Navigacija

18. sastanak Komiteta za komunikacije i publikacije (EA CPC)

Međunarodne aktivnosti

Osamnaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je od 6. do 7. oktobra 2010. godine u Briselu, Belgija u organizaciji Belgijskog akreditacionog tela (BELAC).

Tokom sednice rarmatrana je izmena postojeće verzije dokumenta EA-1/08 Multi and Bilateral Agreement Signatories (Potpisnice multilateralnog i bilateralnog sporazuma) koji sadrži listu potpisnica multilateralnih i bilateralnih sporazuma EA, kako bi imao informativni karakter, i kako bi regulatorni organi i zainteresovane strane shvatile koliki je značaj multilateralnog sporazuma (EA MLA). Uporedo sa tim komitet radi na izradi predloga izjave o ekvivalentnosti sertifikata izdatih od stane nacionalnih akreditacionih tela potpisnica MLA sporazuma, EA-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Izjava o ekvivalentnosti – poboljšanje vizuelnog predstavljanja rezultata akreditovanih organizacija), koju će koristiti članice EA i potpisnice MLA sporazuma za potrebe upućivanja zakonodavnim organima i drugim zainteresovanim stranama, a u kojoj će biti iskazana ekvivalentnost sistema akreditacije i priznavanje sertifikata i izveštaja, izdatih u okviru MLA sporazuma, čime će se sporazum i promovisati. Očekuje se da će se na ovaj način povećati transparentnost, ali i obezbediti da informacije o akreditaciji i MLA sporazumu budu na isti način predstavljene na tržištu što Savetodavni odbor EA i očekuje.

Takođe je potrebno obezbediti da regulatorna tela dobiju jasne i konzistentne informacije kada, u skladu sa Uredbom (EZ) 765/2008, prihvataju  kao ekvivalentne rezultate, koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti, koje je akreditovala bilo koja od potpisnica MLA sporazuma. Iz tog razloga je doneta odluka da se pripremi promotivna brošura za regulatorna tela.

Sa ciljem da se poveća stepen transparentnosti i konzistentnosti informacija o akreditaciji na tržištu, članovi CPC komiteta će izvršiti reviziju dokumenta EA-3/01 Conditions for Use of Accreditation Symbols and Text Reference to Accreditation and MLA Signatory Status (Uslovi za upotrebu simbola akreditacije i pozivanje na akreditaciju i status država u kontekstu potpisivanja MLA sporazuma) kako bi uzeli u obzir preporuke koje je podržao Izvršni komitet EA koji navodi da bi trebalo umetnuti rečenicu o ekvivalentnosti sistema akreditacije u okviru sertifikata o akreditaciji i da bi sertifikati o akreditaciji trebalo da se izdaju na nekoliko jezika, barem u dvojezičnoj verziji (na engleskom jeziku/lokalnom jeziku).

Ovome će doprineti i aktivnosti HHC komiteta  i drugih tehničkih komiteta, kako bi se sadržaj sertifikata o akreditaciji usaglasio. Članovi CPC komiteta su odlučili da sakupe i izvrše reviziju sadašnjih modela sertifikata na sastanku koji će biti održan u aprilu 2011. godine.

Dokument EA-1/14: Procedure for the Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents (Procedura za izradu i odobravanje dokumenata EA i usvajanje dokumenata ILAC/IAF-a) je nedavno odobren. Njome je omogućeno da EA usvaja dokumenta ILAC/IAF-a, kao i fleksibilnost u radu komiteta kod definisanja i iznošenja predloga vezanih za proces izrade određenog dokumenta koji mora da odobri Generalna skupština EA.

Članovi CPC komiteta su sproveli anketu o načinu komunikacije između članica EA i državnih regulatornih organa po drugi put nakon objavljivanja Vodiča najbolje prakse (Best Practice Guide). Rezultati pokazuju da se komunikacija popravila i da su, generalno govoreći, članovi uspeli da uspostave pouzdane kanale komunikacije sa nadležnim organima u svojoj zemlji. Članovi CPC komiteta su uvideli da su zahvaljujući odgovorima na pitanja iz upitnika dobijene vredne informacije koje se mogu koristiti na nacionalnom nivou.

Predloženo je da se započnu dva nova projekta. EA bi trebalo da objavljuje godišnji izveštaj na osnovu modela koji koristi IAF, a u kojem je akcenat na MLA sporazumu Međunarodnog foruma za akreditaciju. Preporuka će biti izneta Izvršnom komitetu na razmatranje. EA bi trebalo da objavi na sajtu newsletter, prateći preporuke ILAC MCC i IAF CMC. Predlog je da se koriste odgovarajuće specijalozovane informacione tehnologije. Potrebno je takođe, izraditi i uređivačku politiku, kako bi bilo moguće planirati i koordinisati aktivnosti između CPC komiteta, Sekretarijata i drugih komiteta EA.

Komitet će pripremiti Plan komunikacije za period od 2011. do 2015. godine na osnovu Strategije EA koja će stupiti na snagu u novembru 2010. godine. Rad na stvaranju identiteta EA će biti završen i primenjen u praksi kao deo buduće politike odnosa s javnošću EA. Kao što utvrđeno na poslednjem sastanku CPC komiteta sledeća tema o kojoj će se raspravljati trebalo bi da uključi i internu komunikaciju unutar EA. Koordinacija u EA, kao i u ILAC/IAF-u bi trebalo da bude unapređena kako bi, na primer, rezultati anketa mogli da se razmenjuju, i kako bi bilo izbegnuto dupliranje određenih aktivnosti.

Na sastancima je postala ustaljena praksa da članovi CPC komiteta izveštavaju o projektima koje sprovode u svojoj zemlji. Cilj je da se omogući članovima komiteta da se upoznaju sa promotivnim materijalima (video zapisi ili brošure) iz pojedinih sektora koje izrađuju druga akreditaciona tela. Na poslednjem sastanku su članovi Komiteta obavešteni o projektu koprodukcije programa koji će se emitovati na radiju kako bi se javnosti objasnio pojam akreditacije i izvršila promocija akreditacije.

Na kraju treba spomenuti da je ustanovljen potpuno novi program pod nazivom „Umetnost akreditacije“ koji omogućava da na svakom sastanku bude predstavljena članovima aktivnost odnosno umetničko delo (u raznim umetničkim i komunikacionim formama). Originalan i važan način povećanja popularnosti akreditacije i njenog vizuelnog identiteta biće u vidu fotografija, zabeleženih tokom njihovih predstavljanja članovima komiteta, objavljene na sajtu EA pod nazivom „Umetnost akreditacije“.

U radu komiteta je ispred ATS-a učestvovala Jasna Stojanović.