sertifikati, koji su izdati u zemlji za određene proizvode ili izveštaji o ispitivanju važe i na evropskom tržištu", podsetio je dr Krnjaić i dodao da bi na taj način došlo do ukidanja "duple" sertifikacije, ubrzanja protoka roba na graničnim prelazima, unapređenja konkurentnosti kroz uklanjanje tehničkih barijera i omogućavanja slobodnog protoka kapitala, a sve to kao rezultat dobro uspostavljenog sistema akreditacije.


dr Dejan Krnjaić, ATS

Prema njegovim rečima ATS očekuje da na proleće 2011. godine bude obavljeno «kolegijalno ocenjivanje» od strane tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju (EA), a da se na proleće 2012., te najkasnije na jesen iste godine potpiše EA multilateralni sporazum o međusobnom priznavanju sertifikata i izveštaja koje izdaju akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Sistem akreditacije u Republici Srbiji - aktuelnosti

Direktorka Direkcija za mere i dragocene metale, mr Vida Živković, održala je predavanje na temu etaloniranja i sledivosti merenja. Ona je tokom svog iscrpnog izlaganja govorila o ostvarivanju prihvatljive sledivosti merenja, kao i problemima koji se mogu javiti i o mogućem načinu njihovog rešavanja.

Etaloniranje i sledivost merenja


mr Vida Živković, DMDM

Šef odseka za kontrolna i sertifikaciona tela u ATS-u, Ljubica Živanić, objasnila je ulogu kontrolisanja i sertifikacije u novim tehničkim propisima (Pravilnik o bezbednosti mašina (Službeni glasnik RS br. 13/10), Pravilnik o elektomagnetskoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS br. 13/10), Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Službeni glasnik RS br. 13/10) i Pravilnik o bezbednosti liftova (Službeni glasnik RS br. 101/10)). Ona je detaljno objasnila koji se postupci ocenjivanja usaglašenosti primenjuju u pomenutim pravilnicima kojima su transponovane EU direktive (direktive novog pristupa), kao i koja tela za ocenjivanje usaglašenosti mogu da sprovode ocenjivanje po zahtevanim modulima.


Ljubica Živanić, ATS

Na kraju svog izlaganja, Ljubica Živanić je dala kratak osvrt i na one oblasti ocenjivanja usaglašenosti u kojima je prepoznato da buduća imenovana tela budu akreditovana kao kontrolna odnosno sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda (merila, organska proizvodnja i zaštita geografskog porekla).

Uloga kontrolisanja i sertifikacije u tehničkim propisima

Menadžer predmeta akreditacije, Azra Redžepović, održala je predavanje na temu politike ATS-a u oblasti međulaboratorijskih poređenja (ILC šeme) i šema za ispitivanje osposobljenosti (PT šeme). Njena prezentacija imala je za cilj da prisutne predstavnike akreditovanih laboratorija za ispitivanje/etaloniranje upozna sa sadržajem novog dokumenta ATS-a koji se tiče pravila o učešću laboratorija u ILC i  PT šemama (Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispiivanje osposobljenosti ATS-PA02), koja će biti objavljena u februaru mesecu, usled usaglašavanja ovog ATS-ovog dokumenta sa dokumentima EA. Inače, smernica EA 4/18 između ostalog, daje preporuku laboratorijama na koji način one mogu da definišu poddiscipline, nivo i dinamiku učešća u PT aktivnostima.


Azra Redžepović, ATS

Zainteresovane laboratorije mogu se za detaljne informacije obratiti Azri Redžepović putem e-maila azra.redzepovic@ats.rs

Međulaboratorijska poređenja i PT šeme

O arhitekturi i razvoju novog informacionog sistema ATS-a, kao i budućim obavezama akreditovanih organizacija, govorila je Jasna Stojanović, savetnica direktora za odnose s javnošću i informacione tehnologije.

Informacioni sistem ATS-a


Predavanja koja se odnose na rad akreditovanih organizacija održala je mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a, koja je predstavila primere iz prakse za koje su potrebna dodatna objašnjenja i tumačenja standarda sa aspekta rada akreditovanih organizacija u odnosu na pravila i procedure ATS-a, koji se primenjuju u procesu akreditacije.

Slabe i jake strane tela za ocenjivanje usaglašenosti


Natalija Jovičić Zarić, ATS


Trpe Ristoski, IARM, Žarko Petrović, BATA i Ranko Nikolić (ATCG)