Navigacija

18. sastanak komiteta EA IS i EA SS

Međunarodne aktivnosti

U Taormini (Sicilija) su u periodu od 7. do 9. septembra 2009. godine održani 18. sastanak komiteta za kontrolna tela (EA IS) i komiteta za sertifikaciju (EA SS) Evropske kooperative za akreditaciju, u organizaciji akreditacionog tela Italije (ACCREDIA). Tokom EA IS je izvršena retrospektiva postavljenih pitanja i datih odgovora u periodu od 2000. do 2008. godine rada EA IS, koja su se uglavnom odnosila na tumačenje i razjašnjenje pojedinih zahteva standarda ISO/IEC 17020 i doneti su zaključci u vezi sa istim.

Takođe, se diskutovalo i o pitanjima koje su za ovaj sastanak komiteta uputili učesnici EA IS, a u vezi sa tumačenjima zahteva referentnog standarda, smernice za primenu istog kao i primene standarda  u određenim oblastima kontrolisanja. Najveći broj postavljenih pitanja je bio u vezi sa  zahtevima koji se odnose na nezavisnost i nepristrasnost kontrolnih tela (tip  kontrolnog tela)  i pravnu odgovornost kao i u vezi iskazivanja obima akreditacije kontolnih tela.

Na komitetu za sertifikaciju diskutovalo se o prekograničnoj akreditaciji, prenosu akreditacije sertifikacionih tela za sisteme manadžmenta dodeljene od strane jednog akreditacionog tela na drugo, o problemima u primeni dokumenta EA-7/05, kao i o pojedinim zahtevima standarda ISO/IEC 17021 (zahtevi 6.2, 9.3.3, 9.4.2.2) i standarda ISO/IEC 17024 (zahtevi 6.4 i 6.5.). Prezentovani su i rezultati rada radnih tela i radnih grupa koji se odnose na sertifikaciju u oblasti hrane, EMS, grupe zadužene za izradu dokumenta koji se odnosi na kodove sertifikacionih tela za proizvode.

Kao predstavnici Akreditacionog tela Srbije na ovim sastancima učestvovali su Ljubica Živanić i mr Bratislav Milošević. Razmenjena iskustava iz prakse različitih akreditacionih tela i drugih zainteresovanih strana, ostvarena tokom ovih sastanaka, doprineće unapređenju procesa rada Akreditacionog tela Srbije.


 


mr Bratislav Milošević i Ljubica Živanić