Navigacija

15. sednica komiteta za komunikacije i publikacije SRS EA

Međunarodne aktivnosti

Petnaesta sednica Komiteta za komunikacije i publikacije (CPC) Evropske kooperative za akreditaciju (EA), kao i sednica Radne grupe za baze podataka održana je od 24. do 27. marta u Madridu u organizaciji Akreditacionog tela Španije (ENAC).

Komitet je prošloj sednici usvojio dokument „Welcome Kit“, koji se kao interaktivni tekst našao prošlog novembra na internet sajtu EA i pruža praktične informacije za nove članice, koje postanu deo porodice Evropske organizacije za akreditaciju u sekciji Communication materials/Information about EA/EA Welcome Kit.
 
Članovi komiteta su se složili da osnuju radnu grupu koja bi održavala i ažurirala „Welcome Kit“. Takođe je odlučeno da će se tu naći i pitanja vezana za Uredbu EK 765/2008.

Nova verzija teksta u sekciji Promocija MLA ugovora na sajtu EA koja je usvojena na prošloj sednici je počela sa radom. Posebno je pogodna za veći broj zainteresovanih strana, koji tu mogu naći opšte podatke, počev od toga šta je EA MLA, koje su koristi od potpisivanja ugovora do spiska članica potpisnica sporazuma i za koje obime akreditacije.

Članovima komiteta je predstavljena brošura „Obaveštenje za Vladu i regulatorna tela“ kako bi se pomoglo akreditacionim telima da izgrade jake veze sa centralnom ustanovom za koordinaciju na nacionalnom nivou, a brošura će uskoro izaći! Dokument će biti izrađen u word-u što će omogućiti da se u dokumentu nađe i prevod na jezik predmetne članice.

Diskutovano je i o aktivnostima koje će EA prirediti za proslavu  9. juna kao Međunarodnog dana akreditacije, kao i o prošlogodišnjim iskustvima zemalja članica.

Članovi komiteta su se složili da je potrebno izvršiti reviziju dokumenta EA-1/08 Zemlje potpisinice multilateralnih i bilateralnih sporazuma sa EA sa ciljem da izrade dokument, koji bi imao informativni karakter, i kako bi regulatorni organi i zainteresovane shvatile koliki je značaj multilateralnog sporazuma (EA MLA).
 
Na preporuku Projektne grupe 2 oformljena je Radna grupa kako bi izradila bazu za razmenu informacija i znanja o EU direktivama. Cilj ove Radne grupe je da stvori infrastrukturu za komunikaciju kako bi članice EA imale pristup svim važnim podacima vezanim za zahteve za svaku direktivu i to na način koji bi bio jednostavan za upotrebu. Izveštaj o postignutom napretku će biti podnet na jesen.

Nakon diskusije na poslednjem sastanku komiteta uvidelo se da je neophodno unaprediti vizuelno predstvljanje EA. Oformljena je radna grupa koja će usaglasiti strategiju koju će zatim razraditi profesionalni dizajner.

Svi članovi komiteta mišljenja su da bi newsletter trebalo ponovo uspostaviti, ali u drugačijoj formi, odnosno u elektronskoj formi koja će biti dostupna na internet stranici EA. Ovaj princip podrazumeva da će newsletter biti sačinjen od najvažnijih vesti koje će biti objedinjene kroz jedan dokument koji će posetioci sajta moći da elektronski preuzimaju ili štampaju.

Sastanku komiteta ispred ATS-a prisustvovala je Jasna Stojanović.


Martina Blum, presedavajuća Radne grupe za baze podataka