Navigacija

IPA 2008 Proficiency testing - Projekat ispitivanja osposobljenosti (PT šeme)

Aktuelnosti

U okviru Projekta IPA 2008 Proficiency testing, u Ljubljani je od 15. do 19. februara 2010. godine, realizovan uvodni trening za laboratorije i nacionalna akreditaciona tela. Učesnici treninga su odabrane laboratorije i nacionalna akreditaciona tela iz regiona Balkana i Turske. Nosilac projekta je Laboratorija za metrologiju i kvalitet, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Ljubljani gde su i održana uvodna predavanja prema programu.

U okviru projekta realizovaće se sedam PT šema i to za sledeće oblasti: oblast etaloniranja (temperatura) i oblasti ispitivanja (buka u životnoj sredini, ispitivanje parametara otpadne vode, kvalitet vazduha, ispitivanje pasterizovanog mleka, ispitivanje cementa i asfalta). Iz svake oblasti odabrane su pilot laboratorije koje će, u saradnji sa ekspertima iz laboratorija u Ljubljani, biti nosioci i organizatori PT šema, a ostale odabrane laboratorije će biti učesnice, svaka u svojoj oblasti.

Nacionalna akreditaciona tela iz regiona su uzela učešće u ovom projektu zbog velikog značaja i uloge projekta ispitivanja osposobljenosti (PT šeme). Zahtevi koje nacionalna akreditaciona tela postavljaju pred svoje akreditovane organizacije su i obavezna učešća u odgovarajućim šemama ispitivanja osposobljenosti i međulaboratorijskim poređenjima, a sami rezultati ispitivanja osposobljenosti su značajan pokazatelj poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja/etaloniranja koje obavljaju akreditovane organizacije.

Laboratorija koja je iz Srbije odabrana kao pilot laboratorija i nosilac PT šeme u oblasti fizičko-hemijskih parametara ispitivanja cementa je Laboratorija za ispitivanje materijala Instituta IMS, Beograd. Laboratorije učesnice u ostalim oblastima koje su ispred Srbije odabrane da učestvuju u PT šemama su: Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd (oblast etaloniranja - temperatura); AD Zaštita na radu i zaštita životne sredine, Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom (oblast ispitivanja - buka u životnoj sredini); Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“, Beograd (oblast ispitivanja – otpadna voda); Republički hidrometeorološki zavod Srbije, Beograd (oblast ispitivanja – kvalitet vazduha); Jugoinspekt-Beograd AD, Zavod Točider, Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda, Beograd (oblast ispitivanja – pasterizovano mleko); Građevinski fakultet, Laboratorija za kolovozne konstrukcije, Beograd (oblast ispitivanja – asfalt).

S obzirom da su resursi projekta ograničeni, u ovom trenutku nije moguće proširiti učešće na veći broj laboratorija koje su bile veoma zainteresovane za učestvovanje u ovim PT šemama. Broj laboratorija učesnica je ograničen na odabranih 34 iz svih navedenih oblasti i iz celog regiona (uključujući i Tursku).
Predstavnici Akreditacionog tela Srbije, Ljiljana Markićević, šef Odseka za laboratorije i Azra Redžepović, menadžer predmeta akreditacije prisustvovale su uvodnom treningu.