Navigacija

Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji

Promocija

Kampanja o značaju akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti

Konzorcijum koji čine institucije AFNOR (Association Francaise de Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings) i Univerzitet u Ljubljani nosioci su projekta Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji koji se finansira iz fondova Evropske unije (EU).

Cilj ovog projekta je da obezbedi tehničku pomoć ključnim institucijama i telima u oblasti standardizacije, akreditacije, metrologije i telima za ocenjivanje usaglašenosti u Republici Srbiji. Zahvaljujući saradnji Akreditacionog tela Srbije, Privredne komore Srbije i regionalnih privrednih komora održan je prvi deo seminara iz oblasti akreditacije od 25. februara do kraja juna 2010. godine, dok će drugi deo biti održan tokom meseca septembra i oktobra.

Predviđeno je održavanje seminara/radionica u 11 gradova Srbije u prostorijama PKS-a i regionalnim privrednim komorama. Tokom  planiranih  25 dvodnevnih interaktivnih seminara/radionica privrednici i proizvođači imaće priliku da od predstavnika MERR-a, ATS-a, PKS-a, kao i inostranih eksperata, steknu nova znanja o praktičnoj primeni odgovarajućih standarda u odnosu na direktive koje će biti uskoro transponovane u naše zakonodavstvo.

Teme su prilagođene zahtevima predstavnika privrednih komora i odnose se na oblasti sertifikacije, kontrolisanja, istitivanja i prateće zakonske regulative.

KAMPANJA PODIZANJA SVESTI O ZNAČAJU AKREDITACIJE I OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROGRAM SEMINARA U SEPTEMBRU I OKTOBRU  2010. GODINE 

Sudovi pod pritiskom i jednostavni sudovi pod pritiskom –
Radionica Ministarstva rudarstva i energetike (MRE)- radna grupa za izradu novih tehničkih propisa koji se odnose na opremu pod pritiskom (prisutni članovi radne grupe MRE, predstavnici ATS-a, MERR-a i eksperti) 20 - 23. septembra, Beograd

Kalibracija - Beograd, 5 - 6. oktobra i Novi Sad, 7 - 8. oktobra

Sektor liftova zajedno sa direktivom 95/16/EC  - Beograd, 9 - 10. novembra i Novi Sad 11 - 12. novembra

Pisanje tehničkih propisa - Beograd, 16 - 19. novembra

KAKO AKREDITACIJA I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI UTIČU NA BEZBEDNOST I KVALITET NAŠEG ŽIVOTA?
Akreditacija - put do slobodnog tržišta

Današnje globalno tržište traži od svih privrednih subjekata (proizvođača, zastupnika, uvoznika i distributera) ispunjenje velikog broja zahteva u vidu standarda i tehničkih propisa, koji moraju da budu zadovoljeni pre samog stavljanja proizvoda na tržište. Tehničke specifikacije za proizvode, usluge, procese, sisteme, osobe ili tela mogu zahtevati sami potrošači ili ih mogu propisivati državne institucije, dok je obaveza proizvođača, odnosno snabdevača - distributera, uvoznika i zastupnika da preduzmu sve neophodne mere u cilju zaštite visokog stepena javnih interesa kao što su bezbednost, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, kao i zaštita životne sredine. To se postiže primenom sistema akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti uz poštovanje osnovnih principa Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije omogućavanjem slobode kretanja ljudi, roba, usluga i kapitala.

Šta je ocenjivanje usaglašenosti?

Sa stalnim porastom broja specifičnih standarda i tehničkih propisa, povećava se i broj onih organizacija čiji je posao da vrše ocenu usaglašenosti proizvoda, usluga, procesa, sistema i osoba sa standardima i propisima, a to su stručno i tehnički osposobljene laboratorije za ispitivanje i etaloniranje, sertifikaciona i kontrolna tela. Tela za ocenjivanje usaglašenosti imaju zadatak da provere da su zadovoljeni zahtevi standarda i tehničkih propisa odnosno da potvrde ispunjenost specificiranih zahteva koji se odnose na proizvod, proces, sistem menadžmenta, osobu ili telo.

Akreditacija znači -  poverenje
Zašto nezavisno ocenjivanje?


Postupak ocenjivanja usaglašenosti može biti sproveden od strane samog proizvođača ili od potpuno nezavisne organizacije koju može angažovati kako proizvođač tako i korisnik, sa ciljem da do potrošača stignu usaglašeni, bezbedni i pouzdani procesi, proizvodi i usluge. Radi izbegavanja mogućeg sukoba interesa i ocenjivanja samog sebe dodatnu sigurnost  u celokupnoj infrastrukturi kvaliteta obezbeđuje akreditacija kao nezavisno ocenjivanje “treće strane” i utvrđivanje kompetencije organizacija za ocenjivanje usaglašenosti.

Od akreditacije do konkurentnosti
Šta je akreditacija i zašto nam je potrebna?

Akreditacija, kao harmonizovani postupak koji se sprovodi u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17011, predstavlja efikasan način potvrđivanja i praćenja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne i nepristrasne institucije, koju predstavlja nacionalno akreditaciono telo. Ovakav način ocenjivanja, potvrđivanja i praćenja kompetentnosti od nepristrasne i nezavisne ''treće strane'', koja i sama podleže ocenjivanju i praćenju od strane međunarodnih i regionalnih organizacija za akreditaciju (kolegijalno ocenjivanje), doprinosi izgradnji jedinstvene svetske mreže akreditacionih tela i postizanju visokog nivoa poverenja svih učesnika na globalnom tržištu. Jedinstven pristup kod utvrđivanja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti širom sveta omogućava zemljama da zaključe međusobne sporazume na osnovu ocene i priznanja sistema akreditacije čime se smanjuje broj nepotrebnih provera proizvoda u međunarodnoj trgovini i stvaraju se  uslovi za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala.

