Navigacija

Prvi sastanak Komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA (EA HHC)

Međunarodne aktivnosti

Prvi sastanak novo formiranog Komiteta za horizontalnu harmonizaciju Evropske kooperative za akreditaciju (EA HHC) održan je u organizaciji Belgijskog akreditacionog tela (BELAC) u Briselu 20. i 21. aprila  2009. godine. 

Komitet za horizontalnu harmonizacija, EA HCC, je formiran u okviru nove strukture EA, a na  22. sastanku Generalne skupštine (EA GA) u oktobru 2008. godine usvojen je dokument koji definiše nadležnosti i poslove ovog komiteta (Horizontal Harmonisation Committee Terms of Reference).

Na osnovu ovog dokumenta, HHC je nadležan za sve aspekte u vezi sa harmonizovanom primenom standarda  ISO/IEC 17011 i relevantih ILAC/IAF i EA dokumenata i odgovoran je za harmonizovanu primenu horizontalnih zahteva koji se odnose na ocenjivanje i akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti koja žele da se notifikuju (imenuju) od strane odgovarajućih državnih organa. Pri tome, HHC je naročito odgovoran za harmonizovanu primenu horizontalnih smernica koje je donela EA. Primena specifičnih standarda za tela za ocenjivanje usaglašenosti (ISO/IEC 17025, 17020, 17021, EN 45011,...) u oblasti notifikovanih tela i proučavanje sektorskih aspekata ostaju u nadležnosti odgovarajućih tehničkih komiteta EA.

Ovaj komitet je takođe odgovoran za procenu sektorskih šema ocenjivanja usaglašenosti, u odnosu na odgovarajuće EA procedure, a posebno u odnosu na dokument EA-02/11: EA Policy For Conformity Assessment Schemes (Sector schemes).

HHC prati i nadzire rad mreža ustanovljenih radi razmene znanja o EU direktivama. Trenutno je ustanovljeno 19 takvih mreža za odgovarajuće direktive, određeni njihovi koordinatori, a akreditaciona tela (AT) su predložila svoje predstavnike koji će učestvovati u radu ovih mreža. ATS je takođe predložio svoje predstavnike koji će učestvovati u radu mreža za određene direktive.
Za sve svoje aktivnosti HHC je odgovoran Generalnoj skupštini (EA GA) i izveštava je redovno o njima. Rad HHC nadgleda EA EC, a predsedavajući HHC je istovremeno i član EA EC.

Ključne teme prvog sastanka EA HHC su obuhvatile: donošenje plana rada EA HHC u skladu sa dokumentom EA GA koji definiše nadležnosti i poslove ovog komiteta, veze između njega i EA MLA Council (bivši MAS) kao i veze sa ostalim tehničkim komitetima; razmatranje dokumenata za koja je nadležan HHC (EA-2/11, EA-2/15, EA-2/13 i EA-3/09) i definisanje njihovih revizija radi usklađivanja sa zahtevima standarda ISO/IEC 17011 i EU Regulative 765 koja se odnosi na akreditaciju i nadzor nad tržištem; direktive i notifikovana tela (posledice na EA i EA članice koje proističu iz EU Regulative 765, formiranje EA mreže za direktive, nadležnosti i poslovi koje će obavljati mreže za direktive i radne procedure koji će koristiti u radu, akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti koja žele da se notifikuju, usvajanje dokumenta EA-2/17: koji definiše horizontalne zahteve za akreditaciju tela za ocenjivanje usaglašenosti u svrhu njihove notifikacije kao i mogućnost da se ova akreditacija uvrsti u EA MLA); nove oblasti EA MLA (MLA za PT provajdere, MLA za ISO 14065 – verifikacija emisije gasova staklene bašte i dr.); primena ISO/IEC 17011 (formiranje grupe koja će pripremati odgovore u vezi sa primenom ISO/IEC 17011 i prezentirati ih HHC, pitanja MAC-a u vezi uslova koje treba da ispuni državni organ da bi bilo pravno lice odgovorno za akreditaciju i u vezi sa zahtevima za nepristrasnost i nezavisnost iz ISO/IEC 17011, predlog GFSI (Global Food Safety Initiative) u vezi zahteva za akreditaciona tela koja akredituju u oblasti hrane, analiza i procena sektorske šeme koju je predložila FOS (Friends Of the Sea) za akreditaciju sertifikacionih tela koja sertifikuju morsku hranu - da li je šema u skladu sa zahtevima ISO/IEC 17011 i EA procedurom za sektorske šeme (EA-2/11), prekogranična ''Cross frontier'' akreditacija ogranaka tela za ocenjivanje usaglašenosti i drugih stranih lokacija).

Na ovom sastanku se takođe diskutovalo o odnosu ovog novoformiranog komiteta sa EA MLA Savetom (EA MAC) i drugim EA tehničkim komitetima. Zaključeno je da će se HHC baviti samo horizontalnim pitanjima i pri komunikaciji sa drugim komitetima će voditi računa o tome. HHC će se baviti pitanjima i inicijativama upućenim od MAC-a i drugih komiteta i razmatrati ih samo sa aspekta harmonizacije u odnosu na standard  ISO/IEC 17011 i relevantna ILAC/IAF i EA dokumenta. HHC će takođe imati i sopstvene  inicijative i bavi će se pitanjima koja dolaze od AT članica EA. 

Na osnovu rasprave doneti su odgovarajući zaključci i predlozi rezolucija koje će biti upućene Generalnoj skupštini (EA GA) na usvajanje.

Ovom sastanku je prisustvovalo oko 35 predstavnika Nacionalnih akreditacionih tela koja su punopravni članovi ili potpisnici ugovora o saradnji sa EA i predstavnici zainteresovanih strana (EAAB, WELMEC i dr).

Sastanku komiteta (EA HHC) ispred ATS-a prisustvovala je mr Vida Živković.