Навигација

Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији

Промоција

Кампања о значају акредитације и оцењивања усаглашености

Конзорцијум који чине институције AFNOR (Association Francaise de Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings) и Универзитет у Љубљани носиоци су пројекта Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији који се финансира из фондова Европске уније (ЕУ).

Циљ овог пројекта је да обезбеди техничку помоћ кључним институцијама и телима у области стандардизације, акредитације, метрологије и телима за оцењивање усаглашености у Републици Србији. Захваљујући сарадњи Акредитационог тела Србије, Привредне коморе Србије и регионалних привредних комора одржан је први део семинара из области акредитације од 25. фебруара до краја јуна 2010. године, док ће други део бити одржан током месеца септембра и октобра.

Предвиђено је одржавање семинара/радионица у 11 градова Србије у просторијама ПКС-а и регионалним привредним коморама. Током  планираних  25 дводневних интерактивних семинара/радионица привредници и произвођачи имаће прилику да од представника МЕРР-а, АТС-а, ПКС-а, као и иностраних експерата, стекну нова знања о практичној примени одговарајућих стандарда у односу на директиве које ће бити ускоро транспоноване у наше законодавство.

Теме су прилагођене захтевима представника привредних комора и односе се на области сертификације, контролисања, иститивања и пратеће законске регулативе.

КАМПАЊА ПОДИЗАЊА СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ АКРЕДИТАЦИЈЕ И ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОГРАМ СЕМИНАРА У СЕПТЕМБРУ И ОКТОБРУ  2010. ГОДИНЕ 

Судови под притиском и једноставни судови под притиском –
Радионица Министарства рударства и енергетике (МРЕ)- радна група за израду нових техничких прописа који се односе на опрему под притиском (присутни чланови радне групе МРЕ, представници АТС-а, МЕРР-а и експерти) 20 - 23. септембра, Београд

Калибрација - Београд, 5 - 6. октобра и Нови Сад, 7 - 8. октобра

Сектор лифтова заједно са директивом 95/16/EC  - Београд, 9 - 10. новембра и Нови Сад 11 - 12. новембра

Писање техничких прописа - Београд, 16 - 19. новембра

КАКО АКРЕДИТАЦИЈА И ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ УТИЧУ НА БЕЗБЕДНОСТ И КВАЛИТЕТ НАШЕГ ЖИВОТА?
Акредитација - пут до слободног тржишта

Данашње глобално тржиште тражи од свих привредних субјеката (произвођача, заступника, увозника и дистрибутера) испуњење великог броја захтева у виду стандарда и техничких прописа, који морају да буду задовољени пре самог стављања производа на тржиште. Техничке спецификације за производе, услуге, процесе, системе, особе или тела могу захтевати сами потрошачи или их могу прописивати државне институције, док је обавеза произвођача, односно снабдевача - дистрибутера, увозника и заступника да предузму све неопходне мере у циљу заштите високог степена јавних интереса као што су безбедност, здравље људи, животиња и биљака, као и заштита животне средине. То се постиже применом система акредитације и оцењивања усаглашености уз поштовање основних принципа Светске трговинске организације и Европске уније омогућавањем слободе кретања људи, роба, услуга и капитала.

Шта је оцењивање усаглашености?

Са сталним порастом броја специфичних стандарда и техничких прописа, повећава се и број оних организација чији је посао да врше оцену усаглашености производа, услуга, процеса, система и особа са стандардима и прописима, а то су стручно и технички оспособљене лабораторије за испитивање и еталонирање, сертификациона и контролна тела. Тела за оцењивање усаглашености имају задатак да провере да су задовољени захтеви стандарда и техничких прописа односно да потврде испуњеност специфицираних захтева који се односе на производ, процес, систем менаџмента, особу или тело.

Акредитација значи -  поверење
Зашто независно оцењивање?


Поступак оцењивања усаглашености може бити спроведен од стране самог произвођача или од потпуно независне организације коју може ангажовати како произвођач тако и корисник, са циљем да до потрошача стигну усаглашени, безбедни и поуздани процеси, производи и услуге. Ради избегавања могућег сукоба интереса и оцењивања самог себе додатну сигурност  у целокупној инфраструктури квалитета обезбеђује акредитација као независно оцењивање “треће стране” и утврђивање компетенције организација за оцењивање усаглашености.

Од акредитације до конкурентности
Шта је акредитација и зашто нам је потребна?

Акредитација, као хармонизовани поступак који се спроводи у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17011, представља ефикасан начин потврђивања и праћења компетентности тела за оцењивање усаглашености од стране независне и непристрасне институције, коју представља национално акредитационо тело. Овакав начин оцењивања, потврђивања и праћења компетентности од непристрасне и независне ''треће стране'', која и сама подлеже оцењивању и праћењу од стране међународних и регионалних организација за акредитацију (колегијално оцењивање), доприноси изградњи јединствене светске мреже акредитационих тела и постизању високог нивоа поверења свих учесника на глобалном тржишту. Јединствен приступ код утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признања система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају се  услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

Потписивање споразума Акредитационог тела Србије са Европском организацијом за акредитацију обезбедило би признавање услуга домаћих акредитованих организација, а Србија би постала активан учесник у трговини са ЕУ, као и са земљама у региону, чиме би био направљен значајан корак у процесу успостављања модерног и хармонизованог система инфраструктуре квалитета и унутрашњег тржишта.