Potpisivanje sporazuma Akreditacionog tela Srbije sa Evropskom organizacijom za akreditaciju obezbedilo bi priznavanje usluga domaćih akreditovanih organizacija, a Srbija bi postala aktivan učesnik u trgovini sa EU, kao i sa zemljama u regionu, čime bi bio napravljen značajan korak u procesu uspostavljanja modernog i harmonizovanog sistema infrastrukture kvaliteta i unutrašnjeg tržišta.

Akreditacija - put do zadovoljnog potrošača
Koje su koristi od akreditacije?


Sve je veći broj organizacija koje dobrovoljno biraju da se akredituju prepoznajući značaj akreditacije u povećanju poverenja u poslovanje organizacije i povećanju konkurentnosti na tržištu, u dostizanju sve veće sigurnosti i bezbednosti proizvoda, u povećanju efikasnosti, produktivnosti i olakšanom pristupu novim tržištima kroz omogućenu slobodu kretanja, ostvarujući na taj način prednosti za svoje kompanije i uvećavajući svoje prihode.

Mnogobrojne su oblasti u kojima je danas akreditacija uslov da bi ste ponudili svoje proizvode i usluge ili se pojavili na tržištu. Akreditacija donosi onim kompanijama koje je imaju, dokaz da su u svom radu obezbedile poštovanje najviših standarda, a potrošačima dodatnu sigurnost da je smanjen rizik od od pojave nedostataka kod proizvoda.

Državni organi, privredne organizacije i potrošači mogu koristiti usluge akreditovanih laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela kako bi se uverili u usaglašenost traženog proizvoda i usluge sa određenim zahtevima-standardima i dodatno obezbedili nepristrasno ocenjivanje proizvoda i usluga u skladu sa nacionalnim ili međunarodno prihvaćenim kriterijumima.

Zajedno do kvaliteta ● pouzdano ● profesionalno ● provereno

Infrastruktura kvaliteta – novi propisi i zahtevi za liftove i njihov uticaj na projektovanje i održavanje zgrada

9 – 10. novembar  (utorak i sreda) 2010. godine od 10.00 do 16.00 sati
Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 15

S e m i n a r  j e  b e z  k o t i z a c i j e
u z   o b a v e z n o   p r i j a v lj i v a nj e   u č e š ć a.

Polaznici dobijaju: prezentacije programa  i osveženje na pauzama.
Molimo  zainteresovane za ovaj seminar da svoje učešće prijave:
Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 13-15
tel.: 011 3300 949, faks: 011 3238- 612
e- mail: edukacija@pks.rs

11 – 12. novembar  (četvrtak i petak) 2010. godine od 10.00 do 16.00 sati
PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11,
službeni ulaz br. 5, treći sprat, sala broj 14

S e m i n a r  j e  b e z  k o t i z a c i j e
u z   o b a v e z n o   p r i j a v lj i v a nj e   u č e š ć a.

Polaznici dobijaju: prezentacije programa  i osveženje na pauzama.
Molimo  zainteresovane za ovaj seminar da svoje učešće prijave:
Kontakt tel:  021-480-37-13
e-mail: bojana.miljus@pkv.rs

SADRŽAJ PROGRAMA I VREMENSKI RASPORED
Prvi dan

10.00  - 10.15
 ● Pozdravna reč (ATS, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, PKS, Projekat)
10.15 – 11.00     
● Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u EU – slobodno kretanje robe i zaštita javnog interesa, Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 – Tehnička pomoć institucijama u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji
● Diskusija
11.00 – 11.45
● Tehničko zakonodavstvo – novi pravni okvir u Srbiji, Nikola Mirković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
● Diskusija
11.45 – 12.00  
● Pauza
12.00 -12.45
● Uloga Akreditacionog tela u oblasti ocenjivanja usaglašenosti, Ljubica Živanić, šef odseka za sertifikaciju u Akreditacionom telu Srbije
● Diskusija
12.45 -13.30
● Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova, dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova, Vojko Koron, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova
● Diskusija
13.30 – 14.00  
● Pauza
14.00 -15.45
● Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova - nastavak, Pregled dobrih praksi u oblasti bezbednosti liftova – iskustva Slovenije, dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova, Vojko Koron, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova
● Diskusija
15.45 – 16.00
● Završna reč i prikupljanje prijava za okrugli sto i individualne razgovore u okviru drugog dana seminara
(ATS, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - DMDM, Projekat)

Drugi dan

10.00 - 10.30
● Nacrt novog pravilnika o liftovima, Zoran Bakić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
10.30 - 12.00
● Okrugli sto na temu izazova, koje nosi budućnost i mogućim odgovorima – moderatori: Akreditaciono telo Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i eksperti:  Ljubica Živanić, Akreditaciono telo Srbije; Nikola Mirković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; Zoran Bakić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova; Vojko Koron, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova.
12.00 – 12.15
● Pauza
12.15 – 15.00
● Individualni razgovori sa prijavljenim učesnicima prvog dana seminara: Ljubica Živanić, Akreditaciono telo Srbije; Nikola Mirković, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; Zoran Bakić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja; dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova; Vojko Koron, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova.