Navigacija

Predavanje na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu

Saradnja

U utorak 16. novembra 2010. godine, na poziv prof. dr Miroslava Veskovića, rektora Univerziteta u Novom Sadu, u svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić i predsednik Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Aleksandar Ivić održali su predavanja o značaju i ulozi akreditacije i sertifikacije u međunarodnim okvirima, kao i u Republici Srbiji.

Predavanje je organizovano sa ciljem da mlade generacije budućih eksperata i inženjera budu upoznate sa sistemom infrastrukture kvaliteta, kako u Srbiji tako i u međunarodnim okvirima, načinom funkcionisanja unutrašnjeg tržišta i regulativom koja ga definiše, načelima Svetske trgovinske organizacije i značajem standardizacije, tehničkog zakonodavstva, ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije, u cilju obezbeđivanja slobodnog protoka roba, ljudi i usluga i povećanja konkuretnosti srpske privrede.

Dr Krnjaić je upoznao studente, kao i prisutne kolege profesore, zašto je dokazivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga sa zahtevima propisa, standarda i ugovornih tehničkih specifikacija pretpostavka za ostvarivanje konkurentnosti na evropskom i svetskom tržištu i kako se poštovanjem propisa i standarda uređuje sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita životne sredine i druge oblasti od javnog značaja. Pritom je još jednom istakao da je u ovom procesu od izuzetne važnosti da se koriste usluge kompetentnih i tehnički osposobljenih laboratorija, kontrolnih organizacija i sertifikacionih tela čime se obezbeđuje poverenje u obavljena ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije.

Objašnjavajući status Akreditacionog tela Srbije, dr Krnjaić je istakao i njegovu ulogu u potvrđivanju i praćenju kompetentnosti organizacija za ocenjivanje usaglašenosti i naglasio da je od izuzetne važnosti da je ATS nepristrasna i nezavisna institucija, koja i sama podleže ocenjivanju i praćenju od strane međunarodnih i regionalnih organizacija za akreditaciju (kolegijalno ocenjivanje). „Sve to doprinosi izgradnji jedinstvene svetske mreže akreditacionih tela i postizanju visokog nivoa poverenja svih učesnika na globalnom tržištu", rekao je direktor ATS-a.

Dr Krnjaić je objasnio prisutnima značaj jedinstvenog pristupa kod utvrđivanja kompetentnosti organizacija za ocenjivanje usaglašenosti (primenom međunarodnog standarda ISO/IEC 17011) i na koji način je moguće da zemlje širom sveta  zaključuju međusobne sporazume na osnovu ocene i priznavanja sistema akreditacije. "Na taj način se smanjuje broj nepotrebnih provera proizvoda u međunarodnoj trgovini i stvaraju se  uslovi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala", naglasio je i dodao da je cilj ATS-a potpisivanje međunarodnih sporazuma u okviru Evropske organizacije za akreditaciju, kojim bi se obezbedilo priznavanje usluga domaćih akreditovanih organizacija, a Srbija bi postala aktivan učesnik u trgovini sa EU, kao i sa zemljama u regionu, čime bi bio napravljen značajan korak u procesu uspostavljanja modernog i harmonizovanog sistema infrastrukture kvaliteta i unutrašnjeg tržišta.

Tokom predavanja bilo je reči i o  međunarodnim standardima koji se primenjuju kod potvrđivanja kompetencije, međunarodnim sporazumima kojima se obezbeđuje priznavanje i prihvatanje izveštaja i sertifikata izdatih od strane akkreditovanih organizacija, kao i osnovnim principima harmonizacije evropskog zakonodavstva i važećom legislativom koja definiše pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU. Predstavljena je i domaća zakonska regulativa na osnovu koje se obavljaju aktivnosti akreditacije i definiše rad nacionalnog akreditacionog tela, kao i tehnički propisi u kojima se poziva na akreditaciju odnosno akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.

U cilju promocije značaja akreditacije Akreditaciono telo Srbije će i ubuduće sa zadovoljstvom  učestvovati na predavanjima namenjenim studentima i drugih fakulteta, kao što je to do sada redovno činio oranizujući predavanja za studente Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 


prof. dr Miroslav Vesković

Aleksandar Ivić

dr Dejan Krnjaić i prof. dr Miroslav Vesković