Navigacija

Seminari u Subotici i Nišu - zahtevi direktive o nisko naponskoj opremi (LVD)

Seminari

U okviru projekta „ Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja, održani su dvodnevni seminari u Subotici od 15. do 16. juna 2010. godine i Nišu od 17. do 18. juna, kao deo Kampanje podizanja svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, sa temom infrastruktura kvaliteta – zahtevi propisa o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona.

Seminar je realizovan u prostorijama Regionalnih privrednih komora Subotice i Niša koje su (naročito u Nišu) obezbedile prisustvo značajnog broja predstavnika organizacija i institucija zainteresovanih za navedenu temu.

Predavači su bili:  Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006, Dušan Vučković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Milica Jovčić, Akreditaciono telo Srbije, Vojko Koron, ekspert iz oblasti novog pristupa i Tanja Dimitrijević, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na:

Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU – slobodno kretanje robe i zaštita javnog interesa , Vitomir Fister
Novi pravni okvir - novi koncept poslovanja u Republici Srbiji, prezentacija Dušana Vučkovića, MERR 
Ulogu Akreditacionog tela Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti , Milica Jovčić, ATS
Zahteve direktive o niskonaponskoj opremi, Vojko Koron.

Drugog dana seminara predstavljen je Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Tanja Dimitrijević), a nakon toga rad se koncipirao na okrugli sto na kome se diskutovalo o pitanjima koji se odnose na ovu oblast novog pristupa i o problematici kako ispuniti zahteve novog pravnog okvira vezanog za električnu opremu namenjenu za upotrebu u okviru određenih granica napona. Organizacije su iznosile probleme i dileme sa kojima se sreću u svakodnevnom radu, razmenjivala su se različita iskustva, tako da je drugi dan seminara završen u veoma aktivnoj i konstruktivnoj diskusiji.