Navigacija

Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije ATS - BATA

Saradnja

U skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi - CEFTA 2006 i otklanjanja nepotrebnih prepreka u trgovini, Akreditaciono telo Srbije potpisalo je 24. februara 2010. godine sa Institutom za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) Sporazum o saradnji u oblasti akreditacije.

Cilj sporazuma je obezbeđivanje stalne saradnje i aktivno učešće oba akreditaciona tela u razvoju i unapređenju procesa akreditacije u obe države.

U okviru ovog sporazuma potpisnice su se obavezale da će sarađivati u oblasti akreditacije laboratorija koje obavljaju ispitivanje i etaloniranje, tela koja obavljaju sertifikaciju proizvoda, sistema upravljanja, osoblja i kontrolnih organizacija. Saradnja će biti realizovana kroz aktivnosti razmene informacija i dokumentacije u oblasti akreditacije, zajedničkog organizovanja seminara i konferencija, uzajamnog obučavanja kadrova, razmenu očenjivača i tehničkih eksperata, obavljanje zajedničkog ocenjivanja i zajedničkog učestvovanja u međulaboratorijskim poređenjima.

Sporazum o saradnji potpisali su ispred Akreditacionog tela Srbije - direktor dr Dejan Krnjaić, a ispred Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine – direktor dr Žarko Petrović.prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS-a, dr Žarko Petrović, direktor BATA i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

dr Žarko Petrović, direktor BATA i dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a

Samom potpisivanju prethodio je sastanak na kome su prisustvovali direktori akreditacionog tela iz okruženja, dr Žarko Petrović, direktor BATA, dr Trpe Ristoski, direktor IARM, prof. dr Zdravko Krivokapić, predednik UO ATCG, prof. dr Slobodan Petrović, predsednik UO ATS-a, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a i eksperti iz EU: Vitomir Fister, zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006 – Tehnička pomoć institucijama u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji, Leon Kos, Slovenački institut za kvalitet i metrologiju i Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo ekonomije Republike Slovenije, koji će na sutrašnjem seminaru za akreditovane organizacije održati predavanje na temu zakonodavstva EU.

Sastanak je održan u cilju  unapređenja dosadašnje saradnje između akreditacionih tela Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, na kome je bilo reči o radu nacionalnih akreditacionih tela i analizi postojećeg stanja, kao i o modalitetima unapređenja buduće saradnje u segmentima u kojima je ona moguća i potrebna (razmena informacija i dokumentacije u oblasti akreditacije,  organizovanje seminara i konferencija, obučavanje kadrova, razmena očenjivača i tehničkih eksperata, obavljanje zajedničkog ocenjivanja).dr Trpe Ristoski, Vitomir Fister, Irena Možek Grgurevič, Leon Kos, dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić, dr Žarko Petrović, prof. dr Slobodan Petrović i prof. dr Zdravko Krivokapić

dr Trpe Ristoski, Vitomir Fister, Irena Možek Grgurevič i Leon Kos

dr Dejan Krnjaić, mr Natalija Jovičić Zarić i dr Žarko Petrović

dr Žarko Petrović, prof. dr Slobodan Petrović i prof. dr Zdravko Krivokapić