Акредитација - пут до задовољног потрошача
Које су користи од акредитације?


Све је већи број организација које добровољно бирају да се акредитују препознајући значај акредитације у повећању поверења у пословање организације и повећању конкурентности на тржишту, у достизању све веће сигурности и безбедности производа, у повећању ефикасности, продуктивности и олакшаном приступу новим тржиштима кроз омогућену слободу кретања, остварујући на тај начин предности за своје компаније и увећавајући своје приходе.

Многобројне су области у којима је данас акредитација услов да би сте понудили своје производе и услуге или се појавили на тржишту. Акредитација доноси оним компанијама које је имају, доказ да су у свом раду обезбедиле поштовање највиших стандарда, а потрошачима додатну сигурност да је смањен ризик од од појаве недостатака код производа.

Државни органи, привредне организације и потрошачи могу користити услуге акредитованих лабораторија, контролних и сертификационих тела како би се уверили у усаглашеност траженог производа и услуге са одређеним захтевима-стандардима и додатно обезбедили непристрасно оцењивање производа и услуга у складу са националним или међународно прихваћеним критеријумима.

Заједно до квалитета ● поуздано ● професионално ● проверено

Инфраструктура квалитета – нови прописи и захтеви за лифтове и њихов утицај на пројектовање и одржавање зграда

9 – 10. новембар  (уторак и среда) 2010. године од 10.00 до 16.00 сати
Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 15

С е м и н а р  ј е  б е з  к о т и з а ц и ј е
у з   о б а в е з н о   п р и ј а в љ и в а њ е   у ч е ш ћ а.

Полазници добијају: презентације програма  и освежење на паузама.
Молимо  заинтересоване за овај семинар да своје учешће пријаве:
Привредна комора Србије, Београд, Ресавска 13-15
тел.: 011 3300 949, факс: 011 3238- 612
e- mail: edukacija@pks.rs

11 – 12. новембар  (четвртак и петак) 2010. године од 10.00 до 16.00 сати
ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад, Хајдук Вељкова 11,
службени улаз бр. 5, трећи спрат, сала број 14

С е м и н а р  ј е  б е з  к о т и з а ц и ј е
у з   о б а в е з н о   п р и ј а в љ и в а њ е   у ч е ш ћ а.

Полазници добијају: презентације програма  и освежење на паузама.
Молимо  заинтересоване за овај семинар да своје учешће пријаве:
Контакт тел:  021-480-37-13
e-mail: bojana.miljus@pkv.rs

САДРЖАЈ ПРОГРАМА И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД
Први дан

10.00  - 10.15
 ● Поздравна реч (АТС, Министарство економије и регионалног развоја, ПКС, Пројекат)
10.15 – 11.00     
● Правни оквир инфраструктуре квалитета у ЕУ – слободно кретање робе и заштита јавног интереса, Витомир Фистер, правни експерт Европске комисије задужен за област акредитације и оцењивања усаглашености у оквиру националног програма CARDS 2006 – Техничка помоћ институцијама у области инфраструктуре квалитета у Србији
● Дискусија
11.00 – 11.45
● Техничко законодавство – нови правни оквир у Србији, Никола Мирковић, Министарство економије и регионалног развоја
● Дискусија
11.45 – 12.00  
● Пауза
12.00 -12.45
● Улога Акредитационог тела у области оцењивања усаглашености, Љубица Живанић, шеф одсека за сертификацију у Акредитационом телу Србије
● Дискусија
12.45 -13.30
● Правни оквир ЕУ у области безбедности лифтова, др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност лифтова, Војко Корон, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност лифтова
● Дискусија
13.30 – 14.00  
● Пауза
14.00 -15.45
● Правни оквир ЕУ у области безбедности лифтова - наставак, Преглед добрих пракси у области безбедности лифтова – искуства Словеније, др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност лифтова, Војко Корон, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност лифтова
● Дискусија
15.45 – 16.00
● Завршна реч и прикупљање пријава за округли сто и индивидуалне разговоре у оквиру другог дана семинара
(АТС, Министарство економије и регионалног развоја - ДМДМ, Пројекат)

Други дан

10.00 - 10.30
● Нацрт новог правилника о лифтовима, Зоран Бакић, Министарство економије и регионалног развоја
10.30 - 12.00
● Округли сто на тему изазова, које носи будућност и могућим одговорима – модератори: Акредитационо тело Србије, Министарство економије и регионалног развоја и експерти:  Љубица Живанић, Акредитационо тело Србије; Никола Мирковић, Министарство економије и регионалног развоја; Зоран Бакић, Министарство економије и регионалног развоја; др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност лифтова; Војко Корон, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност лифтова.
12.00 – 12.15
● Пауза
12.15 – 15.00
● Индивидуални разговори са пријављеним учесницима првог дана семинара: Љубица Живанић, Акредитационо тело Србије; Никола Мирковић, Министарство економије и регионалног развоја; Зоран Бакић, Министарство економије и регионалног развоја; др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедност лифтова; Војко Корон, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедност лифтова.