Навигација

Замена термина најбоља могућност мерења са могућност мерења и еталонирања

Обавештења

Метролошку следивост на тржишту омогућавају акредитоване лабораторије у складу са мултилатералним споразумом о међусобном признавању (ILAC MRA) и национални метролошки институти у складу са мултилатералним аранжманом о међусобном признавању (CIPM MRA).

На овај начин се обезбеђује поузданост мерења која се врше широм света.

Могућност мерења акредитованих лабораторија за еталонирање су некад описиване термином најбоља могућност мерења (Best Measurement Capability, BMC) којим се исказивала најнижа вредност мерне несигурности која се постиже током еталонирања. Овај термин се користи у области aкредитације широм света.

Национални метролошки институти на сличан начин описују услуге које пружају својим корисницима. У метрологији се користи термин могућност мерења и еталонирања (CMC). BIPM и регионалне организације за метрологију су у сарадњи са Међународном кооперацијом за акредитацију лабораторија (ILAC) и регионалним акредитационим телима су утврдили разлику у терминима и дошли су до следећег закључка:

“У складу са CIPM MRA и мултилатералним споразумом о међусобном признавању и Заједничком изјавом CIPM-ILAC, донета је одлука о коришћењу следеће опште дефиниције:

CMC је могућност мерења и еталонирања која је доступна корисницима услуга под уобичајеним околностима:

(а) као што је објављено у бази података кључних поређења Међународног бироа за тегове и мере (BIPM-KCDB) или

(б) као што је исказано у обиму акредитације лабораторијa додељеног од стране потписница  мултилатералног споразума о међусобном признавању.”

У циљу усаглашености и сарадње између заједница ILAC је донео одлуку о промени постојеће терминологије и уместо термина најбоља могућност мерења (BMC) користиће се термин могућност мерења и еталонирања (CMC). Намера је да се терминологија усклади у области метролошке следивости широм света без обзира на извор.

Акредитациона тела ЕА ће применити измену у терминологији до 31. децембра 2010.

Током прелазног периода би лабораторије, корисници њихових услуга, тржиште и законодавна тела требало да, на основу заједничке изјаве CIPM-ILAC, користе оба термина (BMC и CMC).

Комитет за лабораторије ЕА
24. септембар 2009.