Navigacija

19. sednica komiteta EA IS i EA SS

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 23. do 25. februara u Istambulu, Turska, održani su 19. sastanak komiteta za kontrolna tela (EA IS) i 19. sastanak komiteta za sertifikaciju (EA SS) Evropske kooperative za akreditaciju u organizaciji akreditacionog tela Turske (TURKAK).

Na sastanku EA IS, na inicijativu novoimenovanog predsedavajućeg, vodila se diskusija o strategiji rada ovog komiteta u sledećem periodu. Posle konstruktivne diskusije prisutni su se složili da su dalji pravci rada komiteta vezani za:

- reviziju standarda ISO/IEC 17020
- saradnju sa ILAC i IAF kroz JIG
- razmenu iskustava (u smislu harmonizovane primene zahteva i saradnje između akreditacionih tela)
- iskazivanje obima akreditacije (uključujući i fleksibilne obime)
- ulogu kontrolnih tela u zakonskim okvirima i okvirima direktiva ondnosno kao notifikacionih tela
- nove oblasti kontrolisanja
- obuke za osoblje akreditacionih tela i sl.

Takođe, diskutovalo se o potrebi da se uspostavi uputstvo u vezi ocenjivanja kontolnih tela tipa A za nadzor kontrolnih tela koja vrše kontrolisanje za sopstvene potrebe u oblasti ADR-a, a koje će od jula 2011. godine biti obavezno prema propisu (RID/ADR 2009), o statusu odgovora (informativni ili obavezujući) na pitanja do kojih se došlo u prethodnim godinama rada komiteta, o potrebi da se definiše koja aktivnost je najbliža modulu iz direktive u smislu identifikacije, gde je standard ISO/IEC 17020 adekvatan konkretnom modulu, kao i o mogućnosti preuzimanja ključnih reči sa liste koja je uspostavljena za sertifikciona tela za sertifikaciju proizvoda.

Razmatrana su i pitanja koja su bila delegirana za ovaj sastanak od strane učesnica EA IS, a u vezi sa: načinom ispunjenja zahteva 7.5. standarda ISO/IEC 17011, ocenjivanjem organizacija koje imaju jednog zaposlenog, slučajevima kada se zakonodavstvom predviđa da organizacija radi istovremeno i poslove održavanja i kontrolisanja.

Tokom pripremnog sastanka EA SS vođena je diskusija o dokumentu EA 6/02 i  potrebi postojanja objašnjenja primene standarda EN 45011 i ISO/IEC 17021 u primeni  ISO 3834 prilikom sertifikacije postupka zavarivanja. Takođe su održana dva okrugla stola u vezi iskazivanja obima akreditacije sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta (neophodnosti iskazivanja preko EA i NACE kodova istovremeno) i  praksom akreditacionih tela u određivanju potrebnog broja osvedočenja pri ocenjivanju sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta i korišćenju izveštaja lokalnog nacionalnog akreditacionog tela u svrhe stranog nacionalnog akreditacionog tela.

Na EA SS prezentovan je plan rada EA SS koji je odobren od GA i koji obuhvata između ostalog i razvoj akreditacionih šema za GLOBAL GAP, ISO 22000, osoblje EOQ; davanje ulaza za razvoj i implementaciju sektorskih šema i EU direktiva u svetlu sertifikacionih aktivnosti, uputstava za EMAS i druge šeme u vezi zaštite životne sredine, uputstava za obim za EU Regulation 834/2007 for Organic Farming (Food WG); diskusije u vezi sa potrebom uputstava u oblasti poljoprivrede i hrane, diskusije o korišćenju ISO 14065 za akreditaciju GHG verifikatora, monitoring nad primenom EA-2/17 i organizaciju u razmeni iskustava (osvedočenje, prekogranična akreditacija itd.).

Prezentovani su i rezultati rada radnih tela i radnih grupa koji se odnose na sertifikaciju u oblasti hrane, EMS i grupe zadužene za izradu dokumenta koji se odnosi na kodove sertifikacionih tela za proizvode.