Навигација

18. састанак Комитета за комуникације и публикације (ЕА CPC)

Међународне активности

Осамнаеста седница Комитета за комуникације и публикације (CPC) Европске кооперативе за акредитацију (ЕА) одржана је од 6. до 7. октобра 2010. године у Бриселу, Белгија у организацији Белгијског акредитационог тела (BELAC).

Током седнице рарматранa је измена постојеће верзије документа ЕА-1/08 Multi and Bilateral Agreement Signatories (Потписнице мултилатералног и билатералног споразума) који садржи листу потписница мултилатералних и билатералних споразума ЕА, како би имао информативни карактер, и како би регулаторни органи и заинтересоване стране схватиле колики је значај мултилатералног споразума (EA MLA). Упоредо са тим комитет ради на изради предлога изјаве о еквивалентности сертификата издатих од стане националних акредитационих тела потписница MLA споразума, ЕА-1/16: Statement of equivalence - Enhancing visibility of accredited results (Изјава о еквивалентности – побољшање визуелног представљања резултата акредитованих организација), коју ће користити чланице ЕА и потписнице MLA споразума за потребе упућивања законодавним органима и другим заинтересованим странама, а у којој ће бити исказана еквивалентност система акредитације и признавање сертификата и извештаја, издатих у оквиру MLA споразума, чиме ће се споразум и промовисати. Очекује се да ће се на овај начин повећати транспарентност, али и обезбедити да информације о акредитацији и MLA споразуму буду на исти начин представљене на тржишту што Саветодавни одбор ЕА и очекује.

Такође је потребно обезбедити да регулаторна тела добију јасне и конзистентне информације када, у складу са Уредбом (ЕЗ) 765/2008, прихватају  као еквивалентне резултате, које издају тела за оцењивање усаглашености, које је акредитовала било која од потписница MLA споразума. Из тог разлога је донета одлука да се припреми промотивна брошура за регулаторна тела.

Са циљем да се повећа степен транспарентности и конзистентности информација о акредитацији на тржишту, чланови CPC комитета ће извршити ревизију документа ЕА-3/01 Conditions for Use of Accreditation Symbols and Text Reference to Accreditation and MLA Signatory Status (Услови за употребу симбола акредитације и позивање на акредитацију и статус држава у контексту потписивања MLA споразума) како би узели у обзир препоруке које је подржао Извршни комитет ЕА који наводи да би требало уметнути реченицу о еквивалентности система акредитације у оквиру сертификата о акредитацији и да би сертификати о акредитацији требало да се издају на неколико језика, барем у двојезичној верзији (на енглеском језику/локалном језику).

Овоме ће допринети и активности HHC комитета  и других техничких комитета, како би се садржај сертификата о акредитацији усагласио. Чланови CPC комитета су одлучили да сакупе и изврше ревизију садашњих модела сертификата на састанку који ће бити одржан у априлу 2011. године.

Документ ЕА-1/14: Procedure for the Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents (Процедура за израду и одобравање докумената ЕА и усвајање докумената ILAC/IAF-а) је недавно одобрен. Њоме је омогућено да ЕА усваја документа ILAC/IAF-а, као и флексибилност у раду комитета код дефинисања и изношења предлога везаних за процес израде одређеног документа који мора да одобри Генерална скупштина ЕА.

Чланови CPC комитета су спровели анкету о начину комуникације између чланица ЕА и државних регулаторних органа по други пут након објављивања Водича најбоље праксе (Best Practice Guide). Резултати показују да се комуникација поправила и да су, генерално говорећи, чланови успели да успоставе поуздане канале комуникације са надлежним органима у својој земљи. Чланови CPC комитета су увидели да су захваљујући одговорима на питања из упитника добијене вредне информације које се могу користити на националном нивоу.

Предложено је да се започну два нова пројекта. ЕА би требало да објављује годишњи извештај на основу модела који користи IAF, а у којем је акценат на MLA споразуму Међународног форума за акредитацију. Препорука ће бити изнета Извршном комитету на разматрање. ЕА би требало да објави на сајту newsletter, пратећи препоруке ILAC MCC и IAF CMC. Предлог је да се користе одговарајуће специјалозоване информационе технологије. Потребно је такође, израдити и уређивачку политику, како би било могуће планирати и координисати активности између CPC комитета, Секретаријата и других комитета ЕА.

Комитет ће припремити План комуникације за период од 2011. до 2015. године на основу Стратегије ЕА која ће ступити на снагу у новембру 2010. године. Рад на стварању идентитета ЕА ће бити завршен и примењен у пракси као део будуће политике односа с јавношћу ЕА. Као што утврђено на последњем састанку CPC комитета следећа тема о којој ће се расправљати требало би да укључи и интерну комуникацију унутар ЕА. Координација у ЕА, као и у ILAC/IAF-у би требало да буде унапређена како би, на пример, резултати анкета могли да се размењују, и како би било избегнуто дуплирање одређених активности.

На састанцима је постала устаљена пракса да чланови CPC комитета извештавају о пројектима које спроводе у својој земљи. Циљ је да се омогући члановима комитета да се упознају са промотивним материјалима (видео записи или брошуре) из појединих сектора које израђују друга акредитациона тела. На последњем састанку су чланови Комитета обавештени о пројекту копродукције програма који ће се емитовати на радију како би се јавности објаснио појам акредитације и извршила промоција акредитације.

На крају треба споменути да је установљен потпуно нови програм под називом „Уметност акредитације“ који омогућава да на сваком састанку буде представљена члановима активност односно уметничко дело (у разним уметничким и комуникационим формама). Оригиналан и важан начин повећања популарности акредитације и њеног визуелног идентитета биће у виду фотографија, забележених током њихових представљања члановима комитета, објављене на сајту ЕА под називом „Уметност акредитације“.

У раду комитета је испред АТС-а учествовала Јасна Стојановић.