Навигација

Годишњи семинар за акредитоване организације, 25. јануар 2011.

Семинар у Сава центру

Tрадиционални годишњи семинар за акредитоване организације, који организује Акредитационо тело Србије (АТС), одржан је и ове године, 25. јануара у Центру «Сава».

 

Семинар је отворила Јелена Поповић, помоћник министра за сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе у Министарству економије и регионалног развоја.

У раду семинара учествовали су представници ресорних министарстава: Министарства животне средине и просторног планирања (МЖСПП) и Министарства економије и регионалног развоја (МЕРР), као и експерти АТС-а. Представници акредитованих организација и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача одазвали су се позиву да присуствују семинару у великом броју (око 550 присутних). Скупу су такође присуствовали и колеге директори акредитационих тела из окружења Трпе Ристоски, ИАРМ, Жарко Петровић, БАТА и Ранко Николић (АТЦГ).

Овогодишњи семинар је био прилика да се представници акредитованих организација упознају са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима МЕРР-а и МЖСПП, који су усаглашени са европском регулативом.

Отварајући семинар у уводном излагању Јелена Поповић је подсетила на то да су у последње две и по године постављени темељи система инфраструктуре квалитета у Републици Србији. Према њеним речима систем почива на „четири стуба“- четири круцијална закона:  Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености, Закон о стандардизацији, Закон о метрологији и Закон о акредитацији. Сва четири закона су освремењена решењима из новог пакета мера  ЕУ за унапређење трговине, са циљем да се омогући постепено уклањање техничких баријера, у складу са захтевима ЕУ и СТО, али и истовремено обезбеди безбедност и квалитет производа, као и сигурност потрошача.


Јелена Поповић је нагласила да су усвојени закони, усклађени са правним системом Републике Србије, као и са законодавством ЕУ и СТО, или препорукама других међународних организација. „Поред ова четири кључна закона донета су и скоро сва подзаконска акта. Постављањем оваквог система инфраструктуре квалитета у Србији створиле су се претпоставке за потпуно нови модел пословања, како када је у питању производња, тако и када је у питању и извоз и увоз“, истакла је и додала  да ће захваљујући добро успостављеном систему акредитације, потрошачи моћи да „рачунају“ увек на то да ће на тржишту имати квалитетан, али и безбедан производ.

 


Јелена Поповић, МЕРР

Јелена Поповић, је рекла да су у МЕРР-у већ кренули у израду подзаконских аката, и да поред усвојених уредби и четири правилника преостаје да се усвоји још 13 прописа из области метрологије који ће на ближи начин дефинисати систем инфраструктуре квалитета у Србији, од којих се у 2011. години планира израда и доношење 3 правилника, и то о метролошким захтевима за мерила; неаутоматским вагама и поступку испитивања претходно упакованих производа, којима ће се у наше законодавство пренети ЕУ директиве. Такође, у 2011. години планира се израда и доношење правилника о техничким и другим захтевима за личну заштитну опрему којим ће се у наше законодавство пренети и ова врло важна ЕУ директива.
 


Јелена Поповић, МЕРР

Законодавне активности МЕРР-а у области оцењивања усаглашености

У уводном делу семинара говорили су и проф. др Слободан Петровић, председник Управног одбора АТС-а и Ранко Николић, директор Акредитационог тијела Црне Горе, који су поздравили присутне.


проф. др Слободан Петровић, председник УО АТС-а


Ранко Николић, АТЦГ

У уводном делу семинара присустнима се обратила и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије (ПКС), која је истакла да је ПКС партнер АТС-у и да ће и у будуће то остати, учешћем у конкретним процесима хармонизације прописа, едукацијом и ширењем информација у циљу подизања свести привредних друштава и других заинтересованих страна о значају акредитације и оцењивања усаглашености.


Видосава Џагић, ПКС

«У претходном периоду учињен је значајан корак, када је у питању дефинисање институционалног и законодавног оквира у циљу слободног протока роба и формалног укључивања Србије у унутрашње тржишту ЕУ», нагласила је потпредседница Џагић. Говорећи о томе колико је велики изазов имлементације саме регулативе, она је истакла и основне приоритетне активности које је неопходно у наредном периоду спровести из угла пословне заједнице, а које се односе осим на већ поменуту имплементацију усвојене регулативе, и на даљу хармонизацију техничких прописа у области грађевинских материјала и закључивање Споразума о оцени усаглашености и прихватању индустријских производа. Коментаришући идеју о оснивању удружења акредитованих организација, она је истакла да је ПКС увек спремна и отворена да подржи ову идеју у оквиру својих удружења.

