Navigacija

3. sastanak horizontalnog komiteta EA (EA HHC)

Međunarodne aktivnosti

U Borasu, Švedska, u periodu od 22. do 23. marta 2010. godine, održan je 3. sastanak horizontalnog komiteta (EA HHC) Evropske organizacije za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Švedske (SWEDAC).


Cilj rada ovog Komiteta je harmonizovanje pristupa u primeni zahteva standarda ISO/IEC 17011 i Uredbe o zahtevima za akreditaciju i tržišni nadzor (765/2008) od strane nacionalnih akreditacionih tela.

Tokom prvog dana sastanka predstavljene su sledeće teme i doneti su odgovarajući zaključci:
-  nacrt dokumenta koji daje objašnjenja u vezi stava EA kada je prekogranična akreditacija u pitanju. Mnoge nedoumice se javljaju prilikom primene pristupa prekogranične akreditacije, naročito u radu akreditovanih sertifikacionih tela koja imaju svoja predstavništva i/ili delove pravnih lica u drugim državama. Dokument će, nakon određenih korekcija, biti na raspolaganju svim akreditacionim telima za diskusiju;
- predlog izmene smernice EA-3/09 koja se odnosi na nadzor i ponovno ocenjivanje akreditovanih organizacija; radna grupa će ga preispitati još jednom, jer sadrži ponavljanje zahteva ISO/IEC 17011 što je po mišljenju komiteta nepotrebno;
- fleksibilni obim i obimi notifikovanih tela; prikazana je lepeza načina na koji akreditaciona tela Evrope prikazuju obime notifikovanih tela za iste direktive i još jednom je iskazana potreba da je neophodno unificirati način njihovog prikazivanja; različite nedoumice u primeni fleksibilnog obima akreditacije su prisutne, ali je nakon radionice koja je održana u Pragu u novembru 2009. godine došlo do razrešenja pojedinih dilema;
- nezavisnost akreditacionih tela koja su vladine organizacije, naročito sa aspekta mogućeg uticaja ostalih delova vlade na njihov rad, nepristrasnost i nezavisnost; ISO PAS 17001 može biti od velike pomoći kada se analiziraju mogući uticaji na nezavisnost akreditacionih tela.
- razrešenje dilema u vezi primene dokumenta IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements: Application of ISO/IEC 17011:2004.

Drugi dan sastanka bio je posvećen razvoju šema i principima priznavanja u okviru EA MLA, kao što su: šema akreditacije radi zadovoljenja zahteva ES Regulation 692/2008 (motorna vozila), FSSC 22000 (Certification scheme for food safety systems in compliance with ISO 22000: 2005 and BSI-PAS 220: 2008), Synergy PRP 22000:2009 (Food safety management systems – Prerequisite programmes (PRP requirements) for any organization in the food chain, GLOBALGAP, sertifikacija ECRIN baza podataka (ECRIN- European clinical research infrastructures network), akreditacija u oblati železničkog saobraćaja u okviru European Railway Agency, sertifikacija FAMI (European Feed Additives and PreMixtures), FoS (Friend of the sea), šema EOQ za sertifikaciju ocenjivača i menadžera sistema kvaliteta.

EA HHC komitet je odgovoran i za preispitivanje i formiranje određenog broja EA smernica kao što su EA-2/13 i EA-2/11 (Politika EA u vezi akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti za CAS (šeme ocenjivanja usaglašenosti) pa je i o njima vođena diskusija tokom ovog sastanka. Usvojen je plan i program rada za 2010. godinu.