Navigacija

Međunarodni dan akreditacije - 9. jun 2010. godine

Dan akreditacije

Ove godine se navršava deset godina od ustanovljavanja prvog IAF-ovog sporazuma o međusobnom priznavanju i dvanaest godina od ILAC-ovog multilateralnog sporazuma o priznavanju.

Glavni cilj ovih sporazuma je isto važan sada kao što je bio u trenutku kada su ustanovljeni, a podrazumevao je podršku slobodnoj trgovini u svetu kroz uklanjanje tehničkih barijera trgovini.

09. juna 2010. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili International Accreditation Forum - IA) i International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Takođe, ove godine obeležavamo i 12 godina rada Akreditacionog tela Srbije (osnovanog 1998. godine kao Jugoslovensko akreditaciono telo - JUAT), kao i 10 godina od dodele prvog sertifikata o akreditaciji (28. jun 2000. godine), a Statutom Akreditacionog tela Srbije kao Dan akreditacije u Republici Srbiji ustanovljen je 28. jun.

Međunarodni dan akreditacije 2010. godine– „Globalno priznavanje

Stvaranje međunarodne mreže akreditacionih tela eliminiše potrebu za ponovnim ocenjivanjem proizvoda ili usluga prilikom ulaska u određenu zemlju u cilju stavljanja u promet. Glavna postavka ovih ugovora podrazumeva da će  biti priznati izveštaji  i sertifikati akreditovanih organizacija kao ekvivalentni. Na taj način sertifikati, koje izdaju akreditovane organizacije, mogu biti prihvaćeni širom sveta.

Globalno priznavanje“ je stoga adekvatna tema za Međunarodni dan akreditacije 2010. godine,  kada će biti organizovani medijski događaji i kampanje u više od 60 zemalja sveta.

Međunarodno priznati standardi i akreditacija imaju važnu ulogu na konkurentnim tržištima i u prekograničnoj trgovini. Oni dobijaju na značaju budući da se lanci snabdevanja sve više šire na nova tržišta, a poslovanje zahteva smanjenje troškova ili ispunjenje uslova ugovora, dok se sa druge strane očekuje da će proizvodi i dalje biti tehnički usklađeni sa specifikacijama i bezbedni.

Na tako složenim tržištima poverenje u rezultate merenja, ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije koju vrše druge zemlje je ključno. Bez ovih standarda slobodna razmena robe i usluga bi bila sprečena zbog postojanja tehničkih barijera, a troškovi za uvoznike i potrošače uvećani.

Globalno priznavanje sertifikata akreditovanih organizacija je glavni cilj akreditacije budući da usklađivanje zahteva za ocenu i usklađivanje procesa na svetskom nivou potvrđuje kompanijama i regulatornim telima da su proizvodi, koji dolaze na tržište, u skladu sa specifikacijama, da zadovoljavaju nacionalne zakonske i regulatorne odredbe i stoga će oni imati zadatak da štite javni interes.

Zajednička poruka Danijela Pjera i Rendija Doertija, predsedavajućih ILAC-a i IAF-a

Drago nam je da možemo da najavimo Svetski dan akreditacije koji se održava 9. juna 2010. godine. Tema ovogodišnjeg Dana akreditacije je „Globalno priznavanje“ koja predstavlja suštinsko načelo ILAC-ovog sporazuma o međusobnom priznavanju (MRA) i IAF-ovog multilateralnog sporazuma o priznavanju (MLA). Ovi sporazumi, koji su ustanovljeni pre 10, odnosno 12 godina, podrška su međunarodnoj trgovini budući da omogućavaju uklanjanje tehničkih barijera. 

Smatra se da postojanje tehničkih barijera u trgovini može da spreči slobodan protok roba i usluga. Stoga razmena proizvoda, usluga i kapitala između zemalja predstavlja važan elemenat bruto domaćeg proizvoda jedne zemlje, ali i glavni izvor prihoda zemalja u razvoju. Ovi sporazumi, koje su ustanovili ILAC i IAF, a koje potpisuju nacionalna akreditaciona tela na dobrovoljnoj bazi, predstavljaju mehanizam kojim se izjednačavaju akreditovane organizacije u smislu načina vršenja poslova ocenjivanja usaglašenosti. Primenjivanje ekvivalentnih metoda ocenjivanja eliminišemo potrebu za ponovnim ocenjivanjem i, što je još važnije, rezultati akreditovanih organizacija iz različitih zemalja se prihvataju kao provereni. Drugim rečima, nema potrebe za ponovnim ocenjivanjem proizvoda i usluga u zemlji u kojoj kompanija želi da plasira svoje proizvode i usluge.

Na nivou države postoji priznavanje akreditovanih organizacija posebno kada to priznavanje vrše regulatorna tela koja koriste ove aranžmane kako bi ispunila ciljeve politike u oblasti zdravlja i bezbednosti i primenili iste i u oblasti zaštite životne sredine, ali i stvorila uslove koji pospešuju konkurentnost privrede s obzirom na uticaj koji imaju na proces izvoza.

Kada govorimo o kompanijama, ovi aranžmani značajno smanjuju troškove vezane za utvrđivanje usaglašenosti budući da nije potrebno ponovo vršiti ispitivanje ili usklađivanje sa zahtevima koji važe u određenoj zemlji. To takođe pozitivno utiče na skraćenje vremenskog perioda potrebnog za izradu proizvoda i njegovo stavljanje u promet budući da je proces kontrole kvaliteta proizvoda ubrzan.

ILAC i IAF će i dalje nastojati da zadovolje očekivanja sve većeg broja zainteresovanih strana. To podrazumeva poštovanje potreba kako industrije tako i regulatornih tela koja se sve više okreću akreditaciji kako bi ispunila obaveze koje imaju kao regulatorna tela. Glavna uloga ILAC-a i IAF-a, kao međunarodnih organizacija, je da obezbede doslednost i jednakost kada je reč o pouzdanosti akreditovanih organizacija koje su pod njihovom nadležnošću i tako obezbedili da se priznavanje rezultata ocene usaglašenosti akreditovanih organizacija vrši na istovetan način.