Навигација

Прослава Међународног дана акредитације - 9. јун 2009. године

Дан акредитације

09. јуна 2009. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили International Accreditation Forum - IA) и International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC како би јавност била боље информисана о значају акредитације.

Полазећи од успеха међународног дана акредитације, који је први пут одржан 2008. године, када су организовани значајни догађаји на националном нивоу, али и семинари и медијске кампање у преко 50 земаља, ове године ће интензитет активности бити још више појачан како би регулаторна тела, компаније и шира јавност постали свесни значаја акредитације.

Статутом Акредитационог тела Србије Дан акредитације у Републици Србији је 28. јун, по дану када је додељена прва акредитација.

У петак 3. јула 2009. године одржана је заједничка седница Управног одбора, Савета за акредитацију и техничких комитета Акредитационог тела Србије поводом обележавања 9. јуна – Међународног дана акредитације и 28. јуна – Дана акредитације у Републици Србији.

Тема овогодишњег Међународног дана акредитације је „компетентност“. Акредитација је независна и ауторитативна провера компетентности, она омогућава непристрасност и интегритет тела за оцењивање усаглашености. Акредитација је међународно призната и задовољава међународне стандарде чиме се стиче поверење у тачност и поузданост испитивања, контролу и сертификацију.


Стандарди и акредитација добијају све више на значају када говоримо о унапређењу рада тржишта и промоцији развоја и трговине. Многобројни су фактори који томе доприносе: масовна производња, све већа потражња за деловима који могу да замене друге, глобализација, забринутост произвођача о могућем покретању парничног поступка, потражња за јефтинијом робом, захтеви јавног мњења за безбедним производима и проблеми са техничком компатибилношћу производа.

На тако сложеном и веома конкурентном тржишту потребно је постићи одређен степен поверења када је реч о набавци производа или услуга. Да би се могла извршити поновна потврда, неопходно је вршити акредитацију. Субјекти, који дефинишу прописе, као што су регулаторна владина тела, су почели да увиђају колико је важно да програми акредитације, који се базирају на међународно признатим стандардима, буду поуздани. Будући да многа регулаторна тела имају ограничене буџете, она не могу све активности сама да обављају и све више се морају ослањати на треће стране  које ће се такође бавити регулаторном проблематиком и као такве бити подршка регулаторним телима. Када то чине, неопходно је да постоје фер и поуздани критеријуми на основу којих ће се утврдити ко су квалификовани и компетентни добављачи. То је могуће постићи применом акредитације с обзиром да је акредитација потврда компетентности.

Заједничка порука Данијела Пјера и Томаса Факлама, председавајућих ILAC-а и IAF-а


Са задовољством саопштавамо да ће се други Међународни дан акредитације одржати 9. јуна 2009. године. Овогодишња тема  је „компетентност“ будући да је то кључни принцип система акредитације. Техничка и оперативна компетентност, без које организација не би била у могућности да пласира своје производе и услуге на тржиште, се утврђује акредитацијом. Сам концепт компетентности захтева од организација да докажу свој интегритет и познавање својих процедура и начина планирања, да буду проактивне и да обезбеде ефикасност свог техничког система и система менаџмента чиме би се достигли циљеви и остварила визија организација. На тај начин ће индустрија и владе имати више поверења у производе и услуге које пружају акредитоване организације и њихови клијенти.

Овогодишње активности ће показати колико је Међународни дан акредитације 2008. године био успешан с обзиром да су се тада могле видети најважније промоције, семинари за индустрију и регулаторне органе, али и медијске кампање  у преко 50 земаља света. ILAC и IAF се захваљују главним међународним субјектима, који дефинишу прописе, регулаторним телима и заинтересованим странама  на сталној подршци када је реч о Међународном дану акредитације, будући да је захваљујући њој дошло до повећања значаја активности које спроводе национална акредитациона тела и тела за оцењивање усаглашености.

Сви ови догађаји доприносе све већем признавању акредитације, нарочито од стране националних регулаторних тела, који прихватају акредитацију као механизам који изналази решења, којима се може веровати и која могу да послуже као допуна законским актима или се могу користити као алтернативна решења. Резултати анкете, коју су недавно спровела национална акредитациона тела, су ово и потврдили с обзиром да су показали да 68% акредитованих услуга задовољава утврђене критеријуме квалитета, при чему се од 2002. године бележи пораст од 27%.

