Navigacija

Šesnaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije EA

Međunarodne aktivnosti

Šesnaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA) održana je od 30. septembra do 1. oktobra na Bledu, Slovenija u organizaciji Slovenske akreditacije (SA).

Tokom sastanka održane su 4 radne grupe i to: za pripremu predloga obnovljenog izdanja Newsletter, reviziju dokumenta EA-1/08, izradu studije korporativnog identiteta, ažuriranje veb stranice EA i implementiranje on-line foruma za unapređenje komunikacije među akreditacionim telima i izradu baze za razmenu informacija i znanja o EU direktivama.

Kako je na prošlom sastanku komiteta dogovoreno nastavljeno je na reviziji dokumenta EA-1/08: Zemlje potpisnice multilateralnih i bilateralnih sporazuma sa EA, sa ciljem izrade dokumenta, koji bi imao informativni karakter, i kako bi regulatorni organi i zainteresovane shvatile koliki je značaj multilateralnog sporazuma (EA MLA).
 
Na preporuku Projektne grupe 2 oformljena je radna grupa kako bi izradila bazu za razmenu informacija i znanja o EU direktivama. Cilj ove radne grupe je da stvori infrastrukturu za komunikaciju kako bi članice EA imale pristup svim važnim podacima vezanim za zahteve za svaku direktivu i to na način koji bi bio jednostavan za upotrebu. Uzimajući u obzir sve direktive radna grupa je pokušala da da odgovor na pitanje kao učiniti dostupnim svim akreditacionim telima informacije koje se tiču direktiva ili drugih propisa.

Radna grupa je predložila stvaranje mreže u cilju prikupljanja i objavljivanja liste hiperlinkova ka veb stranicama gde je moguće pronaći odgovarajuća dokumenta, uz mogućnost editovanja postavljene mreže od strane određenih moderatora za svaku direktivu posebno.

Ista radna grupa razradila je ideju o korišćenju on-line foruma za unapređenje komunikacije među akreditacionim telima kao i telima EA, prvenstveno u okviru CPC komiteta za vreme probnog perioda u kome bi se definisale teme, moderatori, pravila i ostali tehnički zahtevi. Predloženo je da na sledećem sastanku komiteta radna grupa podnese izveštaj o ostvarenom napretku sa analizom postignutog iskustva i ocenom svrsishodnosti samog projekta.

Takođe je dogovoreno je da radna grupa sačini studiju korporativnog identiteta EA koju će zatim razraditi profesionalni dizajner.
Predlog je da se newsletter izdaje dva puta godišnje, a da prvo izdanje bude pripremljeno do kraja godine i to u elektronskom obliku, postavljeno na sajtu EA, koji će posetioci sajta moći da preuzimaju ili štampaju. Nacionalna akreditaciona tela bi obezbeđivala kratke vesti, a sam newsletter bi služio da se olakša komunikacija sa zainteresovanim stranama. Predloženo je da se uputi predlog izvršnom komitetu EA, da odluči o ponovnom pokretanju  newsletter-a.

Što se tiče usvajanja Programa rada za 2010-2011 i budžeta za 2010. godinu, dogovoreno je da  se nacrt programa do kraja godine pošalje na komentarisanje članovima komiteta.

Takođe, dogovoreno je da se predlog radne grupe za reviziju dokumenta EA-2/12 Procedura za donošenje EA dokumenata i usvajanje ILAC/IAF dokumenata (budući 1/14) završi do kraja godine i uputi na komentarisanje, a početkom godine i na usvajanje od strane CPC komiteta, a zatim u dalju proceduru.

U radu komiteta je ispred ATS-a učestvovala Jasna Stojanović.