Navigacija

Javni poziv za imenovanje članova sektorskih komiteta

Konkursi

Zbog velikog interesovanja i želje ATS-a da se uključe sve zainteresovane strane u formiranje sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji, Akreditaciono telo Srbije obnavlja sledeći

JAVNI POZIV


Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojoj 26. sednici doneo Odluku o načinu obrazovanja i sastavu komisija za akreditaciju i načinu rada i postupku odlučivanja o akreditaciji.

Na zajedničkoj sednici Upravnog odbora i Saveta za akreditaciju doneta je odluka o formiranju sektorskih komiteta za potrebe odlučivanja o akreditaciji, i to:

Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje opreme pod pritiskom, motornih vozila, metalnih materijala, zaštitnih sredstava i opreme, ispitivanja bez razaranja (IBR), hidraulika, termotehnika – 10 članova;

- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje hrane, predmeta opšte upotrebe, duvana, poljoprivrednih proizvoda uključujući hranu za životinje, semena, biljnog materijala – 10 članova;

Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje uzoraka životne sredine: vazduha, vode, zemljišta, otpada – 10 članova;

- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje građevinskog materijala, drveta, građevinskih konstrukcija – 6 članova;

- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje električnih aparata i uređaja, električnih i gromobranskih instalacija, elektroopreme – 4 člana;

- Sektorski komitet za laboratorije za ispitivanje nafte, boja, gasova, čvrstih goriva, hemijskih preparata i sirovina, đubriva, stena i ruda – 6 članova;

Sektorski komitet za medicinske laboratorije – 4 člana;

Sektorski komitet za laboratorije za etaloniranje – 14 članova;

Sektorski komitet za kontrolna tela – 10 članova;

Sektorski komitet za sertifikaciona tela za sertifikaciju proizvoda – 6 članova;

- Sektorski komitet za sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta – 6 članova;

- Sektorski komitet za organizacije za sertifikaciona tela u oblasti životne sredine i bezbednosti na radu – 6 članova

- Sektorski komitet za sertifikaciona tela za u oblasti bezbednosti hrane – 6 članova.

Kriterijumi za imenovanje članova sektorskih komiteta su:
- visoka stručna sprema;
- najmanje četiri godine radnog iskustva i kvalifikacije za oblast akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti (poznavanje nacionalnih i međunarodnih standarda i regulative u vezi poslova akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti).

Članovi sektorskih komiteta biraju se iz redova predstavnika:
- fakulteta i instituta;
- akreditovanih organizacija za ocenjivanje usaglašenosti;
- tehničkih ocenjivača i tehničkih eksperata iz Registra ocenjivača i tehničkih eksperata Akreditacionog tela Srbije;
- državne uprave (ministarstava, agencije, javne uprave koje imaju nadležnost za poslove u vezi sa akreditacijom, standardizacijom, metrologijom i ocenjivanjem usaglašenosti);
- privrednih društava, komora i sl.

Kandidati koji zadovoljavaju kriterijume za imenovanje članova sektorskih komiteta treba da do 15. januara 2011. godine, podnesu Akreditacionom telu Srbije prijave sa radnom biografijom i listom referenci stručnih radova, profesionalnih rezultata i slično, na adresu: Akreditaciono telo Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2, Novi Beograd, sa naznakom za koji se sektorski komitet prijavljuju.