Бележи се пораст значаја акредитације и мултилатералних споразума, које ILAC и IAF потписују са својим чланицама, а које данас примењује велики број земаља. Такав је случај и са новом уредбом ЕУ која представља правни оквир у области услуга акредитације у Заједници. ЕА је организација која је добила задатак да координише активности у области организације. У азијско-пацифичком  региону APEC је увео акредитацију заједно са својим специјализованим регионалним организацијама (APLAC и PAC). Акредитација је сада служи као допуна компонентама уговора, које APEC склапа, а које се односе на оцену усаглашености. ASEAN, као и његових десет држава чланица, су уврстили акредитацију у мултилатерални споразум о узајамном признавању (MRA) организације ASEAN у сектору за електричну и електронску опрему као средство које помаже свим чланицама да испуне обавезне захтеве и олакшава функционисање слободне трговинске зоне организације ASEAN. На америчком континенту IAAC успешно ради на информисању регулаторних и владиних тела о значају акредитације како би се више ослањали на резултате акредитованих лабораторија и испунили обавезне захтеве, које су оне прописале, за различите области као што су безбедност хране, заштита животне средине, безбедност играчака и квалитет бетона, челика, електро производа и низа других производа и услуга.

Поруке подршке

Међународна организација за стандардизацију

Захваљујући стандардима и акредитацији све више се верује у активности као што су трговина и набавка роба и услуга. На конкурентним и отвореним тржиштима влада и компаније се ослањају на поверење, које се стиче захваљујући стандардима и акредитацији, како би обезбедили фер размену безбедних роба и услуга. Оно што је важно код акредитације је то што она доводи до повећања степена поверења с обзиром да је валидно средство верификације квалитета, учинка и компетентности. Будући да глобализација није заступљена само у сфери трговине, већ и у другим областима као што су климатске промене и заштита животне средине, безбедност и здравље, тако се и поверење мора постићи на глобалном нивоу. Примена међународних ISO стандарда као референтног критеријума за акредитацију и израда мултилатералних споразума (MLAs) организација као што су ILAC и IAF су, стога, кључни за стварање поверења и у прекограничном саобраћају и промоцији најбоље праксе у области оцене усаглашености широм света.
 
Оне организације, које испуњавају захтеве за оцену усаглашености производа и услуга, без обзира да ли се ради о обавезним активностима или о онима које се спроводе добровољно, увиделе су колико је важно да постоје програми акредитације, којима се може веровати и који се заснивају на међународно признатим стандардима и међусобном признавању. Будући да многе владине агенције имају ограничене буџете, оне не могу све активности саме да обаве и све више се ослањају на акредитовану оцену усаглашености која служи као подршка њиховој регулаторној политици. Акредитација, која се заснива на ISO стандардима и мултилатералним споразумима (MLAs) организација као што су ILAC и IAF, захтева испуњење обавеза преузетих  на основу споразума Светске трговинске организације (СТО) о техничким баријерама у трговини и пружа подршку како би дате обавезе биле испуњене.

- Алан Брyден, Генерални секретар Међународне организације за стандардизацију

Светска здравствена организација


Безбедна крв доброг квалитета увек недостаје када је у питању брига о пацијентима. Акредитација банака крви, које примењују националне стандарде, је корак напред када је реч о сакупљању крви која је доброг квалитета.

СЗО увиђа колико је важна улога акредитације када је у питању здравље, безбедност и добробит јавности. Свакога дана се у свету на основу прецизних испитивања донесе стотине тешких одлука. Акредитација служи као допуна потврдама којима се доказује да су извештаји са испитивања поуздани и да су у складу са захтевима дефинисаним за конкретно испитивање. СЗО у потпуности подржава стандарде и акредитацију будући да они обезбеђују основу за постизање квалитета услуга и безбедности пацијената. СЗО сарађује са националним и међународним организацијама за акредитацију и на тај начин истиче колико је важно да крв буде безбедна и да резултати лабораторијских испитивања буду поуздани.

Светска антидопинг агенција

Акредитација има кључну улогу с обзиром да пружа подршку Светској антидопинг агенцији (Wорлд Анти-Допинг Агенцy - WАДА) у њеном настојању да надгледа усклађеност својих активности са Међународним стандардом за лабораторије (ISL) у борби против допинга у спорту.

Лабораторијaма, које желе да врше анализе узорака, који се од спортиста узимају у складу са Међународним антидопинг кодексом, мора бити додељена акредитација, а исту морају да одрже у складу са захтевима Светске антидопинг агенције. Сарадња између Светске антидопинг агенције и Међународне кооперативе за акредитацију лабораторија омогућава да се оцена лабораторија врши у складу са стандардом WADA ISL, али и са ISO/IEC 17025. Тако сада заинтересоване стране, укључујући и спортисте, спортске организације, владе и ширу јавност, у могу да верују резултатима акредитованих лабораторија.

Др Оливије Рабин, директор