Navigacija

Tradicionalni godišnji seminar za akreditovane organizacije

Seminar u Sava centru

Pomoćnica ministra za sektor za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja Jelena Popović otvorila je seminar "Akreditacija – put do zadovoljnog potrošača", koji se u organizaciji Akreditacionog tela Srbije (ATS) održao 25. februara u "Centru Sava" .

ATS organizuje tradicionalno godišnji seminar za akreditovane organizacije u cilju njihovog upoznavanja sa većim brojem tema iz oblasti tehničkih zahteva značajnih za rad u oblasti ocenjivanja usaglašenosti i akreditacije. Ovogodišnji seminar okupio je 550 učesnika (predstavnici akreditovanih organizacija, resornih ministarstava, privrednih društava, strukovnih udruženja i udruženja potrošača) uz podršku delegacije Evropske komisije (EK) u Srbiji i tehničkih eksperata Evropske unije (EU) iz oblasti infrastrukture kvaliteta, kao i predstavnika akreditacionih tela iz okruženja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija).

Godišnji seminari namenjeni akreditovanim organizacijama i drugim privrednim društvima u organizaciji ATS-a imaju ulogu da osim edukacije i obaveštavanja, podstaknu širenje svesti o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u odnosu na povećanje konkurentnosti srpske privrede, obezbeđivanju nesmetanog protoka roba na tršištu, povećanju sigurnosti i bezbednosti proizvoda, kao i povećanju zaštite potrošača.

Teme seminara bile su prilagođene cilju da se upozna javnost sa  neophodnošću harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa zakonodavstvom EU i ovom prilikom je predstavljen novi zakonodavi okvir za stavljanje proizvoda na tržište EU, koji treba pomogne svim učesnicima u procesu uspostavljanja modernog sistema infrastrukture kvaliteta i unutrašnjeg tržišta. Budući da Srbija čini napore da ubrza korak na putu ka evropskim integracijama svaki doprinos ka ustanovljenju pravnog, institucionalnog i tehničkog okvira sistema infrastrukture kvaliteta dovešće do željenog rezultata, a to je da Srbija postane aktivan učesnik u trgovini sa EU, kao i sa zemljama u regionu.

Seminar za akreditovane organizacije održan u Sava centru, prvi je od seminara koji će se održati u okviru projekta EU «Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji», čiji su potpisnici memoranduma o saradnji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), Privredna komora Srbije (PKS) i konzorcijum AFNOR, u saradnji sa ATS-om od 25. februara do 24. jula 2010. godine u 11 gradova Srbije u prostorijama PKS-a i regionalnim privrednim komorama.
 
Otvarajući seminar u uvodnom izlaganju Jelena Popović je podsetila na to da je Skupština Srbije tokom prošle godine usvojila Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i Zakon o standardizaciji , kao i da je Vlada donela određen broj podzakonskih akati (Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti i Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti), koje imaju veliki značaj u celokupnoj infrastrukturi kvaliteta, a samo njihovo donošenje omogućava praćenje i primenu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.

Jelena Popović je u svom izlaganju istakla još jednom koliko je značajan sam Zakon za propisivanje tehničkih zahteva za sve proizvode i donošenje tehničkih propisa, osim za proizvode za koji su ti zahtevi propisani posebnim (“sektorskim”) zakonima i propisima donetim na osnovu tih zakona i podsetila ukratko prisutne da se Zakonom uređuje centralizovano vođenje registara, prijavljivanja imenovanih i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i prijavljivanje tehničkih propisa u pripremi u skladu sa međunarodnim obavezama (MERR), kao i decentralizacija u donošenju tehničkih propisa, imenovanju i ovlašćivanju tela za ocenjivanje usaglašenosti i priznavanju važenja inostranih isprava i znakova usaglašenosti.


Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja otvorila je seminar

Govoreći o ocenjivanju usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, pomoćnica ministra je ponovila da se tehničkim propisom utvrđuje: obaveza sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, ko sprovodi ocenjivanje usaglašenosti (proizvođač – samostalno ili uz učešće imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti; imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti ili organ državne uprave), zahtevi koje telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ispuni da bi bilo imenovano, kao i način ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima (primena jednog postupka, nekoliko postupaka ili kombinacije različitih postupaka - moduli).

Popovićeva je prisutnim predstavnicima akreditovanih organizacija detaljno objasnila u kojoj meri je u donetim uredbama naglašena uloga i značaj akreditacije, kao i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi moglo da biti imenovano odnosno ovlašćeno, odnosno da je akt o akreditaciji pretpostavka ispunjenosti zahteva za imenovanje, odnosno ovlašćivanje  u meri obuhvaćenoj obimom akreditacije. 

Pomoćnica ministra je ukazala na to da će ove godine prioritet imati donošenje Zakona o metrologiji i Zakona o akreditaciji, a predviđeno je i sprovođenje Akcionog plana izrade tehničkih propisa, u okviru čega sva ministarstva treba da predlože propise za oblasti za koje su nadležni.

