Navigacija

Svetski dan kvaliteta i Evropska nedelja kvaliteta 2010. godine

Aktuelnosti

Manifestacija posvećena Svetskom danu kvaliteta i Evropskoj nedelji kvaliteta 2010. godine održana je u 19. put po redu u Sava centru, od 9. do 10. novembra, pod pokroviteljstvom Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije, a u organizaciji Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost – FQCE i Poslovne politike AD (časopis «Kvalitet»).

U okviru ove manifestacije održava se savetovanje „Kvalitetom u svet“ sa međunarodnim učešćem. Centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana kvaliteta i Evropske nedelje kvaliteta – uručenje Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta 2010“ održaće se 11. novembra u Privrednoj komori Srbije.

Tokom savetovanja »Kvalitetom u svet« 8. i 9. novembra održale su se serije predavanja, koje okupljaju brojne eksperte za kvalitet i poslovnu izvrsnost, stručnjake iz nauke i privrede, predstavnike Akreditacionih tela, predstavnike rukovodstava za kvalitet privrednih organizacija i institucija iz Srbije i okruženja, sa ciljem da se ukaže na nove trendove i zahteve unapređenja kvaliteta na putu ka poslovnoj izvrsnosti, uz mogućnost razmene iskustava.

Direktor Akreditacionog tela Srbije (ATS) dr Dejan Krnjaić održao je predavanje „Harmonizacija i integracija sistema akreditacije u Republici Srbiji sa evropskim i svetskim sistemima“(dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić) u kome se ukratko osvrnuo na: značaj i mesto akreditacije u EU i svetu, jedinstvenu svetsku mrežu akreditacije, međunarodne sporazume i organizacije za akreditaciju i zakonsku regulativu koja tu oblast definiše (globalni pristup, novi zakonodavni paket EU).

Dr Krnjaić je obavestio prisutne da je nakon upućivanja zahteva za «kolegijalno ocenjivanje» (peer evaluation) Evropskoj organizaciji za akreditaciju – EA, usledila od 2. do 5. marta ove godine predocenjivačka poseta tima ocenjivača. ATS je 27. avgusta ove godine uputio prijavu za proširenje obima EA MLA/BLA za oblasti akreditacije medicinskih laboratorija, sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i sertifikacionih tela za sertifikaciju proizvoda. Očekujemo da će početkom 2011. godine uslediti EA kolegijalno ocenjivanje, a nakon toga i ostvarenje prioritetnog cilja ATS – potpisivanje EA MLA sporazuma.

Tokom 2010. godine ATS je proširio oblasti delovanja na akreditaciju kontrolnih organizacija za kontrolisanje merila, akreditaciju sertifikacionih tela za: sisteme menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS OHSAS 18001), sertifikaciju proizvoda u oblasti organske proizvodnje i sertifikaciju osoblja.

Predstavljajući novi Zakon o akreditaciji koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 12. oktobra 2010. godine dr Krnjaić je istakao da novi zakon propisuje da je akreditacija po pravilu dobrovoljna, a da se može posebnim zakonom propisati i da je obavezna. Predviđeno je da ATS ima pravni položaj ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, i na koju se primenjuju odredbe Zakona o javnim službama. ATS mora ispunjavati zahteve srpskog standarda kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela sa jasnom primenom principa nezavisnosti i nekonkurencije. Dr Krnjaić je izrazio svoje zadovoljstvo usvajanjem novog zakona, navodeći da će rešenja iz zakona doprineti usaglašavanju sa zakonodavstvom Evropske unije (Uredba EZ 765/2008), usaglašavanju sa pravilima STO i Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini (TBT), kao i usaglašavanju sa evropskim pravilima i praksom i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17011 uz uspostavljanje nepristrasnog i transparentnog načina obavljanja poslova akreditacije u Republici Srbiji. «Sve to vodi stvaranju uslova za potpisivanje multilateralnog sporazuma sa EA o uzajamnom prihvatanju i ekvivalentnosti postupaka akreditacije. Ovo je poslednji zakon iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji kojim se ispunjava jedan od neophodnih preduslova za priključenje Evropskoj uniji», rekao je dr Krnjaić.

Prisutnima se u uvodnom izlaganju obratila Jelena Popović, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, koja je otvorila skup. Ona je istakla da su do sada usvojeno pet ključnih zakona (Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda, Zakon o standardizaciji, Zakon o metrologiji, Zakon o akreditaciji) iz oblasti infrastrukture kvaliteta, te da je usvajanjem poslednjeg od njih, Zakona o akreditaciji, ta celina potpuno zaokružena sa ciljem uspostavljanja novog koncepta poslovanja u Srbiji. Takođe, usvojeni su i prateći podzakonski akti koji će doprineti uspostavljanju slobodnog tržišta i eliminisanju tehničkih barijera (Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti (98/09); Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti (98/09); Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti (98/09); Pravilnik o načinu stavljanja znakova usaglašenosti na proizvode, kao i upotrebi znakova usaglašenosti (25/10); Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnose na tehničke propise (33/10) i 3 pravilnika kojima se transponuju u naše zakonodavstvo evropske direktive Novog pristupa, kojima se utvrđuju tehnički i drugi zahtevi za pojedine proizvode ili grupe proizvoda), a do kraja godine očekuje se i transponovanje četvrte direktive usvajanjem Pravilnika o bezbednosti liftova.

Jelena Popović je naglasila da se trenutno intenzivno radi i na podizanju kapaciteta tri institucije: Instituta za standardizaciju, Direkcije za mere i dragocene metale i ATS-a. O tome je govorio u uvodnom izlaganju i Ivan Krstić, direktor Instituta za standardizaciju, naglasivši da će Institut do kraja godine, na putu evropskih integracija, preuzeti oko 10.000 evropskih standarda, a da će tokom narednih dve do tri godine preuzeti i preostale evropske standarde kojih do danas ima oko 20.000.

Detaljnije informacije o Nacionalnoj nagradi za poslovnu izvrsnost možete pogledati na www.fqce.org.rs


Jelena Popović, pomoćnik ministra MERR

dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a