Навигација

Предавање на Факултету техничких наука у Новом Саду

Сарадња

У уторак 16. новембра 2010. године, на позив проф. др Мирослава Весковића, ректора Универзитета у Новом Саду, у свечаној сали Факултета техничких наука, директор Акредитационог тела Србије др Дејан Крњаић и председник Управног одбора Института за стандардизацију Александар Ивић одржали су предавања о значају и улози акредитације и сертификације у међународним оквирима, као и у Републици Србији.

Предавање је организовано са циљем да младе генерације будућих експерата и инжењера буду упознате са системом инфраструктуре квалитета, како у Србији тако и у међународним оквирима, начином функционисања унутрашњег тржишта и регулативом која га дефинише, начелима Светске трговинске организације и значајем стандардизације, техничког законодавства, оцењивања усаглашености и акредитације, у циљу обезбеђивања слободног протока роба, људи и услуга и повећања конкуретности српске привреде.

Др Крњаић је упознао студенте, као и присутне колеге професоре, зашто је доказивање усаглашености производа, процеса и услуга са захтевима прописа, стандарда и уговорних техничких спецификација претпоставка за остваривање конкурентности на европском и светском тржишту и како се поштовањем прописа и стандарда уређује сигурност производа и слобода кретања на тржишту, заштита здравља грађана, заштита потрошача, заштита животне средине и друге области од јавног значаја. Притом је још једном истакао да је у овом процесу од изузетне важности да се користе услуге компетентних и технички оспособљених лабораторија, контролних организација и сертификационих тела чиме се обезбеђује поверење у обављена испитивања, контролисања и сертификације.

Објашњавајући статус Акредитационог тела Србије, др Крњаић је истакао и његову улогу у потврђивању и праћењу компетентности организација за оцењивање усаглашености и нагласио да је од изузетне важности да је АТС непристрасна и независна институција, која и сама подлеже оцењивању и праћењу од стране међународних и регионалних организација за акредитацију (колегијално оцењивање). „Све то доприноси изградњи јединствене светске мреже акредитационих тела и постизању високог нивоа поверења свих учесника на глобалном тржишту", рекао је директор АТС-а.

Др Крњаић је објаснио присутнима значај јединственог приступа код утврђивања компетентности организација за оцењивање усаглашености (применом међународног стандарда ISO/IEC 17011) и на који начин је могуће да земље широм света  закључују међусобне споразуме на основу оцене и признавања система акредитације. "На тај начин се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају се  услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала", нагласио је и додао да је циљ АТС-а потписивање међународних споразума у оквиру Европске организације за акредитацију, којим би се обезбедило признавање услуга домаћих акредитованих организација, а Србија би постала активан учесник у трговини са ЕУ, као и са земљама у региону, чиме би био направљен значајан корак у процесу успостављања модерног и хармонизованог система инфраструктуре квалитета и унутрашњег тржишта.

Током предавања било је речи и о  међународним стандардима који се примењују код потврђивања компетенције, међународним споразумима којима се обезбеђује признавање и прихватање извештаја и сертификата издатих од стране аккредитованих организација, као и основним принципима хармонизације европског законодавства и важећом легислативом која дефинише правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ. Представљена је и домаћа законска регулатива на основу које се обављају активности акредитације и дефинише рад националног акредитационог тела, као и технички прописи у којима се позива на акредитацију односно акредитована тела за оцењивање усаглашености.

У циљу промоције значаја акредитације Акредитационо тело Србије ће и убудуће са задовољством  учествовати на предавањима намењеним студентима и других факултета, као што је то до сада редовно чинио оранизујући предавања за студенте Факултета организационих наука Универзитета у Београду.
 


проф. др Мирослав Весковић

Александар Ивић

др Дејан Крњаић и проф. др Мирослав Весковић