Навигација

Традиционални годишњи семинар за акредитоване организације

Семинар у Сава центру

Помоћница министра за сектор за инфраструктуру квалитета и техничке прописе у Министарству економије и регионалног развоја Јелена Поповић отворила је семинар "Акредитација – пут до задовољног потрошача", који се у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) одржао 25. фебруара у "Центру Сава" .

АТС организује традиционално годишњи семинар за акредитоване организације у циљу њиховог упознавања са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за рад у области оцењивања усаглашености и акредитације. Овогодишњи семинар окупио је 550 учесника (представници акредитованих организација, ресорних министарстава, привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача) уз подршку делегације Европске комисије (ЕК) у Србији и техничких експерата Европске уније (ЕУ) из области инфраструктуре квалитета, као и представника акредитационих тела из окружења (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Македонија).

Годишњи семинари намењени акредитованим организацијама и другим привредним друштвима у организацији АТС-а имају улогу да осим едукације и обавештавања, подстакну ширење свести о значају акредитације и оцењивања усаглашености у односу на повећање конкурентности српске привреде, обезбеђивању несметаног протока роба на тршишту, повећању сигурности и безбедности производа, као и повећању заштите потрошача.

Теме семинара биле су прилагођене циљу да се упозна јавност са  неопходношћу хармонизације законодавства Републике Србије са законодавством ЕУ и овом приликом је представљен нови законодави оквир за стављање производа на тржиште ЕУ, који треба помогне свим учесницима у процесу успостављања модерног система инфраструктуре квалитета и унутрашњег тржишта. Будући да Србија чини напоре да убрза корак на путу ка европским интеграцијама сваки допринос ка установљењу правног, институционалног и техничког оквира система инфраструктуре квалитета довешће до жељеног резултата, а то је да Србија постане активан учесник у трговини са ЕУ, као и са земљама у региону.

Семинар за акредитоване организације одржан у Сава центру, први је од семинара који ће се одржати у оквиру пројекта ЕУ «Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији», чији су потписници меморандума о сарадњи Министарство економије и регионалног развоја (МЕРР), Привредна комора Србије (ПКС) и конзорцијум AFNOR, у сарадњи са АТС-ом од 25. фебруара до 24. јула 2010. године у 11 градова Србије у просторијама ПКС-а и регионалним привредним коморама.
 
Отварајући семинар у уводном излагању Јелена Поповић је подсетила на то да је Скупштина Србије током прошле године усвојила Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености и Закон о стандардизацији , као и да је Влада донела одређен број подзаконских акати (Уредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености, Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености и Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености), које имају велики значај у целокупној инфраструктури квалитета, a само њихово доношење омогућава праћење и примену Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености.

Јелена Поповић је у свом излагању истакла још једном колико је значајан сам Закон за прописивање техничких захтева за све производе и доношење техничких прописа, осим за производе за који су ти захтеви прописани посебним (“секторским”) законима и прописима донетим на основу тих закона и подсетила укратко присутне да се Законом уређује централизовано вођење регистара, пријављивања именованих и овлашћених тела за оцењивање усаглашености и пријављивање техничких прописа у припреми у складу са међународним обавезама (МЕРР), као и децентрализација у доношењу техничких прописа, именовању и овлашћивању тела за оцењивање усаглашености и признавању важења иностраних исправа и знакова усаглашености.


Јелена Поповић, помоћник министра економије и регионалног развоја отворила је семинар

Говорећи о оцењивању усаглашености производа са прописаним захтевима, помоћница министра је поновила да се техничким прописом утврђује: обавеза спровођења оцењивања усаглашености, ко спроводи оцењивање усаглашености (произвођач – самостално или уз учешће именованог тела за оцењивање усаглашености; именовано тело за оцењивање усаглашености или орган државне управе), захтеви које тело за оцењивање усаглашености мора да испуни да би било именовано, као и начин оцењивања усаглашености производа са прописаним захтевима (примена једног поступка, неколико поступака или комбинацијe различитих поступака - модули).

Поповићева је присутним представницима акредитованих организација детаљно објаснила у којој мери је у донетим уредбама наглашена улога и значај акредитације, као и захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би могло да бити именовано односно овлашћено, односно да је акт о акредитацији претпоставка испуњености захтева за именовање, односно овлашћивање  у мери обухваћеној обимом акредитације. 

Помоћница министра је указала на то да ће ове године приоритет имати доношење Закона о метрологији и Закона о акредитацији, а предвиђено је и спровођење Акционог плана израде техничких прописа, у оквиру чега сва министарства треба да предложе прописе за области за које су надлежни.

