Navigacija

Način izrade tehničkih propisa

Seminari

U  okviru projekta «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji» finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) održani su seminari od 16. do 19. novembra, na temu: Infrastruktura kvaliteta - Način izrade tehničkih propisa.

Dr Peter Vrtačnik i mr Irena Možek Grgurevič, eksperti iz Ministarstva ekonomije Republike Slovenije preneće svoja dosadašnja iskustva izrade tehničkih propisa svojim kolegama iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (MERR),  pre svega, kod preuzimanja tehničkog prava EU u nacionalni pravni poredak. Tokom seminara obradiće se i teme vezane za pripremu i izradu propisa, kao i za instrumente za njihovo poboljšanje. Posebno će biti reči o obavezi prijavljivanja tehničkih propisa u pripremi i biće predstavljeni Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde, koja će definisati okvir za sprovođenje prijavljivanja tehničkih propisa i standarda u fazi pripreme, nadležnim međunarodnim telima, kao i postupanje nadležnih organa u Republici Srbiji po prijemu inostranih prijava drugih država, kao i softver TEHNIS, kao tehnička podrška celokupnom sistemu.

Prezentacija dr Petera Vrtačnika i mr Irene Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije, Republika Slovenija - Način izrade tehničkih propisa - iskustva Slovenije

Prezentacija Vitomira Fistera - Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU, seminar Infrastruktura kvaliteta - način izrade tehničkih propisa

Prezentacija Tanje Dimitrijević, Ministarstvo ekonomije - Transponovanje direktiva u pravni sistem republike Srbije - iskustva MERR-a u transponovanju direktive 2006/95/EZ

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Primena Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i podzakonskih akata

Prezentacija Nikole Mirkovića, Ministarstvo ekonomije - Priprema za izradu propisa - opšti postulati

Prezentacija Biljane Tomić, ATS - Uloga akreditacije i pozivanje na akreditaciju u tehničkim propisima

Prezentacija Tanje Petrović i Miodraga Dugandžije, Ministarstvo ekonomije - Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise