Navigacija

Zamena termina najbolja mogućnost merenja sa mogućnost merenja i etaloniranja

Obaveštenja

Metrološku sledivost na tržištu omogućavaju akreditovane laboratorije u skladu sa multilateralnim sporazumom o međusobnom priznavanju (ILAC MRA) i nacionalni metrološki instituti u skladu sa multilateralnim aranžmanom o međusobnom priznavanju (CIPM MRA).

Na ovaj način se obezbeđuje pouzdanost merenja koja se vrše širom sveta.

Mogućnost merenja akreditovanih laboratorija za etaloniranje su nekad opisivane terminom najbolja mogućnost merenja (Best Measurement Capability, BMC) kojim se iskazivala najniža vrednost merne nesigurnosti koja se postiže tokom etaloniranja. Ovaj termin se koristi u oblasti akreditacije širom sveta.

Nacionalni metrološki instituti na sličan način opisuju usluge koje pružaju svojim korisnicima. U metrologiji se koristi termin mogućnost merenja i etaloniranja (CMC). BIPM i regionalne organizacije za metrologiju su u saradnji sa Međunarodnom kooperacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC) i regionalnim akreditacionim telima su utvrdili razliku u terminima i došli su do sledećeg zaključka:

“U skladu sa CIPM MRA i multilateralnim sporazumom o međusobnom priznavanju i Zajedničkom izjavom CIPM-ILAC, doneta je odluka o korišćenju sledeće opšte definicije:

CMC je mogućnost merenja i etaloniranja koja je dostupna korisnicima usluga pod uobičajenim okolnostima:

(a) kao što je objavljeno u bazi podataka ključnih poređenja Međunarodnog biroa za tegove i mere (BIPM-KCDB) ili

(b) kao što je iskazano u obimu akreditacije laboratorija dodeljenog od strane potpisnica  multilateralnog sporazuma o međusobnom priznavanju.”

U cilju usaglašenosti i saradnje između zajednica ILAC je doneo odluku o promeni postojeće terminologije i umesto termina najbolja mogućnost merenja (BMC) koristiće se termin mogućnost merenja i etaloniranja (CMC). Namera je da se terminologija uskladi u oblasti metrološke sledivosti širom sveta bez obzira na izvor.

Akreditaciona tela EA će primeniti izmenu u terminologiji do 31. decembra 2010.

Tokom prelaznog perioda bi laboratorije, korisnici njihovih usluga, tržište i zakonodavna tela trebalo da, na osnovu zajedničke izjave CIPM-ILAC, koriste oba termina (BMC i CMC).

Komitet za laboratorije EA
24. septembar 2009.