Novi sistem akreditacije treba da olakša plasman robe iz Srbije na tržište EU, ali i drugih zemalja, pa ga treba prilagoditi i zahtevima Svetske trgovinske organizacije (STO), zbog čega je u planu i izgradnja Informativnog centra prema zahtevima STO i EU, navela je Jelena Popović.

Prezentacija Jelene Popović – Tehnički zahtevi i ocenjivanje usaglašenosti

Prvi savetnik u Delegaciji Evropske komisije u Srbiji Hoze Bustamante istakao je da je prošla godina bila veoma značajna za Srbiju na putu evropskih integracija  i da će stupanje na snagu Prelaznog sporazuma o trgovini doprineti privrednom razvoju zemlje i povećanju konkurentnosti, a da bi konkretnu korist od samog sporazuma trebalo da imaju proizvođači i potrošači, među kojima su i akreditovane organizacije, pred kojima su sada novi izazovi i odgovornosti, ali i mogućnosti.

Bustamante je izrazio podršku Srbiji na putu evropskih integracija i naglasio da je u izveštaju EK o napretku Srbije za prošlu godinu, usvajanje pravnog okvira za oblast infrastrukture kvaliteta i direktiva Novog pristupa navedeno kao pozitivni korak ka uvođenju i poštovanju evropskih vrednosti.

On je ukazao na to da EU pomaže Srbiji da uvede i dostigne standarde u ovoj oblasti i da je već 4.8 miliona evra do sada obezbeđeno u okviru projekata tehničke pomoći i nabavke opreme, a da se očekuje dalje pružanje tehničke pomoći u okviru postojećeg programa u iznosu od 2.6 miliona evra uključujući i pomoć koju dobija Direkcija za mere i dragocene metale za nabavku opreme za metrološka ispitivanja. Bustamante je najavio da se planira još dodatnih 3.8 miliona evra pomoći za uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, zaštiti potrošača i slobodnom kretanju roba između Srbije i EU.

Prema njegovim rečima Srbiji predstoji još mnogo napornog rada, mada je do sada ostvaren značajan napredak kada je reč o transponovanju evropskih direktiva u naše zakonodavstvo i usvojen je značajan broj zakonodavnih akata iz oblasti infrastrukture kvaliteta i ocenjivanja usaglašenosti. Bustamante je na kraju svog izlaganja istakao dobru saradnju sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Sektorom za infrastrukturu kvaliteta i tehničke propise, Direkcijom za mere i dragocene metale, Institutom za standardizaciju i Akreditacionim telom Srbije i poželeo svima da što pre zajedno izgradimo kapacitete infrastrukture kvaliteta, kao bi se poslovi ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji vršili u skladu sa praksom koja postoji u EU.


Hoze Bustamante, prvi savetnik u Delegaciji Evropske komisije u Srbiji

U uvodnom delu seminara govorili su i prof. dr Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora ATS-a i Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije.


prof. dr Slobodan Petrović, predsednik Upravnog odbora ATS-a


Vidosava Džagić, potpredsednica Privredne komore Srbije

Dr Dejan Krnjajić, direktor ATS-a je u svom izlaganju predstavio rad Akreditacionog tela Srbije u 2009. godini  i precizirao je da trenutno u zemlji postoji 371 akreditovanih organizacija, uzimajući u obzir i one čiji je postupak akreditacije u toku, može se očekivati da će ih biti ukupno 420.

On je istakao da su aktivnosti ATS-a usmerene ka ostvarenju sledećih ciljeva: uspostavljanje efikasnog sistema akreditacije i jačanje kompetentnosti, stalno unapređenje sistema menadžmenta, promocija značaja akreditacije, jačanje sistema ocenjivanja usaglašenosti, kao i potpisivanje EA MLA.

 «ATS je nedvosmisleno orijentisan integrativnim procesima u EA, IAF i ILAC, vodeći računa o nacionalnim kapacitetima pojedinih oblasti ocenjivanja usaglašenosti, a da je zadatak ATS-a stalno uvećanje broja kompetentnih organizacija, kako bi infrastruktura kvaliteta Republike Srbije, u trenutku potpune integracije ATS-a u EA i potpisivanja multilateralnih sporazuma u različitim oblastima akreditacije, bila konkurentna i spremna na partnerski odnos sa infrastrukturom kvaliteta EA», rekao je dr Krnjaić i naglasio da je 12. februara 2009. godine ATS uputio EA zahtev za kolegijalno ocenjivanje - „peer evaluation“ i da će formirani tim za kolegijalno ocenjivanje biti u predocenjivačkoj poseti u ATS-u od 2. do 5. marta 2010. godine.

