Navigacija

Održan 19. sastanak Komiteta za laboratorije EA (EA LS)

Međunarodne aktivnosti

U Amsterdamu, Holandija, u periodu od 10. do 11. marta 2010. godine održan je 19. sastanak komiteta za laboratorije (EA LS) Evropske kooperative za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Holandije (RvA, Raad voor Accreditatie).

Tokom EA LS su, u skladu sa definisanim planom i programom, prezentovane sledeće teme:

- smernice za akreditaciona tela u vezi politike i frekvencije učešća u PT šemama; (Dokument će proći još jedan krug diskusija tokom 2010. godine i biće usvojen kao dokument kategorije 4);
- informacije sa EA GA koje se odnose na komitet za laboratorije, kao i relevantne informacije sa drugih EA komiteta (MAC, HHC, ES)
- informacije sa ILAC radionica (uzorkovanje; akreditacija proizvođača referentnih materijala i sl.);
- akreditacija PT provajdera (standard ISO/IEC 17043 je usvojen 1.02.2010. godine i komitet je osnovao radnu grupu čiji je zadatak da detaljno analizira zahteve usvojenog standarda, promene koje je izazvao kada je u pitanju akreditacija PT provajdera i predloži period i aktivnosti prelaska na novi standard.);
- prezentacija rezultata ankete koju je sproveo EA LS komitet, a koja se odnosi se na mišljenja i tumačenja predstavnika zainteresovanih strana (dogovoreno je da do sledećeg sastanka predstavnici zainteresovanih strana daju primere za prikazivanje mišljenja i tumačenja u izveštajima o ispitivanju kako bi EA LS komitet mogao doneti konkretnije zaključke u vezi ovog zahteva standarda ISO/IEC 17025);
- rad grupa za međulaboratorijska poređenja u oblasti ispitivanja i etaloniranja;
- rezultati analize potreba za izmenom dokumenta EA-4/09 “Accreditation for sensory testing laboratories” (EA LS komitet će konsultovati EURACHEM u vezi njihovog aktivnog učešća u pripremi predloga izmena ovog dokumenta.);
-  rezultati preispitivanja EA dokumenata koje je sačinila radna grupa.

Tokom sastanka održana su dve radionice : rad forenzičkih laboratorija i njihova saradnja sa međunarodnom organizacijom WADA i ocena primene zahteva standarda ISO/IEC 17025 koji se odnosi na podugovaranje. Postignuta je potpuna saglasnost u vezi ocenjivanja ovog zahteva standarda i konstatovano je da ne postoje razlike i nerazjašnjene situacije među akreditacionim telima.