Navigacija

Odluke o proširenju oblasti delovanja ATS-a

Aktuelnosti

Upravni odbor Akreditacionog tela Srbije je na svojim sednicama od 29. decembra 2009. godine i 23. februara 2010. godine, između ostalog, doneo i odluke o proširenju oblasti delovanja Akreditacionog tela Srbije.
Proširuje se oblast delovanja ATS-a za uspostavljanje sledećih šema akreditacije:

- za sertifikaciona tela za sertifikaciju osoba prema SRPS ISO/IEC 17024:2005 a na osnovu interesovanja organizacija za ocenjivanje usaglašenosti za akreditaciju sertifikacionih tela za zavarivače;

- za uspostavljanje šeme akreditacije EMAS ocenjivača (verifikatora) koju ATS razvija na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine koji propisuje takvu vrstu akreditacije, a shodno Regulativi EU ''Regulation (EC) No 761/2001'';

- za uspostavljanje nove šeme akreditacije sertifikacionih tela u oblasti organske proizvodnje i geografskog porekla, shodno nacrtu Zakona o organskoj proizvodnji i Zakona o geografskom poreklu koji predviđaju akreditaciju kao preduslov za ovlašćivanje sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija koje će obavljati poslove u skladu sa zakonom;

- za  proširenje oblasti sertifikacije sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta za oblasti: sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću hrane (SRPS ISO 22000:2007); sertifikacije sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (SRPS OHSAS 18001:2007); sertifikacije sistema menadžmenta bezbednošću informacija (SRPS ISO/IEC 27001:2007); akreditacije ''provajdera'' PT šema i međulaboratorijskih poređenja, zbog izraženog interesovanja za akreditaciju PT provajdera, u skladu sa ISO/IEC 17043 koji obuhvata zahteve za akreditaciju PT provajdera.

Takođe, proširuje se oblast delovanja Akreditacionog tela Srbije za uspostavljanje nove šeme akreditacije za primenu standarda SRPS EN/TS 15675 za merenje kvaliteta vazduha i/ili emisije koju ATS treba da razvija na osnovu Zakona o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“ br. 36/09).

Na osnovu donetih odluka Upravnog odbora o proširenju oblasti delovanja, ATS će, shodno proceduri ATS-PR-13 Proširenje aktivnosti ATS-a, definisati projekte za proširenje aktivnosti ATS-a i izabrati nosioce aktivnosti na ovim projektima.


 


Dejan Stojiljković, dr Dejan Krnjaić, mr Kosa Rašković, Biljana Tomić, prof. dr Slobodan Petrović i Simonović Bogoljub