«Verujemo da će nakon kolegijalnog ocenjivanja pozitivan izveštaj tima dovesti i do potpisivanja sporazuma za priznavanje u oblasti laboratorija za ispitivanje i za etaloniranje kao i za kontrolne organizacije», izrazio je svoj optimizam dr Krnjaić naglašavajući da se pred ATS-om, kao i akreditovanim organizacijama kao zajedničkim partnerima, nalazi još napornog rada na poboljšanju sistema akreditacije i njegovom usaglašavanju sa evropskim i ustanovljavanju modernog sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.

Prema njegovim rečima, u saradnji sa drugim nacionalnim akreditacionom telima ključni deo predstavlja kolegijalno ocenjivanje, a Srbija (ATS) ubuduće neće biti ocenjivana samo po standardu 17011, kao do sada, već i na osnovu primene nove evropske regulative.


dr Dejan Krnjajić, direktor ATS-a

ATS je tokom prošle godine intezivno radio na sticanju i održavanju kompetencije stalno zaposlenih i eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata kroz održavanje brojnih obuka i informativnih seminara, o čemu svedoči i povećanje broja vodećih i tehničkih ocenjivača sa 27 odnosno 42 krajem 2008. godine na 47 odnosno 70, a takođe su formirani i tehnički komiteti za laboratorije, kontrolne organizacije i sertifikaciona tela.

Direktor ATS-a je ponovio još jednom da je glavni cilj akreditacije - zaštita javnog interesa: opšteg zdravlja i bezbednosti, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita potrošača i zaštita životne sredine, kao i obezbeđivanje slobodnog protoka roba i usluga kroz uklanjanje barijera u trgovini i dostizanje veće konkurentnost na svetskom tržištu.

Prema njegovim rečima poštovanje politike kvaliteta i dostizanje pomenutih ciljeva podrazumeva punu saradnju ATS-a sa svim zainteresovanim stranama, koordinaciju sa organima državne uprave, saradnju sa akreditacionim telima drugih zemalja, rad na podizanju svesti o značaju akreditacije, kao i permanentno preispitivanje rada ATS-a i stalno unapređenje sistema akreditacije. Tokom 2009. godine ATS je doneo 23 nova izdanja dokumenata sistema menadžmenta koja su usaglašena sa EA dokumentima, kao i 15 novih izmena u cilju uspostavljanja uređenog sistema menadžmenta, efikasnih i brzih procedura koje olakšavaju kako rad ATS-u tako i akreditovanim organizacijama.

Dr Krnjaić je istakao važnost saradnje sa nacionalnim akreditacionim telima drugih zemalja i naglasio da je ta saradnja intezivirana tokom prošle dve godine, a 24. februara ove godine ATS je potpisao sporazum o saradnji sa akreditacionim telom Bosne i Hercegovine u cilju realizacije sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini.

Među najvažnijim ciljevima za 2010. godinu direktor ATS-a je istakao: uspešan završetak EA Peer Evaluation, usvajanje novog zakona o akreditaciji, unapređenje saradnje sa zainteresovanim stranama - resornim ministarstvima, potrošačima, akreditovanim organizacijama... , podnošenje prijave za članstvo u IAF-u, ponošenje prijave odnosno proširenje EA MLA za sisteme menadžmenta i medicinske laboratorije, završetak uspostavljanja elektronskog dokument menadžment sistema, kao i stalnu promocija značaja i uloge akreditacije.

Rad Akreditacionog tela Srbije u 2009. godini – dr Dejan Krnjaić

Novi paket mera za unapređenje trgovine proizvodima – zadaci za državnu upravu, mr Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije

Revizija Novog i Globalnog pristupa – pogled prijavljenog tela, mr Leon Kos, Slovenački institut za kvalitet i metrologiju


mr Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije


mr Leon Kos, Slovenački institut za kvalitet i metrologiju

Akreditaciono tijelo Crne Gore – prof. dr. Zdravko Krivokapić

Akreditacija u Bosni i Hercegorini – dr Žarko Petrović, BATA

Institut za akreditaciju Republike Makedonije - dr Trpe Ristoski, IARM


prof. dr. Zdravko Krivokapić, dr Trpe Ristoski i dr Žarko Petrović

Merna nesigurnost – Jelena Bebić, Direkcija za mere i dragocene metale

Sledivost rezultata merenja – Dragan Nikolić, Direkcija za mere i dragocene metale


Jelena Bebić, Direkcija za mere i dragocene metale


Dragan Nikolić, Direkcija za mere i dragocene metale

Predavanja koja se odnose na rad akreditovanih organizacija održala je mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a, koja je predstavila unapređene i izmenjene dokumente značajne za kriterijume i sprovođenje postupka akreditacije, kao i primere iz prakse za koje su potrebna dodatna objašnjenja i tumačenja standarda sa aspekta akreditovanih organizacija, na koje su očenjivači ATS-a nailazili u svom dosadašnjem radu.

Nova dokumenta ATS-a – mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a

Situacije – primeri iz prakse, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a


mr Natalija Jovičić Zarić, zamenica direktora ATS-a


Biljana Tomić, ATS u ulozi moderatora skupa