Navigacija

Proslava Međunarodnog dana akreditacije - 9. jun 2009. godine

Dan akreditacije

09. juna 2009. godine obeležava se Međunarodni dan akreditacije na globalnom nivou, kao datum koji su zajednički ustanovili International Accreditation Forum - IA) i International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC kako bi javnost bila bolje informisana o značaju akreditacije.

Polazeći od uspeha međunarodnog dana akreditacije, koji je prvi put održan 2008. godine, kada su organizovani značajni događaji na nacionalnom nivou, ali i seminari i medijske kampanje u preko 50 zemalja, ove godine će intenzitet aktivnosti biti još više pojačan kako bi regulatorna tela, kompanije i šira javnost postali svesni značaja akreditacije.

Statutom Akreditacionog tela Srbije Dan akreditacije u Republici Srbiji je 28. jun, po danu kada je dodeljena prva akreditacija.

U petak 3. jula 2009. godine održana je zajednička sednica Upravnog odbora, Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta Akreditacionog tela Srbije povodom obeležavanja 9. juna – Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna – Dana akreditacije u Republici Srbiji.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana akreditacije je „kompetentnost“. Akreditacija je nezavisna i autoritativna provera kompetentnosti, ona omogućava nepristrasnost i integritet tela za ocenjivanje usaglašenosti. Akreditacija je međunarodno priznata i zadovoljava međunarodne standarde čime se stiče poverenje u tačnost i pouzdanost ispitivanja, kontrolu i sertifikaciju.


Standardi i akreditacija dobijaju sve više na značaju kada govorimo o unapređenju rada tržišta i promociji razvoja i trgovine. Mnogobrojni su faktori koji tome doprinose: masovna proizvodnja, sve veća potražnja za delovima koji mogu da zamene druge, globalizacija, zabrinutost proizvođača o mogućem pokretanju parničnog postupka, potražnja za jeftinijom robom, zahtevi javnog mnjenja za bezbednim proizvodima i problemi sa tehničkom kompatibilnošću proizvoda.

Na tako složenom i veoma konkurentnom tržištu potrebno je postići određen stepen poverenja kada je reč o nabavci proizvoda ili usluga. Da bi se mogla izvršiti ponovna potvrda, neophodno je vršiti akreditaciju. Subjekti, koji definišu propise, kao što su regulatorna vladina tela, su počeli da uviđaju koliko je važno da programi akreditacije, koji se baziraju na međunarodno priznatim standardima, budu pouzdani. Budući da mnoga regulatorna tela imaju ograničene budžete, ona ne mogu sve aktivnosti sama da obavljaju i sve više se moraju oslanjati na treće strane  koje će se takođe baviti regulatornom problematikom i kao takve biti podrška regulatornim telima. Kada to čine, neophodno je da postoje fer i pouzdani kriterijumi na osnovu kojih će se utvrditi ko su kvalifikovani i kompetentni dobavljači. To je moguće postići primenom akreditacije s obzirom da je akreditacija potvrda kompetentnosti.

Zajednička poruka Danijela Pjera i Tomasa Faklama, predsedavajućih ILAC-a i IAF-a


Sa zadovoljstvom saopštavamo da će se drugi Međunarodni dan akreditacije održati 9. juna 2009. godine. Ovogodišnja tema  je „kompetentnost“ budući da je to ključni princip sistema akreditacije. Tehnička i operativna kompetentnost, bez koje organizacija ne bi bila u mogućnosti da plasira svoje proizvode i usluge na tržište, se utvrđuje akreditacijom. Sam koncept kompetentnosti zahteva od organizacija da dokažu svoj integritet i poznavanje svojih procedura i načina planiranja, da budu proaktivne i da obezbede efikasnost svog tehničkog sistema i sistema menadžmenta čime bi se dostigli ciljevi i ostvarila vizija organizacija. Na taj način će industrija i vlade imati više poverenja u proizvode i usluge koje pružaju akreditovane organizacije i njihovi klijenti.

Ovogodišnje aktivnosti će pokazati koliko je Međunarodni dan akreditacije 2008. godine bio uspešan s obzirom da su se tada mogle videti najvažnije promocije, seminari za industriju i regulatorne organe, ali i medijske kampanje  u preko 50 zemalja sveta. ILAC i IAF se zahvaljuju glavnim međunarodnim subjektima, koji definišu propise, regulatornim telima i zainteresovanim stranama  na stalnoj podršci kada je reč o Međunarodnom danu akreditacije, budući da je zahvaljujući njoj došlo do povećanja značaja aktivnosti koje sprovode nacionalna akreditaciona tela i tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Svi ovi događaji doprinose sve većem priznavanju akreditacije, naročito od strane nacionalnih regulatornih tela, koji prihvataju akreditaciju kao mehanizam koji iznalazi rešenja, kojima se može verovati i koja mogu da posluže kao dopuna zakonskim aktima ili se mogu koristiti kao alternativna rešenja. Rezultati ankete, koju su nedavno sprovela nacionalna akreditaciona tela, su ovo i potvrdili s obzirom da su pokazali da 68% akreditovanih usluga zadovoljava utvrđene kriterijume kvaliteta, pri čemu se od 2002. godine beleži porast od 27%.

