Навигација

Први састанак Комитета за хоризонталну хармонизацију ЕА (ЕА HHC)

Међународне активности

Први састанак ново формираног Комитета за хоризонталну хармонизацију Европске кооперативе за акредитацију (ЕА HHC) одржан је у организацији Белгијског акредитационог тела (BELAC) у Бриселу 20. и 21. априла  2009. године. 

Комитет за хоризонталну хармонизација, ЕА HCC, је формиран у оквиру нове структуре ЕА, а на  22. састанку Генералне скупштине (EA GA) у октобру 2008. године усвојен је документ који дефинише надлежности и послове овог комитета (Horizontal Harmonisation Committee Terms of Reference).

На основу овог документа, HHC је надлежан за све аспекте у вези са хармонизованом применом стандарда  ISO/IEC 17011 и релевантих ILAC/IAF и EA докумената и одговоран је за хармонизовану примену хоризонталних захтева који се односе на оцењивање и акредитацију тела за оцењивање усаглашености која желе да се нотификују (именују) од стране одговарајућих државних органа. При томе, HHC је нарочито одговоран за хармонизовану примену хоризонталних смерница које је донела ЕА. Примена специфичних стандарда за тела за оцењивање усаглашености (ISO/IEC 17025, 17020, 17021, EN 45011,...) у области нотификованих тела и проучавање секторских аспеката остају у надлежности одговарајућих техничких комитета ЕА.

Овај комитет је такође одговоран за процену секторских шема оцењивања усаглашености, у односу на одговарајуће ЕА процедуре, а посебно у односу на документ ЕА-02/11: EA Policy For Conformity Assessment Schemes (Sector schemes).

HHC прати и надзире рад мрежа установљених ради размене знања о ЕУ директивама. Тренутно је установљено 19 таквих мрежа за одговарајуће директиве, одређени њихови координатори, а акредитациона тела (АТ) су предложила своје представнике који ће учествовати у раду ових мрежа. АТС је такође предложио своје представнике који ће учествовати у раду мрежа за одређене директиве.
За све своје активности HHC је одговоран Генералној скупштини (ЕА GA) и извештава је редовно о њима. Рад HHC надгледа ЕА EC, а председавајући HHC је истовремено и члан ЕА EC.

Кључне теме првог састанка ЕА HHC су обухватиле: доношење плана рада EA HHC у складу са документом EA GA који дефинише надлежности и послове овог комитета, везе између њега и EA MLA Council (бивши МАС) као и везе са осталим техничким комитетима; разматрање докумената за која је надлежан HHC (ЕА-2/11, ЕА-2/15, ЕА-2/13 и ЕА-3/09) и дефинисање њихових ревизија ради усклађивања са захтевима стандарда ISO/IEC 17011 и EU Регулативе 765 која се односи на акредитацију и надзор над тржиштем; директиве и нотификована тела (последице на ЕА и ЕА чланице које проистичу из EU Регулативе 765, формирање ЕА мреже за директиве, надлежности и послови које ће обављати мреже за директиве и радне процедуре који ће користити у раду, акредитација тела за оцењивање усаглашености која желе да се нотификују, усвајање документа ЕА-2/17: који дефинише хоризонталне захтеве за акредитацију тела за оцењивање усаглашености у сврху њихове нотификације као и могућност да се ова акредитација уврсти у ЕА MLA); нове области ЕА MLA (MLA за PT провајдере, MLA за ISO 14065 – верификација емисије гасова стаклене баште и др.); примена ISO/IEC 17011 (формирање групе која ће припремати одговоре у вези са применом ISO/IEC 17011 и презентирати их HHC, питања MAC-а у вези услова које треба да испуни државни орган да би било правно лице одговорно за акредитацију и у вези са захтевима за непристрасност и независност из ISO/IEC 17011, предлог GFSI (Global Food Safety Initiative) у вези захтева за акредитациона тела која акредитују у области хране, анализа и процена секторске шеме коју је предложила FOS (Friends Of the Sea) за акредитацију сертификационих тела која сертификују морску храну - да ли је шема у складу са захтевима ISO/IEC 17011 и EA процедуром за секторске шеме (ЕА-2/11), прекогранична ''Cross frontier'' акредитација огранака тела за оцењивање усаглашености и других страних локација).

На овом састанку се такође дискутовало о односу овог новоформираног комитета са EA MLA Savetom (EA MAC) и другим ЕА техничким комитетима. Закључено је да ће се HHC бавити само хоризонталним питањима и при комуникацији са другим комитетима ће водити рачуна о томе. HHC ће се бавити питањима и иницијативама упућеним од MAC-а и других комитета и разматрати их само са аспекта хармонизације у односу на стандард  ISO/IEC 17011 и релевантна ILAC/IAF и EA документа. HHC ће такође имати и сопствене  иницијативе и бави ће се питањима која долазе од АТ чланица ЕА. 

На основу расправе донети су одговарајући закључци и предлози резолуција које ће бити упућене Генералној скупштини (EA GA) на усвајање.

Овом састанку је присуствовало око 35 представника Националних акредитационих тела која су пуноправни чланови или потписници уговора о сарадњи са ЕА и представници заинтересованих страна (ЕААB, WELMEC и др).

Састанку комитета (ЕА HHC) испред АТС-а присуствовала је мр Вида Живковић.