Navigacija

Radionica o podizanju kompetentnosti ocenjivača

Međunarodne aktivnosti

U organizaciji IAF (International Accreditation Forum) i uz saradnju sa organizacijom Professional Testing Inc. iz Orlanda, Florida, u periodu 26 - 29. januara 2010. godine u Meksiko Sitiju održana je radionica pod nazivom Job-Task Analysis Meeting. 

Radionica je organizovana u prostorijama meksičkog akreditacionog tela, Entidad Mexicana Nacionales e Internacionales (EMA).

Professional Testing Inc. pruža usluge ocenjivanja, procene i sertifikacije osoblja. Organizacija obezbeđuje efikasnu, valjanu, tačnu i pouzdanu ocenu usluga, pomažući industriji, profesionalnim udruženjima i agencijama za sertifikaciju/licenciranje osoba da obezbedi kompetentnu radnu snagu i učini njihove procene osoblja održivim i pouzdanim.

Radionicu je vodila Cynthia D.Woodley, doktor psihometrije, osoba koja sprovodi metode nauke merenja mentalnih sposobnosti i procesa.  Termin psihometrija se odnosi na merenje psiholoških atributa pojedinca, uključujući znanja, veštine i profesionalne sposobnosti, koje on mora posedovati za određeni posao ili zanimanje.

Tokom radionice analizirane su dužnosti ocenjivača, osobe koja obavlja ocenjivanje za akreditaciono telo prema standardima za akreditaciju i normativnim dokumentima kroz pregled dokumentacije i obavljanje ocenjivanja na licu mesta i/ili osvedočenje u poslove ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi telo za ocenjivanje usaglašenosti.

Osnovni zadaci u okviru definisanih dužnosti ocenjivača identifikovani su kroz aktivnosti planiranja ocenjivanja, pregleda dokumentacije, sprovođenje ocenjivanja na licu mesta (na lokaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti i na mestima gde ono sprovodi poslove ocenjivanja usaglašenosti), izveštavanja i ostalih aktivnosti nakon ocenjivanja. Za svaki od zadataka jasno su definisana znanja, veštine i sposobnosti ocenjivača, kao i referentna dokumenta koja ocenjivač mora znati i koja su mu neophodna za sprovođenje svakog od zadataka.

Na kraju radionice formiran je dokument pod nazivom „Accreditation Body Assessor (General Competencies)” koji će kroz definisanu proceduru IAF-a biti verifikovan na odgovarajući način.

Akreditaciono telo Srbije će ovaj dokument iskoristiti kao deo programa obuke ocenjivača i tehničkih eksperata u toku 2010. godine.
Na ovoj radionici je, pored predstavnika iz Srbije, učestvovalo 24 predstavnika akreditacionih tela iz različitih delova sveta (Velika Britanija, Holandija, Kostarika, Tunis, Meksiko, Filipini, Kina, Južna Koreja, Južna Afrika, Španija, Sjedinjene Američke Države, Italija, Švajcarska i Japan), kao i predstavnici SGS-a, ANSI-a  (American National Standards Institute) i A2LA (American Association of Laboratory Accreditation).