Beleži se porast značaja akreditacije i multilateralnih sporazuma, koje ILAC i IAF potpisuju sa svojim članicama, a koje danas primenjuje veliki broj zemalja. Takav je slučaj i sa novom uredbom EU koja predstavlja pravni okvir u oblasti usluga akreditacije u Zajednici. EA je organizacija koja je dobila zadatak da koordiniše aktivnosti u oblasti organizacije. U azijsko-pacifičkom  regionu APEC je uveo akreditaciju zajedno sa svojim specijalizovanim regionalnim organizacijama (APLAC i PAC). Akreditacija je sada služi kao dopuna komponentama ugovora, koje APEC sklapa, a koje se odnose na ocenu usaglašenosti. ASEAN, kao i njegovih deset država članica, su uvrstili akreditaciju u multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju (MRA) organizacije ASEAN u sektoru za električnu i elektronsku opremu kao sredstvo koje pomaže svim članicama da ispune obavezne zahteve i olakšava funkcionisanje slobodne trgovinske zone organizacije ASEAN. Na američkom kontinentu IAAC uspešno radi na informisanju regulatornih i vladinih tela o značaju akreditacije kako bi se više oslanjali na rezultate akreditovanih laboratorija i ispunili obavezne zahteve, koje su one propisale, za različite oblasti kao što su bezbednost hrane, zaštita životne sredine, bezbednost igračaka i kvalitet betona, čelika, elektro proizvoda i niza drugih proizvoda i usluga.

Poruke podrške

Međunarodna organizacija za standardizaciju

Zahvaljujući standardima i akreditaciji sve više se veruje u aktivnosti kao što su trgovina i nabavka roba i usluga. Na konkurentnim i otvorenim tržištima vlada i kompanije se oslanjaju na poverenje, koje se stiče zahvaljujući standardima i akreditaciji, kako bi obezbedili fer razmenu bezbednih roba i usluga. Ono što je važno kod akreditacije je to što ona dovodi do povećanja stepena poverenja s obzirom da je validno sredstvo verifikacije kvaliteta, učinka i kompetentnosti. Budući da globalizacija nije zastupljena samo u sferi trgovine, već i u drugim oblastima kao što su klimatske promene i zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje, tako se i poverenje mora postići na globalnom nivou. Primena međunarodnih ISO standarda kao referentnog kriterijuma za akreditaciju i izrada multilateralnih sporazuma (MLAs) organizacija kao što su ILAC i IAF su, stoga, ključni za stvaranje poverenja i u prekograničnom saobraćaju i promociji najbolje prakse u oblasti ocene usaglašenosti širom sveta.
 
One organizacije, koje ispunjavaju zahteve za ocenu usaglašenosti proizvoda i usluga, bez obzira da li se radi o obaveznim aktivnostima ili o onima koje se sprovode dobrovoljno, uvidele su koliko je važno da postoje programi akreditacije, kojima se može verovati i koji se zasnivaju na međunarodno priznatim standardima i međusobnom priznavanju. Budući da mnoge vladine agencije imaju ograničene budžete, one ne mogu sve aktivnosti same da obave i sve više se oslanjaju na akreditovanu ocenu usaglašenosti koja služi kao podrška njihovoj regulatornoj politici. Akreditacija, koja se zasniva na ISO standardima i multilateralnim sporazumima (MLAs) organizacija kao što su ILAC i IAF, zahteva ispunjenje obaveza preuzetih  na osnovu sporazuma Svetske trgovinske organizacije (STO) o tehničkim barijerama u trgovini i pruža podršku kako bi date obaveze bile ispunjene.

- Alan Bryden, Generalni sekretar Međunarodne organizacije za standardizaciju

Svetska zdravstvena organizacija


Bezbedna krv dobrog kvaliteta uvek nedostaje kada je u pitanju briga o pacijentima. Akreditacija banaka krvi, koje primenjuju nacionalne standarde, je korak napred kada je reč o sakupljanju krvi koja je dobrog kvaliteta.

SZO uviđa koliko je važna uloga akreditacije kada je u pitanju zdravlje, bezbednost i dobrobit javnosti. Svakoga dana se u svetu na osnovu preciznih ispitivanja donese stotine teških odluka. Akreditacija služi kao dopuna potvrdama kojima se dokazuje da su izveštaji sa ispitivanja pouzdani i da su u skladu sa zahtevima definisanim za konkretno ispitivanje. SZO u potpunosti podržava standarde i akreditaciju budući da oni obezbeđuju osnovu za postizanje kvaliteta usluga i bezbednosti pacijenata. SZO sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i na taj način ističe koliko je važno da krv bude bezbedna i da rezultati laboratorijskih ispitivanja budu pouzdani.

Svetska antidoping agencija

Akreditacija ima ključnu ulogu s obzirom da pruža podršku Svetskoj antidoping agenciji (World Anti-Doping Agency - WADA) u njenom nastojanju da nadgleda usklađenost svojih aktivnosti sa Međunarodnim standardom za laboratorije (ISL) u borbi protiv dopinga u sportu.

Laboratorijama, koje žele da vrše analize uzoraka, koji se od sportista uzimaju u skladu sa Međunarodnim antidoping kodeksom, mora biti dodeljena akreditacija, a istu moraju da održe u skladu sa zahtevima Svetske antidoping agencije. Saradnja između Svetske antidoping agencije i Međunarodne kooperative za akreditaciju laboratorija omogućava da se ocena laboratorija vrši u skladu sa standardom WADA ISL, ali i sa ISO/IEC 17025. Tako sada zainteresovane strane, uključujući i sportiste, sportske organizacije, vlade i širu javnost, u mogu da veruju rezultatima akreditovanih laboratorija.

Dr Olivije Rabin, direktor