Navigacija

Predocenjivačka poseta tima EA

Aktuelnosti

U periodu od 2. do 5. marta ove godine obavljeno je pred-ocenjivanje („pre-evaluation“) Akreditacionog tela Srbije.

U skladu sa procedurom E-2/02 EA policy and Procedures for the Multilateral Agreement i podnetim zahtevom ATS-a od 12. februara 2009. godine za potpisivanje multilateralnih sporazuma sa EA (Evropska organizacija za akreditaciju) u oblasti laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, kao i  kontrolnih organizacija, imenovani tim za ocenjivanje obavio je pred-ocenjivanje rada Akreditacionog tela Srbije i uspostavljnjnog sistema akreditacije.


Görkan Birbil, Andrea Valbuena, Jovan Simić, Biljana Tomić, mr Natalija Jovičić Zarić i dr Dejan Krnjaić

Görkan Birbil i Andrea Valbuena