Нови систем акредитације треба да олакша пласман робе из Србије на тржиште ЕУ, али и других земаља, па га треба прилагодити и захтевима Светске трговинске организације (СТО), због чега је у плану и изградња Информативног центра према захтевима СТО и ЕУ, навела је Јелена Поповић.

Презентација Јелене Поповић – Технички захтеви и оцењивање усаглашености

Први саветник у Делегацији Европске комисије у Србији Хозе Бустаманте истакао је да је прошла година била веома значајна за Србију на путу европских интеграција  и да ће ступање на снагу Прелазног споразума о трговини допринети привредном развоју земље и повећању конкурентности, а да би конкретну корист од самог споразума требало да имају произвођачи и потрошачи, међу којима су и акредитоване организације, пред којима су сада нови изазови и одговорности, али и могућности.

Бустаманте је изразио подршку Србији на путу европских интеграција и нагласио да је у извештају ЕК о напретку Србије за прошлу годину, усвајање правног оквира за област инфраструктуре квалитета и директива Новог приступа наведено као позитивни корак ка увођењу и поштовању европских вредности.

Он је указао на то да ЕУ помаже Србији да уведе и достигне стандарде у овој области и да је већ 4.8 милиона евра до сада обезбеђено у оквиру пројеката техничке помоћи и набавке опреме, а да се очекује даље пружање техничке помоћи у оквиру постојећег програма у износу од 2.6 милиона евра укључујући и помоћ коју добија Дирекција за мере и драгоцене метале за набавку опреме за метролошка испитивања. Бустаманте је најавио да се планира још додатних 3.8 милиона евра помоћи за уклањање техничких баријера у трговини, заштити потрошача и слободном кретању роба између Србије и ЕУ.

Према његовим речима Србији предстоји још много напорног рада, мада је до сада остварен значајан напредак када је реч о транспоновању европских директива у наше законодавство и усвојен је значајан број законодавних аката из области инфраструктуре квалитета и оцењивања усаглашености. Бустаманте је на крају свог излагања истакао добру сарадњу са Министарством економије и регионалног развоја и Сектором за инфраструктуру квалитета и техничке прописе, Дирекцијом за мере и драгоцене метале, Институтом за стандардизацију и Акредитационим телом Србије и пожелео свима да што пре заједно изградимо капацитете инфраструктуре квалитета, као би се послови оцењивања усаглашености у Србији вршили у складу са праксом која постоји у ЕУ.


Хозе Бустаманте, први саветник у Делегацији Европске комисије у Србији

У уводном делу семинара говорили су и проф. др Слободан Петровић, председник Управног одбора АТС-а и Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије.


проф. др Слободан Петровић, председник Управног одбора АТС-а


Видосава Џагић, потпредседница Привредне коморе Србије

Др Дејан Крњајић, директор АТС-а је у свом излагању представио рад Акредитационог тела Србије у 2009. години  и прецизирао је да тренутно у земљи постоји 371 акредитованих организација, узимајући у обзир и оне чији је поступак акредитације у току, може се очекивати да ће их бити укупно 420.

Он је истакао да су активности АТС-а усмерене ка остварењу следећих циљева: успостављање ефикасног система акредитације и јачање компетентности, стално унапређење система менаџмента, промоција значаја акредитације, јачање система оцењивања усаглашености, као и потписивање EA MLA.

 «АТС је недвосмислено оријентисан интегративним процесима у ЕА, IAF и ILAC, водећи рачуна о националним капацитетима појединих области оцењивања усаглашености, а да је задатак АТС-а стално увећање броја компетентних организација, како би инфраструктура квалитета Републике Србије, у тренутку потпуне интеграције АТС-а у ЕА и потписивања мултилатералних споразума у различитим областима акредитације, била конкурентна и спремна на партнерски однос са инфраструктуром квалитета ЕА», рекао је др Крњаић и нагласио да је 12. фебруара 2009. године АТС упутио ЕА захтев за колегијално оцењивање - „peer evaluation“ и да ће формирани тим за колегијално оцењивање бити у предоцењивачкој посети у АТС-у од 2. до 5. марта 2010. године.