Законску регулативу МЖСПП у области оцењивања усаглашености представила је Даница Баћановић, помоћник министра за сектор за заштиту природних ресурса у МЖСПП.

Законодавна активност Министарства животне средине и просторног планирања у обл. оцењ. усаглашености


Даница Баћановић, МЖСПП

Др Дејан Крњајић, директор АТС-а је у свом излагању представио рад АТС-а у 2010. години  и прецизирао да је повећан број акредитованих организација са 200, колико их је било 2007. године, на 404 у 2010. години.
           
"Циљ АТС-а је признавање успостављеног система акредитације у Србији као еквивалентног са ситемом у ЕУ, што ће допринети да сертификати, који су издати у земљи за одређене производе или извештаји о испитивању важе и на европском тржишту", подсетио је др Крњаић и додао да би на тај начин дошло до укидања "дупле" сертификације, убрзања протока роба на граничним прелазима, унапређења конкурентности кроз уклањање техничких баријера и омогућавања слободног протока капитала, а све то као резултат добро успостављеног система акредитације.


др Дејан Крњаић, АТС

Према његовим речима АТС очекује да на пролеће 2011. године буде обављено «колегијално оцењивање» од стране тима оцењивача Европске организације за акредитацију (ЕА), а да се на пролеће 2012., те најкасније на јесен исте године потпише ЕА мултилатерални споразум о међусобном признавању сертификата и извештаја које издају акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Систем акредитације у Републици Србији - актуелности

Директорка Дирекција за мере и драгоцене метале, мр Вида Живковић, одржала је предавање на тему еталонирања и следивости мерења. Она је током свог исцрпног излагања говорила о остваривању прихватљиве следивости мерења, као и проблемима који се могу јавити и о могућем начину њиховог решавања.

Еталонирање и следивост мерења


мр Вида Живковић, ДМДМ

Шеф одсека за контролна и сертификациона тела у АТС-у, Љубица Живанић, објаснила је улогу контролисања и сертификације у новим техничким прописима (Правилник о безбедности машина (Службени гласник РС бр. 13/10), Правилник о електомагнетској компатибилности (Службени гласник РС бр. 13/10), Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Службени гласник РС бр. 13/10) и Правилник о безбедности лифтова (Службени гласник РС бр. 101/10)). Она је детаљно објаснила који се поступци оцењивања усаглашености примењују у поменутим правилницима којима су транспоноване ЕУ директиве (директиве новог приступа), као и која тела за оцењивање усаглашености могу да спроводе оцењивање по захтеваним модулима.


Љубица Живанић, АТС

На крају свог излагања, Љубица Живанић је дала кратак осврт и на оне области оцењивања усаглашености у којима је препознато да будућа именована тела буду акредитована као контролна односно сертификациона тела за сертификацију производа (мерила, органска производња и заштита географског порекла).

Улога контролисања и сертификације у техничким прописима

Менаџер предмета акредитације, Азра Реџеповић, одржала је предавање на тему политике АТС-а у области међулабораторијских поређења (ILC шеме) и шема за испитивање оспособљености (PT шеме). Њена презентација имала је за циљ да присутне представнике акредитованих лабораторија за испитивање/еталонирање упозна са садржајем новог документа АТС-а који се тиче правила о учешћу лабораторија у ILC и  PT шемама (Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и шемама за испиивање оспособљености АТС-ПА02), која ће бити објављена у фебруару месецу, услед усаглашавања овог АТС-овог документа са документима ЕА. Иначе, смерница ЕА 4/18 између осталог, даје препоруку лабораторијама на који начин оне могу да дефинишу поддисциплине, ниво и динамику учешћа у PT активностима.


Азра Реџеповић, АТС

Заинтересоване лабораторијe могу се за детаљне информације обратити Азри Реџеповић путем e-maila azra.redzepovic@ats.rs

Међулабораторијска поређења и PT шеме

О архитектури и развоју новог информационог система АТС-а, као и будућим обавезама акредитованих организација, говорила је Јасна Стојановић, саветница директора за односе с јавношћу и информационе технологије.

Информациони систем АТС-а


Предавања која се односе на рад акредитованих организација одржала је мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а, која је представила примере из праксе за које су потребна додатна објашњења и тумачења стандарда са аспекта рада акредитованих организација у односу на правила и процедуре АТС-а, који се примењују у процесу акредитације.

Слабе и јаке стране тела за оцењивање усаглашености


Наталија Јовичић Зарић, АТС


Трпе Ристоски, ИАРМ, Жарко Петровић, БАТА и Ранко Николић (АТЦГ)