Навигација

Светски дан квалитета и Европска недеља квалитета 2010. године

Актуелности

Манифестација посвећена Светском дану квалитета и Европској недељи квалитета 2010. године одржана је у 19. пут по реду у Сава центру, од 9. до 10. новембра, под покровитељством Министарства за економију и регионални развој Републике Србије, а у организацији Фонда за културу квалитета и изврсност – FQCE и Пословне политике АД (часопис «Квалитет»).

У оквиру ове манифестације одржава се саветовање „Квалитетом у свет“ са међународним учешћем. Централна манифестација обележавања Светског дана квалитета и Европске недеље квалитета – уручење Националне награде за пословну изврсност „Оскар квалитета 2010“ одржаће се 11. новембра у Привредној комори Србије.

Током саветовања »Квалитетом у свет« 8. и 9. новембра одржале су се серије предавања, које окупљају бројне експерте за квалитет и пословну изврсност, стручњаке из науке и привреде, представнике Акредитационих тела, представнике руководстава за квалитет привредних организација и институција из Србије и окружења, са циљем да се укаже на нове трендове и захтеве унапређења квалитета на путу ка пословној изврсности, уз могућност размене искустава.

Директор Акредитационог тела Србије (АТС) др Дејан Крњаић одржао је предавање „Хармонизација и интеграција система акредитације у Републици Србији са европским и светским системима“(др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић) у коме се укратко осврнуо на: значај и место акредитације у ЕУ и свету, јединствену светску мрежу акредитације, међународне споразуме и организације за акредитацију и законску регулативу која ту област дефинише (глобални приступ, нови законодавни пакет ЕУ).

Др Крњаић је обавестио присутне да је након упућивања захтева за «колегијално оцењивање» (peer evaluation) Европској организацији за акредитацију – ЕА, уследила од 2. до 5. марта ове године предоцењивачка посета тима оцењивача. АТС је 27. августа ове године упутио пријаву за проширење обима ЕА MLA/BLA за области акредитације медицинских лабораторија, сертификационих тела за сертификацију система менаџмента и сертификационих тела за сертификацију производа. Очекујемо да ће почетком 2011. године уследити ЕА колегијално оцењивање, а након тога и остварење приоритетног циља АТС – потписивање ЕА MLA споразума.

Током 2010. године АТС је проширио области деловања на акредитацију контролних организација за контролисање мерила, акредитацију сертификационих тела за: системе менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду (SRPS OHSAS 18001), сертификацију производа у области органске производње и сертификацију особља.

Представљајући нови Закон о акредитацији који је Народна скупштина Републике Србије усвојила је 12. октобра 2010. године др Крњаић је истакао да нови закон прописује да је акредитација по правилу добровољна, а да се може посебним законом прописати и да је обавезна. Предвиђено је да АТС има правни положај установе, чији је оснивач Република Србија, и на коју се примењују одредбе Закона о јавним службама. АТС мора испуњавати захтеве српског стандарда којим су утврђени општи захтеви за акредитациона тела са јасном применом принципа независности и неконкуренције. Др Крњаић је изразио своје задовољство усвајањем новог закона, наводећи да ће решења из закона допринети усаглашавању са законодавством Европске уније (Уредба ЕЗ 765/2008), усаглашавању са правилима СТО и Споразумом о техничким препрекама у трговини (TBT), као и усаглашавању са европским правилима и праксом и захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17011 уз успостављање непристрасног и транспарентног начина обављања послова акредитације у Републици Србији. «Све то води стварању услова за потписивање мултилатералног споразума са ЕА о узајамном прихватању и еквивалентности поступака акредитације. Ово је последњи закон из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији којим се испуњава један од неопходних предуслова за прикључење Европској унији», рекао је др Крњаић.

Присутнима се у уводном излагању обратила Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја, која је отворила скуп. Она је истакла да су до сада усвојено пет кључних закона (Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, Закон о општој безбедности производа, Закон о стандардизацији, Закон о метрологији, Закон о акредитацији) из области инфраструктуре квалитета, те да је усвајањем последњег од њих, Закона о акредитацији, та целина потпуно заокружена са циљем успостављања новог концепта пословања у Србији. Такође, усвојени су и пратећи подзаконски акти који ће допринети успостављању слободног тржишта и елиминисању техничких баријера (Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености (98/09); Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености (98/09); Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености (98/09); Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености (25/10); Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе (33/10) и 3 правилника којима се транспонују у наше законодавство европске директиве Новог приступа, којима се утврђују технички и други захтеви за поједине производе или групе производа), а до краја године очекује се и транспоновање четврте директиве усвајањем Правилника о безбедности лифтова.

Јелена Поповић је нагласила да се тренутно интензивно ради и на подизању капацитета три институције: Института за стандардизацију, Дирекције за мере и драгоцене метале и АТС-а. О томе је говорио у уводном излагању и Иван Крстић, директор Института за стандардизацију, нагласивши да ће Институт до краја године, на путу европских интеграција, преузети око 10.000 европских стандарда, а да ће током наредних две до три године преузети и преостале европске стандарде којих до данас има око 20.000.

Детаљније информације о Националној награди за пословну изврсност можете погледати на www.fqce.org.rs


Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР

др Дејан Крњаић, директор АТС-а