«Верујемо да ће након колегијалног оцењивања позитиван извештај тима довести и до потписивања споразума за признавањe у области лабораторија за испитивање и за еталонирање као и за контролне организације», изразио је свој оптимизам др Крњаић наглашавајући да се пред АТС-ом, као и акредитованим организацијама као заједничким партнерима, налази још напорног рада на побољшању система акредитације и његовом усаглашавању са европским и установљавању модерног система инфраструктуре квалитета у Републици Србији.

Према његовим речима, у сарадњи са другим националним акредитационом телима кључни део представља колегијално оцењивање, а Србија (АТС) убудуће неће бити оцењивана само по стандарду 17011, као до сада, већ и на основу примене нове европске регулативе.


др Дејан Крњајић, директор АТС-а

АТС је током прошле године интезивно радио на стицању и одржавању компетенције стално запослених и екстерно ангажованих оцењивача и техничких експерата кроз одржавање бројних обука и информативних семинара, о чему сведочи и повећање броја водећих и техничких оцењивача са 27 односно 42 крајем 2008. године на 47 односно 70, а такође су формирани и технички комитети за лабораторије, контролне организације и сертификациона тела.

Директор АТС-а је поновио још једном да је главни циљ акредитације - заштита јавног интереса: општег здравља и безбедности, безбедност и здравље на раду, заштита потрошача и заштита животне средине, као и обезбеђивање слободног протока роба и услуга кроз уклањање баријера у трговини и достизање веће конкурентност на светском тржишту.

Према његовим речима поштовање политике квалитета и достизање поменутих циљева подразумева пуну сарадњу АТС-а са свим заинтересованим странама, координацију са органима државне управе, сарадњу са акредитационим телима других земаља, рад на подизању свести о значају акредитације, као и перманентно преиспитивање рада АТС-а и стално унапређење система акредитације. Током 2009. године АТС је донео 23 нова издања докумената система менаџмента која су усаглашена са ЕА документима, као и 15 нових измена у циљу успостављања уређеног система менаџмента, ефикасних и брзих процедура које олакшавају како рад АТС-у тако и акредитованим организацијама.

Др Крњаић је истакао важност сарадње са националним акредитационим телима других земаља и нагласио да је та сарадња интезивирана током прошле две године, а 24. фебруара ове године АТС је потписао споразум о сарадњи са акредитационим телом Босне и Херцеговине у циљу реализације споразума о слободној трговини у централној Европи - CEFTA 2006 и отклањања непотребних препрека у трговини.

Међу најважнијим циљевима за 2010. годину директор АТС-а је истакао: успешан завршетак ЕА Peer Evaluation, усвајање новог закона о акредитацији, унапређење сарадње са заинтересованим странама - ресорним министарствима, потрошачима, акредитованим организацијама... , подношење пријаве за чланство у IAF-у, поношење пријаве односно проширење ЕА MLA за системе менаџмента и медицинске лабораторије, завршетак успостављања електронског документ менаџмент система, као и сталну промоција значаја и улоге акредитације.

Рад Акредитационог тела Србије у 2009. години – др Дејан Крњаић

Нови пакет мера за унапређење трговине производима – задаци за државну управу, мр Ирена Можек Гргуревич, Министарство економије Републике Словеније

Ревизија Новог и Глобалног приступа – поглед пријављеног тела, мр Леон Кос, Словеначки институт за квалитет и метрологију


мр Ирена Можек Гргуревич, Министарство економије Републике Словеније


мр Леон Кос, Словеначки институт за квалитет и метрологију

Акредитационо тијело Црне Горе – проф. др. Здравко Кривокапић

Акредитација у Босни и Херцегорини – др Жарко Петровић, БАТА

Институт за акредитацију Републике Македоније - др Трпе Ристоски, ИАРМ


проф. др. Здравко Кривокапић, др Трпе Ристоски и др Жарко Петровић

Мерна несигурност – Јелена Бебић, Дирекција за мере и драгоцене метале

Следивост резултата мерења – Драган Николић, Дирекција за мере и драгоцене метале


Јелена Бебић, Дирекција за мере и драгоцене метале


Драган Николић, Дирекција за мере и драгоцене метале

Предавања која се односе на рад акредитованих организација одржала је мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а, која је представила унапређене и измењене документе значајне за критеријуме и спровођење поступка акредитације, као и примере из праксе за које су потребна додатна објашњења и тумачења стандарда са аспекта акредитованих организација, на које су очењивачи АТС-а наилазили у свом досадашњем раду.

Нова документа АТС-а – мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а

Ситуације – примери из праксе, мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а


мр Наталија Јовичић Зарић, заменица директора АТС-а


Биљана Томић, АТС у улози модератора скупа