Навигација

Одржан 19. састанак Комитета за лабораторије ЕА (ЕА LС)

Међународне активности

У Амстердаму, Холандија, у периоду од 10. до 11. марта 2010. године одржан је 19. састанак комитета за лабораторије (ЕА LС) Европске кооперативе за акредитацију, у организацији акредитационог тела Холандије (RvA, Raad voor Accreditatie).

Током ЕА LС су, у складу са дефинисаним планом и програмом, презентоване следеће теме:

- смернице за акредитациона тела у вези политике и фреквенције учешћа у ПТ шемама; (Документ ће проћи још један круг дискусија током 2010. године и биће усвојен као документ категорије 4);
- информације са ЕА GA које се односе на комитет за лабораторије, као и релевантне информације са других ЕА комитета (MAC, HHC, EС)
- информације са ILAC радионица (узорковање; акредитација произвођача референтних материјала и сл.);
- акредитација ПТ провајдера (стандард ISO/IEC 17043 је усвојен 1.02.2010. године и комитет је основао радну групу чији је задатак да детаљно анализира захтеве усвојеног стандарда, промене које је изазвао када је у питању акредитација ПТ провајдера и предложи период и активности преласка на нови стандард.);
- презентација резултата анкете коју је спровео ЕА LС комитет, а која се односи се на мишљења и тумачења представника заинтересованих страна (договорено је да до следећег састанка представници заинтересованих страна дају примере за приказивање мишљења и тумачења у извештајима о испитивању како би ЕА LС комитет могао донети конкретније закључке у вези овог захтева стандарда ISO/IEC 17025);
- рад група за међулабораторијска поређења у области испитивања и еталонирања;
- резултати анализе потреба за изменом документа EA-4/09 “Accreditation for sensory testing laboratories” (ЕА LС комитет ће консултовати EURACHEM у вези њиховог активног учешћа у припреми предлога измена овог документа.);
-  резултати преиспитивања ЕА докумената које је сачинила радна група.

Током састанка одржана су две радионице : рад форензичких лабораторија и њихова сарадња са међународном организацијом WADA и оцена примене захтева стандарда ISO/IEC 17025 који се односи на подуговарање. Постигнута је потпуна сагласност у вези оцењивања овог захтева стандарда и констатовано је да не постоје разлике и неразјашњене ситуације међу акредитационим телима.