Navigacija

Sastanak radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide

Aktuelnosti

Prvi sastanci radnih grupa za uzorkovanje i za pesticide održani su 27. jula 2010. godine, odnosno 20. jula u prostorijama Akreditacionog tela Srbije - ATS.

Radnu grupu za uzorkovanje, kao za pesticide, sačinjavaju predstavnici zainteresovanih strana: akreditovanih organizacija, univerziteta, kao i predstavnik stalnog tehničkog komiteta za laboratorije.

Radna grupa za uzorkovanje

Radna grupa za uzorkovanje formirana je sa zadatkom da izradi odgovarajuća dokumenta koja opisuju aktivnosti uzorkovanja i definišu kriterijume u slučajevima kada se aktivnosti uzorkovanja akredituju prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006,

Potreba za izradom ovih dokumenata proistekla je iz pozitivnih iskustava koje imaju druga akreditaciona tela članice Evropske kooperacije za akreditaciju, kao i iz samog zanačaja i uloge uzorkovanja. Poznato je da „ni najbolje analize na svetu ne mogu ispraviti greške prilikom uzorkovanja“ što neposredno govori o ozbiljnosti i neospornoj kompetentnosti koja se mora dokazati kod izvođenja ove aktivnosti. 

Sledeći zadatak radne grupe za uzorkovanje je formiranje nacrta Uputstva za akreditaciju uzorkovanja koji će biti razmatran tokom sledećeg sastanka.

Radna grupa za pesticide

Teme sastanka radne grupe za pesticide odnosile su se na:
- Smernicu za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje, ATS-UP03, kao i
- Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti, ATS-PA02, ostvrt na pesticide.

Radna grupa za ostatke pesticida je saglasna da se u dokumentima ATS-a Smernice za iskazivanje obima akreditacije laboratorija za ispitivanje (ATS-UO03) i Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i šemama za ispitivanje osposobljenosti, ATS-PA02 mora napraviti jasniji osvrt na način iskazivanje ostataka pesticida u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije kao i na frekvenciju učestvovanja laboratorija u priznatim PT šemama. Nastavak rada radne grupe za pesticide je planiran za septembar mesec 2010. godine.